Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Data envelopment analyysi -menetelmän ympäristönsuojelusovellukset 

   Karhu, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksia soveltaa tehokkuuden mittaamisessa käytettyjä menetelmiä ja erityisesti data envelopment -analyysiä (DEA) ympäristönsuojelukysymysten tarkasteluun. Raportissa esitellään lyhyesti ...
  • Data Envelopment analyysi terveyskeskusten tuottavuuseroista Suomessa vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Do the OECD Countries Follow the Same Fiscal Policy Rule? 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This paper tries to assess fiscal policy rules in the OECD countries. In particular, we examine whether the EU/EMU countries have had the same rule in terms of the cyclical situation. The analysis is based on a simple VAR ...
  • Efektiivinen veroaste eri sijoitusmuodoissa 

   Kari, Seppo; Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 317 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.11.2003)
   Raportissa vertaillaan kotitalouden keskeisimpien säästämisvaihtoehtojen tosiasiallista verorasitusta Suomessa. Verorasitusta mitataan efektiivisellä veroasteella, joka kuvaa verojen suhteellista osuutta sijoituskohteen ...
  • Ekonometrinen analyysi terveyskeskusten tehokkuuseroista vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Hjerppe, Reino; Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 78 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Ekonomiska råden 1920 - 1991 

   Voipio, Iikko
   VATT-keskustelualoitteita : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Elinkeinotoiminnan tuki ERA-menetelmällä mitattuna. 

   Työryhmämuistio
   VATT-keskustelualoitteita : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Elintarviketalouden sopeuttaminen EU-kilpailukykyiseksi 

   Myhrman, Rolf
   VATT-keskustelualoitteita : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Eläkeikä, sairastavuus ja onnettomuusriski. Tutkimus julkisen liikenteen linja-auton- ja raitiovaununkuljettajien eläkeiän muutoksesta 

   Sullström, Risto; Niemelä, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kunnallisen eläkejärjestelmän (KVTEL) sovittaminen TEL-järjestelmää vastaavaksi 1990-luvulla merkitsi ammatillisen eläkeiän piiriin kuuluneille huomattavia muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään Helsingin, Tampereen ja Turun ...
  • Eläkejärjestelmän kannustinvaikutukset 

   Laine, Veli
   VATT-keskustelualoitteita : 331 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.03.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana käytetään optioarvoa, joka voidaan tulkita välittömän eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoiskustannukseksi. ...
  • EMU ja talouden häiriöalttius 

   Alajääskö, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Talouksien häiriöalttiutta koskevan tutkimuksen runsaus viime vuosina on seurausta vuosikymmenen vaihteessa uudelleen henkiinherätetystä EU:n talous- ja rahaliittohankkeesta. Teoreettinen viitekehys tälle tutkimukselle on ...
  • Energia, päästökauppa ja kilpailukyky - Suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä EU:n päästökaupasta ja pohjoismaisista energiamarkkinoista 

   Honkatukia, Juha; Rajala, Arto
   VATT-keskustelualoitteita : 423 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2007)
   Tässä tutkimuksessa on kartoitettu energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä ja kokemuksia pohjoismaisten energiamarkkinoiden toimivuudesta sekä EU:n päästökaupasta ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin ...
  • Eri hankintamuodot julkisissa investoinneissa 

   Mälkönen, Ville
   VATT-keskustelualoitteita : 398 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2006)
   Tässä kirjoituksessa jäsennellään julkisten palvelujen tuotannon organisointia koskevaa keskustelua sekä näkemyksiä siitä, miten uusia yksityiseen rahoitukseen perustuvia hankintamalleja tulisi suhteuttaa perinteisiin ...
  • Espanjan ja Portugalin ensimmäiset vuodet EY:n jäsenenä 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta 

   Honkatukia, Juha; Joutsenvirta, Esa; Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 282 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan parhaillaan neuvoteltavana olevan EU:n päästökauppadirektiiviehdotuksen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa (European Commission, 2001). Tutkimuksessa keskitytään päästökiintiöiden ...
  • EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla 

   Kiander, Jaakko; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 259 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.09.2001)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisen taloudellisia vaikutuksia sekä vanhoihin että uusiin jäsenmaihin numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. Raportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisprosessia ...
  • EU:n laajenemisen näköalat 

   Virtanen, Sari; Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 197 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Julkaisu koostuu VATT-seminaarin 17.11.1998 alustuksista. Julkaisussa käsitellään Euroopan unionin laajenemisen vaikutuksia eri näkökulmilta. Erityisteemoina ovat EU:n itälaajenemisen vaikutus valtiontalouteen, tuotannontekijöiden ...
  • EU:n talousarvio 

   Junka, Teuvo
   VATT-keskustelualoitteita : 201 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   EU:n talousarvion menot olivat vuonna 1997 noin 480 miljardia Suomen markkaa. Se on 1,2 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantuotteesta. Talousarvion tuloista kerättiin yli 40 prosenttia ALV-maksuina, noin 40 prosenttia ...
  • Euroopan integraatio ja Suomi, finanssimarkkinoiden integraatio I, vakuutus 

   Voipio, Iikko
   VATT-keskustelualoitteita : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Euroopan integraatio ja Suomi, finanssimarkkinoiden integraatio II, pankit 

   Huttunen, Riku
   VATT-keskustelualoitteita : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)