Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Finanssipolitiikan ei-keynesiläiset vaikutukset yksityiseen kulutukseen 

   Suominen, Lippo
   VATT-keskustelualoitteita : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään finanssipolitiikan ei-keynesiläisiä vaikutuksia yksityiseen kulutukseen. Valtiontalouden epätasapainotilanteessa finanssipolitiikan kiristäminen saattaa lisätä yksityistä kulutusta ja ...
  • Finanssipolitiikan koordinaatio OECD-maissa 

   Mäki, Tuomo; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 158 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan finanssipolitiikan koordinaatiota OECD-maissa. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten finanssipolitiikan koordinaatiota voidaan harjoittaa tilanteessa, jossa eri maiden välillä ...
  • Finanssisäännöt ja varallisuusoikeudet julkisten investointien analyysissa 

   Siivonen, Erkki
   VATT-keskustelualoitteita : 387 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö julkishyödykkeiden tuotannossa on tullut tärkeäksi tutkimusteemaksi julkisen sektorin rahoitustilanteen tullessa kireämmäksi väestön ikääntymisen, globalisaation sekä kansainvälisen ...
  • Formula apportionment osana yritysverotuksen harmonisointia Euroopassa 

   Kari, Seppo; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 376 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Kirjoitus tarkastelee Euroopan komission ehdotusta eurooppalaisten konsernien tuloverotuksen harmonisoimiseksi. Esityksessä yrityksille tarjottaisiin mahdollisuus siirtyä nykyisistä yhtiöiden erillisverotukseen perustuvista, ...
  • GATTin merkitys maailmankaupan vapauttamisessa 

   Arola, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 98 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   GATT-sopimuksen tavoitteena on ollut maailmankaupan vapauttaminen alentamalla kaupanesteitä jäsenmaiden väliltä. GATTin ansiosta tullit ovatkin laskeneet pieneen osaan niiden tasosta GATTia edeltävänä aikana. Sen uusimpaan ...
  • Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti; Parkkinen, Pekka; Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 231 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 asti. Raportissa kuvataan teknologisen kehityksen, tuottavuuden kasvun ja työllisyyden välisiä riippuvuuksia ja arvioidaan ...
  • Hallinnonuudistukset julkisella sektorilla: taloudellisten vaikutusten arviointia 

   Luoma, Kalevi; Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa arvioitiin keskeisten hallinnonuudistusten - tulosohjausuudistus, liikelaitosuudistus ja valtionosuusuudistus - taloudellisia vaikutuksia aikaisempien tutkimusten ja esimerkkitapausten avulla. Maanmittaustoimistojen ...
  • Hanhiauran seuraajasta johtajaksi - Japanin teollisuuspolitiikka 1860-1940 sekä jatkumo nykypäivään 

   Kauppila, Jari
   VATT-keskustelualoitteita : 215 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.02.2000)
   Japani on kehittynyt nopeasti yhdeksi maailman johtavista talouksista. Valtion roolin on tiedetty olleen merkittävä kehityksen eri vaiheissa. Työssä tutkitaan miten Japanin talouden kasvu käynnistyi ja miten talouden ...
  • Harmaan talouden miljardit - Raportti Suomen piilotalouden laajuudesta ja ilmenemismuodoista 

   Lith, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kustannusten arvioinnissa käytetyt käsitteet ja mittarit 

   Kemppi, Heikki; Pohjola, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 238 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen kasvihuonekaasupäästötavoite vuodelle 2010 on vuoden 1990 päästöjen taso. Kyseisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia mm. energiantuotannossa, jotka vaikuttavat sähkön ja lämmön hintaan. Sähkön ja lämmön ...
  • Hiilidioksidipäästöt, talous ja taloudellinen ohjaus 

   Mattila, Veli-Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Hiilidioksidiveron taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Lehtilä, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 277 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.06.2002)
   Taloutta koskevaa hiilidioksidipäästörajoitetta voidaan tarkastella teoreettisesti esimerkiksi tutkimalla millaiset ovat päästörajoitteen toteuttavien ohjauskeinojen taloudelliset vaikutukset. Mallilaskelmilla tuotetaan ...
  • Hiilidioksidiveron vaikutus kotitalouksien tulonjakoon 

   Sinko, Pekka; Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 232 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tutkimus tarkastelee yleisen hiilidioksidiveron ja siihen mahdollisesti liittyvän kompensoivan tuloveron alennuksen tulonjakovaikutuksia Suomen aineistolla. Laskelmat perustuvat kotitaloustiedustelun aineistoon vuosilta ...
  • Hoiva- ja hoitopalvelumenot tulevaisuudessa 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 326 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2004)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon tukeutuen analysoitu julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kehitystä sekä kansantalouden että näiden palvelujen vaihtoehdoissa vuoteen ...
  • How to Cope with Labour Market Policy Tools in Economic Downturn: Finnish Evidence 

   Räisänen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 305 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2003)
   This paper discusses the Finnish experiences of Active Labour Market Policy (ALMP) across the economic cycle, especially in economic downturn. Cuts in unemployment spell duration have been the main factors to contribute ...
  • Hyvinvintivaltio ja sukupuolisopimuksen murtaminen: seminaariesitelmät 

   Koljonen, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Hyvinvointivaltio investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 144 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Keskustelualoite pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan hyvinvointivaltio synnyttää autonomiaa ja vuorovaikutuskykyjä ja samalla se raivaa tietä tietoyhteiskunnalle, joustavalle verkostotaloudelle ja talouden tehokkuudelle. ...
  • Ikääntyvät työmarkkinoilla 

   Romppanen, Antti; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 311 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.07.2003)
   Raportissa on tarkasteltu ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia yleisten työvoimatilastojen ja yksilökohtaisten paneeliaineistojen avulla. Suomessa on 55-64-vuotiaiden työllisyysaste kohonnut ...
  • Investointeihin vaikuttavista tekijöistä 

   Mäkelä, Pekka; Romppanen, Antti; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskeisin selitys vientiteollisuuden investoinneille on tuotteiden kysyntä ja sen heijastuminen kapasiteetin käyttöasteeseen. Pääoman käyttökustannusten ja muiden hinta- tai kustannustekijöiden merkitys on vähäisempi. ...
  • Is there Room for Manouvre in Finnish Economic Policy? 

   Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   The Finnish economy has experienced an incredible shock in the first part of the 1990s. The 12 per cent decline in Finland?s GDP between 1991 and 1993 led to a sharp rise in unemployment from 3.5 per cent in 1990 to 18 per ...