Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Japanilaisen työelämän peruspiirteitä 

   Säynätjoki, Leena
   VATT-muistioita : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Jatkojalostus liha- ja viljatiloilla 

   Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 148 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia jatkojalostuksen voimavaroja, toimintaympäristöä sekä tavoitteita ja menestymistä. Voimavarojen tunnistamisen ja toimintaympäristöön suhteuttamisen kehikkona sovellettiin porterilaista ...
  • Job Loss and Regional Mobility 

   Huttunen, Kristiina; Møen, Jarle; Salvanes, Kjell G.
   Journal of Labor Economics : 2 (University of Chicago Press, 2018)
   We study the migration behavior of displaced workers and find that job displacement increases regional mobility. We find, however, that noneconomic factors, such as family ties, are very important for the migration decision ...
  • Job Tasks and Gender Wage Gaps within Occupations 

   Bizopoulou, Aspasia
   VATT Working Papers : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 09.10.2019)
   I provide evidence that task use at work by men and women in the same occupations is significantly different. The observed difference can account for the within-occupational gender-wage gap that is prevalent in many developed ...
  • Joko Suomessa koittaisi satunnaiskokeiden aika? 

   Hämäläinen, Kari; Verho, Jouko
   VATT Policy Brief : 1-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.03.2017)
   Perustulokokeilu on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta. Monet ovat tietoisia myös siitä, että perustulokokeilun osallistujat on poimittu satunnaisotannalla. Kaikille ei kuitenkaan ole välttämättä selvää, miksi tähän ...
  • Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi 

   Pekkarinen, Tuomas; Tuomala, Juha
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:46 (Valtioneuvoston kanslia, 28.06.2019)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitorahan käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva joustava hoitoraha ...
  • Julkaisujen vaativuus tieteenaloittain 

   Räty, Tarmo
   VATT Tutkimukset : 151 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.07.2009)
   Tässä tutkimuksessa lasketaan vaativuuskertoimet OECD:n FOS2007-tieteenalaluokituksen mukaisesti. Vaativuuskerroin kertoo yhden julkaisun vaatiman työmäärän tutkimustyövuosina. Kertoimet estimoidaan seitsemälle eri ...
  • Julkinen talous globalisoituvassa maailmantaloudessa 

   Hjerppe, Reino
   VATT-julkaisuja : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.07.2003)
   Globalisaatio muuttaa nopeasti Suomen kansantalouden kansainvälistä toimintaympäristöä ja talouden reunaehtoja. Pääoma ja yritykset liikkuvat entistä herkemmin maasta toiseen ja maat käyvät keskenään verokilpailua. Kioton ...
  • Julkinen talous ja sukupolvet - Suomen sukupolvitilinpito 

   Vanne, Reijo
   VATT-keskustelualoitteita : 171 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Nykyisten ja tulevien sukupolvien suhteellista nettoverorasitusta on tutkittu sukupolvitilinpitomenetelmällä. Tarkastelut on tehty kolmessa talouske-hitysvaihtoehdossa. Syntyvyyden on kaikissa vaihtoehdoissa oletettu pysyvän ...
  • Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä - katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla 

   Romppanen, Antti; Kilponen, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 263 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2001)
   Julkisen talouden tasapainon ja kokonaistaloudellisen kehityksen suhdetta on yleensä tarkasteltu lyhyen ja keskipitkän aikavälin stabilisaatioongelmana. Asialla on kuitenkin merkitystä myös pitkän ajan kasvun ja talouden ...
  • Julkinen tutkimuskeskus yritysten teknologian uudistajana. Tapausselvitys toimeksiantotutkimuksesta 

   Loikkanen, Torsti
   VATT-keskustelualoitteita : 100 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus on taustaselvitys Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) Globaalitalous ja Suomi-hankkeeseen. Tutkimuksessa käsitellään julkisen teknillisen tutkimuskeskuksen roolia yritysten teknologian uudistajana Valtion ...
  • Julkisen hallinnon tuottavuuden tutkijaseminaari 12.-13.10.1992 

   Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Julkisen infrastruktuurin tuottavuus 

   Hjerppe, Reino; Kemppi, Heikki
   VATT-muistioita : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Julkisen rahan liikkeet Uudenmaan ja muun Suomen välillä 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 330 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.03.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin alueiden välisiä julkisia rahavirtoja käsitteleviä aineistoja. Keskeinen näkökulma oli Uusimaa verrattuna muuhun Suomeen. Lisäksi pohdittiin aluetason rahavirtatarkasteluun liittyviä kysymyksiä ...
  • Julkisen sektorin laajuus ja kasvu OECD-maissa 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan OECD-maiden välisiä eroja julkisen sektorin koossa, rakenteessa ja kehityksessä viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Julkisen sektorin kehitystä tarkastellaan menoryhmittäin kansantalouden ...
  • Julkisen sektorin tuottavuuden kasvu ja työikäisen väestön määrän muutos 2005-2020, rakenteellinen pitkän aikavälin tarkastelu alueellisella tasapainomallilla 

   Rajala, Rami
   VATT-keskustelualoitteita : 395 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Tässä raportissa analysoidaan julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvun sekä työvoiman kasvun vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Analyysissa hyödynnetään kokonaistaloudellista VATT-REG mallia, joka mahdollistaa väestö- ...
  • Julkisen sektorin tuottavuus: DEA-menetelmä työvoimatoimistojen tehokkuuden arvioimisessa 

   Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Julkisen sektorin verrokin periaatteet tiehankkeiden osalta 

   Siivonen, Erkki; Antikainen Riikka
   VATT-muistioita : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2003)
  • Julkisen talouden kestävyysvaje ja eläkeiän nostaminen 

   Oksanen, Heikki
   VATT Tutkimukset : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2014)
   Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuuseläkeiän merkittävää nostamista, ensin viidellä vuodella 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen sen sitomista elinajan pitenemiseen. Selvitystä tarvitaan, jotta saadaan perusteltu kokonaiskuva ...
  • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

   Kiander, Jaakko
   VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...