Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1238-1257 / 1265

  • Yet Another Fiscal Indicator 

   Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 214 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.01.2000)
   The paper presents a fiscal indicator that uses the fiscal situation of the previous year as a benchmark. Different revenue and expenditure items have their own of rules by which the cyclical and discretionary changes are ...
  • Yhden yrityksen päästöjen kontrollin ongelma 

   Kemppi, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Yhteistoteutuksen merkitys Suomen ilmastopolitiikassa 

   Pollari, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 240 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.12.2000)
   Tutkimus kartoittaa Suomen valmistautumista Kioton pöytäkirjassa mainittuun projektikohtaiseen yhteistoteutukseen (Joint Implementation, JI) ja arvioi sen merkitystä osana Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa. Yhteistoteutuksen ...
  • Yhteistyöllä ja kilpaillen - Peruspalvelut 2000 -tutkimusraportti 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-julkaisuja : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.12.2001)
   Raportissa tarkastellaan perustuslaissa määriteltyjen, jokaiselle yhdenvertaisesti saatavilla olevien hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Kohteena ovat myös nykyisen palvelujärjestelmän ...
  • Yksi tulo, monta verottajaa 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Policy Brief : 2-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 08.10.2014)
   Kansainvälisten yritysten verotus on viime vuosina saanut paljon huomiota niin mediassa, kansalaiskeskustelussa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Huomio on keskittynyt monien globaalien yritysten suhteellisesti mataliin ...
  • Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa 

   Jahnukainen, Markku; Kivinen, Aapo; Kortelainen, Mika
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2020 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.03.2020)
   Erityisopetus ja erityisen tuen osana yksilöllistettyjen oppimäärien käyttö ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä perusopetuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, miten erityisoppilaiden eri taustatekijät korreloivat ...
  • Yksilön hyödyn ja hyvinvoinnin käsitteet ja niiden muuttuminen hyötyteoriassa 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-keskustelualoitteita : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Yksityisen ja julkisen sektorin palkkoihin vaikuttavat tekijät 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään vuodet 1987-1994 kattavan suomalaisen yksilötason paneeliaineiston avulla yksityisen ja julkisen sektorin palkanmuodostuksen eroja. Tärkeimpinä selittäjinä mallissa ovat inhimillisen pääoman teorian ...
  • Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Kotakorpi, Kaisa; Seuri, Allan
   Talous & Yhteiskunta : 1/2019 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.03.2019)
   Sote-uudistus kasvattaisi yksityisen sektorin roolia terveydenhuollon tuotannossa. Tämä muutos yksinään ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävällä tavalla palveluntuotannon tehokkuuteen. Valinnanvapauden ja kilpailun ...
  • Ympäristönsuojelu ja kasvavat ympäristömarkkinat 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 89 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Yrittäjien sosiaaliturva ja yritystoiminnan aktiivisuus 

   Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Policy Brief : 2-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.07.2019)
   Yrittäjien eläkevakuutus (YEL) on erillinen osa julkista sosiaaliturvajärjestelmää Suomessa. YEL-järjestelmässä pakolliset eläkevakuutusmaksut riippuvat YEL-työtulosta, jonka tason yrittäjät voivat hyvin vapaasti itse ...
  • Yrittäjyyden tila 2002-2004 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen, Minna
   VATT-tutkimuksia : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2004)
   Tässä tutkimuksessa on raportoitu tuloksia, joita on saatu kolmesta peräkkäisinä vuosina yrittäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yrittäjyyden tilan, näkemysten ja kokemusten muutoksia ...
  • Yrittäjän verotuksen arviointi – mallikehikko ja simulointituloksia 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.08.2012)
   Muistiossa tarkastellaan yrittäjän verotuksen määräytymistä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat seuraavat kysymykset: Kuinka paljon yrittäjän kannattaa maksaa itselleen palkkaa ja kuinka paljon osinkoa? Kuinka yrityksen ...
  • Yrittäjät reagoivat herkästi verokannustimiin 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 2/2017 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.05.2017)
   Tuloverot vaikuttavat selvästi listaamattomien osakeyhtiöiden omistajien valintaan osinko- ja palkkatulojen välillä, koska isoja palkkatuloja verotetaan ankarammin kuin osinkotuloja. Tuloverot vaikuttavat kuitenkin vain ...
  • Yritysten hallinnolliset kustannukset selittävät ALV-alarajan aiheuttamat vaikutukset 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   VATT Policy Brief : 1-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.04.2019)
   Arvonlisäveron (ALV) alaraja on olennainen osa ALV-järjestelmää useissa maissa. Tämän liikevaihtorajan alapuolella olevien yritysten ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa eikä raportoida ALV:n piirissä olevia ostoja ja myyntejä ...
  • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

   Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
   VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
   Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...
  • Yritysten valtiontuet Suomessa - Tuen kehitys EFTA- ja EY-maissa 

   Palokangas, Jukka
   VATT-keskustelualoitteita : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Yritystuen kehityspiirteet 1984-1996 

   Junka, Teuvo
   VATT-keskustelualoitteita : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   VATT:n keräämä tietoaineisto valtion rahoitustuesta yrityksille koskee vuosia 1984 - 1996. Yritystuen kokonaismäärä kasvoi 2 miljardista markasta vuonna 1984 noin 4,5 miljardiin markkaan vuonna 1996. Suurimmillaan tuen ...
  • Yritystuet ja kilpailukyky 

   Laukkanen, Marita; Maliranta, Mika
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:33 (Valtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
   Arvioimme yritystukien vaikutuksia kilpailukykyyn talousteorian, aikaisemman empiirisen tutkimustiedon sekä uuden empiirisen analyysin valossa. Yritystukia on syytä tulkita laajasti, jotta niiden kansantaloudellisia ...
  • Yritystuet ja yritystoiminta 

   Einiö, Elias; Maliranta, Mika; Toivanen, Otto
   Talous & Yhteiskunta : 4/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2013)
   Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien ...