Paul Scheelin kirjekokoelma

 

Kokoelma sisältää 121 asiapaperia, kirjettä, kirjekonseptia ja muistiinpanoa Turun tuomiorovasti Paul (myös Pawel, Paavali, Paulus) Scheelin henkilökohtaisesta arkistosta vuosilta 1460–1516. Pääosa aineistosta on vuosilta 1509–1516. Kokonaisuus on ainoa Suomea koskeva laaja keskiaikainen henkilöarkisto, joka on säilynyt nykypäivään.

Paul Scheel (n. 1465–1516) oli kotoisin Haikon kartanosta. Hän opiskeli Greifswaldin ja Pariisin yliopistoissa. Vuonna 1490 hän sai kaniikin viran Turun tuomiokirkosta. Noin vuodesta 1502 hän toimi tuomiokirkon arkkidiakonina ja vuodesta 1513 tuomiorovastina. Scheel kävi Itämeren piirissä kauppaa sekä tuomiokapitulin puolesta että omissa nimissään, ja noin 60% kokoelman dokumenteista on peräisin hänen kauppakirjeenvaihdostaan.

Scheelin kirjeenvaihto on julkaistu Reinhold Hausenin julkaisusarjassa Finlands medeltidsurkunder VI-VII (1496–1518), Helsinki 1930–1933 (=FMU). Hausenin asiakirjoille antama FMU-numero toimii myös Kansalliskirjastossa yksittäisten dokumenttien tunnisteena. Hausenin laatimat regestat ja dokumenttien lyhyet fyysiset kuvailut on kopioitu dokumenttien kuvailuihin. Ne on modernisoitu kielellisesti Diplomatarium Fennicum -projektin yhteydessä.

Hyvän johdatuksen kokoelmaan tarjoaa vapaasti saatavilla oleva Ilkka Leskelän pro gradu -työ (s. 13–20):

Leskelä, Ilkka, Kauppa, verkosto ja kaapparisota : Turkulaisen kirkonmiehen Paavali Scheelin ja Danzigin porvarin Hans Chonnertin kauppayhteydet 1509–1516. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, 2007.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20072028

Paul Scheels brevsamling

Samlingen innehåller 121 brev, brevkoncepter, anteckningar och andra dokument från Åbo katedralens domprost Paul Scheels personliga arkiv från åren 1460–1516. De flesta daterar sig från åren 1509–1516. Samlingen är den enda bevarade personliga arkivet från den finska medeltiden.

Paul Scheel (c. 1465–1516) kom från Halikko herrgård. Han studerade vid universiteten i Greifswald och Paris. År 1490 blev han kanik i Åbo Domkyrka. Från ungefär 1502 fungerade han som domkyrkans ärkediakon och i 1513 valdes han till domprost. Scheel deltog i handel kring Östersjön både på domkyrkans vägnar och i sitt eget namn. C. 60% av dokument kommer från hans handelskorrespondens.

Scheels arkiv utgavs av Reinold Hausen i Finlands medeltidsurkunder VI-VII (1496–1518), Helsinki 1930–1933 (=FMU). FMU-nummer fungerar som dokumentets signum också på nationalbiblioteket och Hausens regesta är inkluredade i dokumentens beskrivningar.

The Letter Collection of Paul Scheel

The collection consists of 121 letters, letter drafts, memoranda and other documents, dating from 1460–1516 and stemming from the personal archive of Paul Scheel, Dean of Turku Cathedral. The bulk of material dates from 1509–1516. The collection is the only extensive personal archive preserved from the Finnish Middle Ages.

Paul Scheel (ca. 1465–1516) was born in the manor of Haikko, close to Porvoo. He studied at the universities of Greifswald and Paris. In 1490 he became a canon of the Turku Cathedral. From ca. 1502 onwards he held the office of the archdeacon, and in 1513 he was appointed the dean. Scheel was involved in trade in the Baltic Sea region, both trading on behalf of the cathedral chapter and managing his own ventures. Ca. 60% of the documents are letters from his trade correspondence.

The Scheel archive was published by Reinhold Hausen in his Finlands medeltidsurkunder VI-VII (1496–1518), Helsinki 1930–1933 (=FMU). The FMU number also functions as the shelf mark of the individual items at the National Library. The regesta written by Hausen have been included in the item descriptions (metadata field: dc.description).

Uusimmat viitteet

Näytä lisää