Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Paikallinen sopiminen ja yritysten työvoiman kysyntä 

   Uusitalo, Roope
   VATT-tutkimuksia : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään paikallisten sopimusten vaikutusta yritysten työvoiman kysyntään ja tuottavuuteen. Paikallisen sopimisen vaikutusta analysoidaan estimoimalla työvoiman kysyntä- ja tuotantofunktioita. Tulosten ...
  • Paikkatietoanalyyseistä kuntatutkimuksessa 

   Jahnsson, Niklas
   VATT Muistiot : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.10.2009)
   Muistio antaa lukijalle tietoa paikkatiedon käyttömahdollisuuksista kuntatutkimuksessa keskittyen erityisesti Suomeen. Muistio sisältää aluksi lyhyen kirjallisuuskatsauksen, jonka jälkeen esitellään esimerkkisovellus ...
  • Palkanmuodostus ja palkkalinkit teollisuus- ja palvelutoimialoilla 

   Hartman, Laura
   VATT-keskustelualoitteita : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ekonometrisen mallin avulla palkanmuodostusta ja mahdollisia palkkalinkkejä Suomessa 19 teollisuus- ja palvelutoimialalla. Tutkimusaineistona käytetään aikasarjoja vuosilta 1970 - 1993. Teoreettisena ...
  • Palkkadiskriminaatio Suomen teollisuussektorin toimihenkilöillä vuonna 2000 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 309 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään, esiintyykö Suomen teollisuussektorilla mies- ja naistoimihenkilöiden välillä palkkaeroja samassa työssä eli palkkadiskriminaatiota. Sama työ määritellään hyvin tiukasti eli lähes 300 muuttujan ...
  • Palvelusetelit kuntien sosiaalipalveluissa 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 325 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2004)
   Vuonna 2004 voimaatullut lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelien käytön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä raportissa yhdistetään sekä havainnot käytössä olleista palvelusetelijärjestelmistä että uusi ...
  • Palvelusetelit sosiaalipalveluissa 2004 

   Räty, Tarmo
   VATT-keskustelualoitteita : 340 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.09.2004)
   Vuoden 2004 alussa voimaanastuneet säädökset mahdollistivat palveluseteleiden käytön kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteleiden yhteensovittaminen jo olemassa olleen maksulainsäädännön kanssa on saanut ...
  • Pankkien talletusvakuuden arvo ja riskikäyttäytyminen vuosina 1982 - 1992: optiohinnoittelumallin sovellutus 

   Räsänen, Mikko
   VATT-tutkimuksia : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Panosverot ja toimialoittainen työllisyys 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-muistioita : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Panosverot ja toimialoittainen työllisyys 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajan sova-maksujen alentamisen vaikutuksia työllisyyteen sekä sitä, voidaanko sova-maksujen alentaminen kompensoida energiaverotusta nostamalla siten, että valtion verotulokertymä säilyisi ...
  • PARAS tapa velkaantua? Kuntaliitokset ja vapaamatkustaminen* 

   Saarimaa, Tuukka; Tukiainen, Janne; Pääkkönen, Jenni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 niin sanotun PARAS-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hanketta ohjaava puitelaki tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa ja oli voimassa vuoden 2012 loppuun. Hankkeen ...
  • PARAS-hankkeen aikana toteutettujen kuntaliitosten vaikutukset 

   Saarimaa, Tuukka; Tukiainen, Janne
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 05.06.2018)
   Matti Vanhasen hallitus käynnisti keväällä 2006 PARAS-hankkeena tunnetun kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen. Hankkeen tavoitteena oli luoda kuntapalvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle vahva taloudellinen perusta. ...
  • Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat 

   Pekkarinen, Tuomas; Sarvimäki, Matti
   VATT Policy Brief : 1-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.04.2016)
   Korkeakoulujen opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Ylioppilasarvosanoihin, keskitettyyn hakurekisteriin ja ...
  • Parempi työllisyys, pienempi työttömyys - Kuinka se tehdään? 

   Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.04.2003)
   Keskustelu työllisyydestä, työttömyydestä ja keinoista niihin vaikuttamiseksi osuu hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin. Sitkeä rakenteellinen työttömyys on jäänyt jäljelle useiden talouskasvun vuosien jälkeen, vaikka uusia ...
  • Partial Unemployment Insurance Benefits and the Transition Rate to Regular Work 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-keskustelualoitteita : 440 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.03.2008)
   In Finland, unemployed workers who are looking for a full-time job but take up a part-time or very short full-time job may qualify for partial unemployment benefits. In exchange for partial benefits, these applicants must ...
  • Perinnönjättömotiivit Suomessa - kotitaloustiedusteluun 1990 perustuva empiirinen tutkimus 

   Kruhse-Lehtonen, Ulla
   VATT-keskustelualoitteita : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kulutusta, annettuja tulonsiirtoja ja varallisuutta yhden ja kahden aikuisen kotitalouksissa, joissa viitehenkilö oli vähintään 45-vuotias. Lapsia hankkineita ja lapsettomia verrattiin keskenään. ...
  • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
   Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
  • Perintö- ja lahjaverotus. Näkökulmia talousteoriasta, maailmalta ja Suomesta 

   Kohonen, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 411 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Olennaisen osan selvitystä muodostaa perintö- ja lahjaverotuksen kansainvälinen vertailu; perintö- ja lahjaveron yleisyys sekä erot maiden verojärjestelmissä ja verorasituksessa. Selvitys kokoaa myös yhteen suomalaista ...
  • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
   Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
  • Peruspalvelut 2000 seminaari 29.11.2000 Seminaarimuistio 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-muistioita : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2001)
  • Perusrakenne ja yksityisen sektorin toiminta 

   Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)