Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Saaristomeren ja Selkämeren fladat 

   Sydänoja, Asko (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2008)
   Fladat ja kluuvit ovat merialueesta kuroutumassa olevia tai jo kuroutuneita vesialueita, joiden suulla on erotettavissa kynnys, tai kluuvin kyseessä ollessa kannas, joka rajoittaa veden vaihtumista fladassa tai kluuvissa. ...
  • Saaristomeren tila 2005 : Skärgårdshavets tillstånd 2005 

   Suomela, Janne; Sydänoja, Asko (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2006)
  • Saaristomeren veden laatu : Vartiolaiva Telkällä tehdyt mittaukset 2001 - 2002 

   Suominen, Tapio (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2003)
   Saaristomeren merivartioston ulkovartiolaiva Telkkään asennettiin syksyllä 2000 laitteisto, joka mittaa meriveden a-klorofyllipitoisuutta, lämpötilaa ja suolapitoisuutta. Näytevesi otetaan aluksen kulkureitin varrelta noin ...
  • Saariston haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelma 

   Suunnittelukeskus Oy (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2003)
   Tämä yleissuunnitelma koskee Kirkkonummen, Inkoon, Tammisaaren ja Hangon saariston haja-asutusalueita. Luvussa 2 on käsitelty kiinteistökoh-taista vesihuoltoa. Luvuissa 3 – 6 on tarkasteltu kehittämisalueiden vesihuol-toa ...
  • Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 2009 

   Höytämö, Jukka; Leiviskä, Pekka (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma laadittiin vuonna 1997. Siinä kuvattiin perusteellisesti Saimaan tulvan toteutumismahdollisuuksia, tulvan suuruutta ja tulvantorjuntaan liittyviä erilaisia keinoja ja ...
  • Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Inki, Kimmo; Jokinen, Simo (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2006)
   Salmin- eli Kaarniemenlahti sijaitsee Suomenlahdella Haminan ja Kotkan rajalla. Salminlahti on pitkä ja kapea lahti pienen Nummenjoen suistossa. Arvokkaan linnustonsa ansiosta Salminlahti liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ...
  • Saostus ja umpikaivolietteiden tyhjentäminen ja käsittely 

   (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 01 / 2006)
  • Sarkkilanjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Pitkänen, Marja-Liisa (Pirkanmaan ympäristökeskus, 09 / 2007)
   Sarkkilanjärven Natura 2000 -alue (54 ha) on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (SPA-alue), jolla on merkitystä erityisesti lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella tavataan myös luonnonsuojelulain ...
  • Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009 - 2015 

   Uusi-Seppä, Niina (toim.) (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2009)
   Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009-2015 on syntynyt päivityksenä 1995 laaditulle ohjelmalle. Ohjelma on laadittu Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmässä, jossa ovat edustettuina kulttuuriympäristöjen parissa ...
  • Satakunnan perinnebiotooppien hoito-ohjelma 

   Kemppainen, Ritva; Lehtomaa, Leena (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 03 / 2007)
   Alueellisessa hoito-ohjelmassa selvitettiin Satakunnan perinnebiotooppien nykytila ja priorisoitiin kohteiden hoitotarve. Yhteistyönä laadittu ohjelma kokoaa yhteen perinnebiotooppien hoidosta kiinnostuneet tahot ja pyrkii ...
  • Satakunnan vesistöohjelma SATAVESI: arviointi 

   Hiedanpää, Juha; Salonen, Seppo; Lahti, Kyösti (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 05 / 2006)
   Arviointiryhmä sai toimeksiannon arvioida Satakunnan vesistöohjelman toiminta ja tuloksellisuus. Arviointityössä tehtiin sähköpostikysely ja neljä ryhmähaastattelua. Kyselyssä haluttiin selvittää, millaisen arvosanan ...
  • Saunajärven ja Siikalammen kunnostaminen : REHKU hankkeen kunnostustutkimusten yhteenveto 

   Halmeenpää, Hanna; Paananen, Paula; Junttila, Kaisa; Väisänen, Tero (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005)
  • Selkämeren rannikkovesien tila, vesikasvillisuus ja kuormitus - Rehevöitymistarkastelu 

   Alahuhta, Janne (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2008)
   Selkämeren rantavesien rehevöityminen ja hoitotarve -hankkeessa tarkasteltiin Satakunnan rannikkovesien nykyistä tilaa, vesikasvillisuuden esiintymistä ja valuma-alueilta tulevaa kuormitusta. Vedenlaadun tulosten perusteella ...
  • Selkämeren rannikkovesien tila, vesikasvillisuus ja kuormitus : Rehevöitymistarkastelu 

   Alahuhta, Janne (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2008)
   Selkämeren rantavesien rehevöityminen ja hoitotarve -hankkeessa tarkasteltiin Satakunnan rannikkovesien nykyistä tilaa, vesikasvillisuuden esiintymistä ja valuma-alueilta tulevaa kuormitusta. Vedenlaadun tulosten perusteella ...
  • Selkämeren teemavuoden vaikuttavuuden arviointi 

   Tommila, Emilia (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2009)
   Arvioija sai toimeksiannon arvioida Selkämeren teemavuoden vaikuttavuuden tiedotus- ja markkinointihankkeena. Teemavuosi oli laajalle yleisölle suunnattu, Selkämeren merialuetta ja rannikkoa esittelevä hanke, jonka ...
  • Sellu- ja paperitehtaiden lietteiden käsittely ja hyötykäyttö sekä niitä rajoittavat tekijät 

   Ojanen, Pekka (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 06 / 2001)
   Tämän raportin tarkoituksena oli tarkastella erilaisia metsäteollisuuslietteiden käsittely- ja hyötykäyttötapoja. Raportin alussa esitellään lietteiden syntymekanismit ja ominaisuudet sekä lähtökohdat niiden käsittelylle ...
  • Sellu- ja paperitehtaiden lietteiden käsittely ja hyötykäyttö sekä niitä rajoittavat tekijät 

   Ojanen, Pekka (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 06 / 2001)
   Alueelliset ympäristöjulkaisut 223 Tämän raportin tarkoituksena oli tarkastella erilaisia metsäteollisuuslietteiden käsittely- ja hyötykäyttötapoja. Raportin alussa esitellään lietteiden syntymekanismit ja ominaisuudet ...
  • Sellu- ja paperitehtaiden ympäristönsuojelu kevään 2005 työtaistelun aikana - seuraamukset ja johtopäätökset 

   Toikka, Mika (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2007)
   Tässä hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sellu- ja paperitehtaiden ympäristönsuojelutoiminnot pystyivät vastaamaan vuoden 2005 työtaistelun aiheuttamiin poikkeuksellisen pitkiin tuotantokatkoksiin. Raportissa ...
  • Selvitys Espoon järvien tilasta 

   Oinonen, Elina (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2008)
   Espoon järvien tilan ja kunnostustarpeen arvioimiseksi käynnistettiin keväällä 2008 järvikunnostusohjelma Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Ohjelmaan valittiin 21 järveä. ...
  • Selvitys Inhottujärven säännöstelystä ja tilan parantamisesta 

   Saari, Tuuli (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 08 / 2006)
   Satakunnassa, Noormarkun ja Pomarkun kunnissa sijaitseva Inhottujärvi on Karvianjoen vesistön tärkeä keskusjärvi ja bifurkaatiojärvi, josta vedet laskevat kahteen eri suuntaan. Inhottujärveä on laskettu kahteen eri otteeseen, ...