Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Kainuun hallintokokeilun kustannusvaikutukset 

   Hämäläinen, Kari; Moisio, Antti
   VATT Muistiot : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.08.2011)
  • Kaksi näkökulmaa julkisen työnvälityksen tehokkuuteen 

   Räisänen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 393 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.05.2006)
   Tutkimuksessa käsitellään julkisen työnvälityksen tehokkuutta kahdesta näkökulmasta: Ensimmäinen näkökulma on rekrytointiprosessin hajottaminen työnhakijan ja työnantajan osuuteen eli työpaikan avoinnaolon kestoon sekä ...
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Kansainvälinen yhteistyö haitallisen verokilpailun estämiseksi 

   Kröger, Outi
   VATT-keskustelualoitteita : 347 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.10.2004)
   Keskustelualoitteessa luodaan katsaus OECD:n ja EU:n suosituksiin ja toimenpiteisiin haitallisen verokilpailun estämiseksi ja sivutaan OECD:n alaisuudessa toimivan rahanpesua estämään pyrkivän FATF:n (Financial Action Task ...
  • Kansallisen talouspolitiikan mahdollisuudet Euroopan talous- ja rahaliitossa 

   Hämäläinen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Kansankodin tuolla puolen - Hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkastelua 

   Lindblom, Seppo
   VATT-julkaisuja : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2002)
   Tutkimus on viritykseltään aikalaisdiagnostinen. Sen suomalaisena ajan henkenä on 1900-luvun taitekohdan, suuren laman, aikaansaama levottomuus ja epätietoisuus hyvinvointivaltion suunnasta. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä ...
  • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
   Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
  • Kansantaloudesta tulee pian "kiertotalous" 

   Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.12.2015)
   EU:n komissio on laatinut aloitteen, jolla pyritään kohti kiertotaloutta (”circular economy”, European Commission 2015). Kuten monella muullakin EU:n ohjelmalla, myös kiertotalouspaketilla tavoitellaan työpaikkoja, kasvua ...
  • Kansantalous ja eläkkeet vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 172 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on analysoitu nykyisen eläkelainsäädännön vallitessa eläkkeitä Suomessa aina vuoteen 2050 saakka, jolloin ennätyssuurista ikäluokista enää harvat ovat elossa. Väestöstä ja kansantaloudesta on laadittu useita ...
  • Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen suoran valinnan palveluissa 

   Häkkinen, Unto; Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Haula, Taru; Kapiainen, Satu; Korajoki, Merja; Mäklin, Suvi; Peltola, Mikko; Puroharju, Tuuli
   Työpaperi : 3/2019 (THL, 23.01.2019)
   Kiinteään yksilötason korvaukseen pohjautuvassa rahoituksessa tuottajalle asiakkaasta maksettavan korvauksen tulee perustua henkilön odotettavissa olevasta palveluiden tarpeesta. Tätä ns. kapitaatiokorvausta varten tulee ...
  • Kapitaatiomalli korvausmuotona terveydenhuollon tuottajille 

   Kortelainen, Mika; Saxell, Tanja; Saastamoinen, Antti
   Lääkärilehti : 23/2017 (Suomen Lääkäriliitto, 16.06.2017)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen yksi keskeinen elementti on palveluntuottajille maksettavat korvaukset. Vaikka uudistuksen monet yksityiskohdat ovat jo pitkälle mietittyjä, tuottajille maksettaviin ...
  • Kariutuneet kustannukset ja omaisuudensuoja päästökaupassa 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 328 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.03.2004)
   EU:n päästökauppa koskeva direktiivi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 25.10.2003, jolloin se tuli voimaan. Päästökauppa alkaa vuoden 2005 alussa, jolloin on jo päätetty päästöoikeuksien alkujaosta. Myös ...
  • Kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Pohjola, Johanna
   VATT-tutkimuksia : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Tässä tutkimuksessa esitetään Kioton ilmastosopimuksen Suomen sitoumusten toteuttamisen taloudellisten vaikutusten ns. 1 vaiheen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäinen vaiheen, joka alkoi huhtikuussa 1999 ja loppui huhtikuussa ...
  • Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet 

   Kiander, Jaakko; Hjerppe, Reino; Kari, Seppo
   VATT-julkaisuja : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2006)
   Markkinoiden vapauttaminen ja globalisaatio ovat merkinneet suurta muutosta Suomen talouden toimintatapoihin ja kehityksen reunaehtoihin. Pääoma, yritykset ja työvoima liikkuvat entistä herkemmin ja kilpailu on kiristynyt. ...
  • Katsaus eri maiden talousneuvostoihin 

   Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Katsaus eräiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten toimintaan 

   Oksanen, Virve
   VATT-muistioita : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen 

   Loikkanen, Heikki A.
   VATT Valmisteluraportit : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.05.2013)
   Suomessa tuottavuuskehityksen sekä asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuden riippuvuus kaupunkialueiden maankäytön rakenteista on jäänyt liian vähälle huomiolle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella kaupunkialueen suuri ...
  • Kaupunkien, taajamien ja maaseudun väliset ja sisäiset tulo- ja kulutuserot 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 213 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.01.2000)
   Työssä tarkastellaan alueiden välisiä ja sisäisiä tulo- ja kulutuseroja kaupungeissa, taajamissa ja maaseudulla erityisesti 1990-luvulla. Aineistoina ovat vuosien 1966-1996 kulutustutkimukset ja vuosien 1990-1997 ...
  • Kaupunkipoliittinen näkökulma alueiden väliseen tasaukseen 

   Aronen, Kauko
   VATT-keskustelualoitteita : 217 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.04.2000)
   Työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alueiden välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan käsite on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun ...
  • Kehdosta hautaan - suomalainen hyvinvointiyhteiskuntansa hoivassa 

   Mäki, Tuomo; Parkkinen, Pekka; Vanne, Reijo
   VATT-keskustelualoitteita : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tässä raportissa julkisen talouden menot ja tulot vuonna 1993 on peittävästi kohdennettu väestön iän mukaan vuosiluokille. Tällä tutkimuksella arvioidaan yhtäältä hyvinvointiyhteiskuntamme anteliaisuutta kansalaisen eri ...