Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Eläkejärjestelmän kannustinvaikutukset 

   Laine, Veli
   VATT-keskustelualoitteita : 331 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.03.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana käytetään optioarvoa, joka voidaan tulkita välittömän eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoiskustannukseksi. ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.1999)
   VATT:n tutkimusohjelmassa vuosille 1997-1999 on kartoitettu niitä julkisen talouden rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen hyvinvointivaltion nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ollut arvioida, ...
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Kansantaloudesta tulee pian "kiertotalous" 

   Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.12.2015)
   EU:n komissio on laatinut aloitteen, jolla pyritään kohti kiertotaloutta (”circular economy”, European Commission 2015). Kuten monella muullakin EU:n ohjelmalla, myös kiertotalouspaketilla tavoitellaan työpaikkoja, kasvua ...
  • Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin 

   Huttunen, Kristiina; Kosonen, Tuomas
   Tutkimuksia : 115 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 30.05.2018)
   Tässä artikkelissa tutkitaan kotihoidon tuen vaikutusta lasten hoitomuotoihin ja lapsiin. Kotihoidon tukea maksetaan vaihtoehtona muille lasten tuetuille hoitomuodoille lasten ollessa 1–2 -vuotiaita. Tutkimuksessa käytetään ...
  • Maataloustuen kannustinvaikutuksista 

   Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 106 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Hinta- ja tilakohtaisen tulotuen kannustinvaikutuksia selvitetään tarkastelemalla tehokasta tukipolitiikkaa epätäydellisen informaation oloissa. Tällöin tehokkaampaa yksikköä tulee palkita, jotta suhteellisen edun hyväksikäyttö ...
  • Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin sekä erityisesti työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä mallitetaan sekä binäärisen, että multinominaalisen logit-malllin ...