Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1129-1148 / 1265

  • Vaikuttavaa tutkimusta - miten arviointitutkimus palvelee päätöksenteon tarpeita? 

   Junka, Teuvo; Ilmakunnas, Seija; Uusitalo, Roope
   VATT-julkaisuja : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2008)
   Mitä vaikutuksia on työttömien aktivoinnilla? Miten maahanmuuttajien kotouttaminen on onnistunut? Pitääkö eläkeuudistus ihmiset pitempään kiinni työelämässä? Entä miten yritykset reagoivat yritysverotuksen ja arvolisäverotuksen ...
  • Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa 

   Kangasharju, Aki; Mikkola, Teija; Mänttäri, Tuomas; Tyni, Tero; Valta, Maija
   VATT Tutkimukset : 160 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.12.2010)
   Tässä työssä mitataan vanhuspalveluiden tuottavuutta ottamalla huomioon hoidon vaikuttavuus vanhusten toimintakykyyn. Tutkimus perustuu 21 kunnan tietoihin oman tuotannon ja ostopalveluiden suoritteista ja panoksista ...
  • Vaivaako Eurooppaakin Kiina-syndrooma? 

   Huttunen, Kristiina
   Talous & Yhteiskunta : 3/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.10.2014)
   Tehtävien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin herättää uhkakuvia työpaikkojen menetyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. David Autorin, David Dornin ja Gordon Hansonin (2013) tutkimus tarkastelee, miten Kiinasta tapahtuneen ...
  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Vakuutusturvan vaje perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva 

   Kröger, Outi; Kari, Seppo; Kosonen, Tuomas
   VATT-keskustelualoitteita : 424 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.06.2007)
   Selvityksessä tarkastellaan huoltajan kuolemasta aiheutuvaa toimeentuloriskiä ja olemassa olevan turvan riittävyyttä. Kuolemanvaraturvan vaje lasketaan vähentämällä kotitalouden tulomenetyksistä julkinen ja yksityinen ...
  • Valmisteverojen välittyminen kuluttajahintoihin Suomessa 1997-2005 

   Martikainen, Emmi; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 397 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.07.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin viime vuosina tapahtuneet valmisteverojen muutokset ovat siirtyneet kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat alkoholi-, auto-, polttoaine- ja sähköverojen muutokset vuosina ...
  • Valtion liikelaitokset - katsaus elinkeinotuen näkökulmasta 

   Huttunen, Riku
   VATT-keskustelualoitteita : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Valtion palkat yleisiin työmarkkinoihin verrattuna: vuodet 1989 - 1997 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa verrataan vuodet 1989-1997 kattavan suomalaisen henkilöpaneelin avulla palkkakehitystä valtiolla ja yleisillä työmarkkinoilla. Molemmille sektoreille estimoidaan inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat ...
  • Valtion rahoitustuen suoriteperusteinen budjetointi 

   Jaakonsaari, Tuomas; Myhrman, Rolf
   VATT-julkaisuja : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Rahoitustuen kassaperusteisessa budjetoinnissa vanhat ja uudet tukipäätökset sekoittuvat helposti erottamattomaksi vyyhdiksi. Kuinka saattaa ohjausvälineistö hallituksen ja eduskunnan hallintaan? Miten selkeyttää budjetin ...
  • Valtion rahoitustuki - kassaperusteisesta suoriteperusteiseen budjetointiin. 

   Työryhmämuistio
   VATT-keskustelualoitteita : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisutoiminta 

   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
   VATT-muistioita : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminnan kehittäminen 

   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
   VATT-muistioita : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Valtion tuki kotitalouksille: suorat tulonsiirrot ja verotuet 1968 - 1990 

   Salomäki, Aino; Viitamäki, Heikki; Virtanen, Sari
   VATT-muistioita : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Valtionapujärjestelmien talousteoreettinen tarkastelu 

   Kleemola, Mari; Parviainen, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tässä julkaisussa tarkastellaan valtionapujärjestelmien tavoitteita ja rakenteita talousteorian näkökulmasta. Tukipolitiikalla voidaan pyrkiä säätelemään valtion ja kuntien välistä työnjakoa, korvaamaan ulkoisvaikutuksia, ...
  • Valtionyhtiöt 1975-2008 

   Junka, Teuvo
   VATT Tutkimukset : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2010)
   Valtionyhtiöiden osakepääoma oli tarkastelujakson alkuvuosina alle miljardi euroa. Suurimmillaan varsinaisten valtionyhtiöiden osakepääoma oli runsaat kolme miljardia euroa vuonna 1998 ja vuonna 2008 se oli laskenut kahteen ...
  • Valuuttakurssimuutosten epätäydellinen pass-through ja tekninen dumping 

   Mattila, Veli-Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 2 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Vanhuspalveluiden tuottavuus ja vanhuksen toimintakyvyn heikkeneminen 

   Saxell, Tanja; Luoma, Kalevi
   VATT Muistiot : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2013)
   Väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä vanhuspalveluiden aiheuttamien kustannusten kasvuun kohdistuu merkittäviä paineita myös tulevaisuudessa. Jotta julkisia resursseja voidaan allokoida tehokkaasti, on ...
  • Vanhusten vuosisata 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen väestöä viime vuosisadalta aina ensi vuosisadan loppuun saakka olettamalla, että siirtolaisuus on vähäistä, syntyvyys jää nykyiselleen ja elinaika pitenee vuodella vuosikymmenessä. ...
  • Vanhustenhuollon palvelut - kilpailua ja valinnanvapautta 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 85 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Vapaa-ajan asuntojen omistus ja käyttö - Esiselvitys ekotehokkuuden kartoitusta varten 

   Perrels, Adriaan; Kangas, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 417 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2007)
   Tämä raportti kuvaa vapaa-ajan asuntojen omistusta ja käyttöä Suomessa. Siinä esitetään ja analysoidaan keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat omistuksen ja käytön kehityksiin. Huomioita kiinnitetään erityisesti siihen, miten ...