Uusimmat viitteet

 • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Kanta-Hämeen loppuraportti 

  Siiro, Petri (toim.) (Hämeen ympäristökeskus, 21.04.2006)
  Pohjavesien suojelun ja kiviainesten käytön yhteensovittamista aluesuunnittelun näkökulmasta selvitettiin Kanta-Hämeen POSKI-projektissa vuosina 1999-2004. Projektin tavoitteena oli turvata sekä geologisen luonnon ...
 • Biodiversity of old-growth forests and its conservation in northwestern Russia 

  Heikkilä, Raimo; Heikkilä, Hanna; Polevoi, Aleksei; Yakolev, Evgeni (toim) (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 03 / 2000)
  Kokoomajulkaisun viisi artikkelia käsittelevät Venäjän Karjalan Suomen vastaisen rajaseudun luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelutarpeita. Tutkimuksissa käsitellään alueen geologiaa ja geomorfologiaa, putldiokasvi-, ...
 • Kainuun pohjavesivarojen ja harjuainesten luonnonvaraselvitys 1999-2000 

  Kovalainen, Heikki; Kela, Sanna-Maija; Sääskniemi, Eerikki; Vuollo, Saija (Kainuun ympäristökeskus, 12 / 2000)
  Kainuun pohjavesivarojen ja harjuainesten luonnonvaraselvitys toteutettiin vuosina 1999-2000. Selvityksen tavoitteena oli tarkentaa haja-asutusalueella tehtyjä pohjavesitutkimuksia ja tuottaa tämän hetkistä tietoa harjuissa ...
 • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Pirkanmaan loppuraportti (AY228 ) 

  Gustafsson, Juhani (toim.),; Innanmaa, Matti; Vänskä, Matti; Fagerlund, Pertti; Heino, Mikko; Haume, Esko; Jokinen, Pekka; Kasari, Teuvo; Koski, Heikki; Kurkinen, Ilpo; Lyytikäinen, Ari; Sipilä, Pekka (Pirkanmaan Ympåäristökeskus, 07 / 2001)
  Pohjavesien suojelun ja kiviainesten käytön välistä ristiriitaa aluesuunnittelun näkökulmasta selvitettiin Pirkanmaalla POSKI-projektissa vuosien 1997-2000 välisenä aikana. Projektin tavoitteena on turvata sekä geologisen ...
 • Katsaus vennajäärän (Mesosa myops) esiintymiin Suomessa 

  Landvik, Matti (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2000, 2000)
 • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueen ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuosina 2004 ja 2005 

  Polojärvi, Katja; Niskanen, Ilkka; Haahla, Anu; Ellonen, Tuomo (Uudenmaan ympäristökeskus, 06 / 2005)
  Tässä selvityksessä on tutkittu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ilmanlaatua bioindikaattoreiden avulla. Indikaattoreina on käytetty männyn neulasia ja mäntyjen rungoilla kasvavia jäkäliä. Seuranta toteutettiin Uudenmaan ...
 • Pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen : Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan loppuraportti 

  Kinnunen, Timo (toim.); Valpola, Salla; Autiola, Merja; Kärkkäinen, Tuija; Vaitomaa, Kari; Ahonen, Ismo; Sipilä, Pekka; Vuokko, Jouko; Sivula, Kari; Lyytikäinen, Ari; Husa, Jukka; Teeriaho, Jari; Britschgi, Ritva (Uudenmaan ympäristökeskus, 04 / 2006)
  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista (POSKI-projekti) selvitettiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa vuosina 1998 - 2004. Tavoitteena oli turvata geologisen luonnon ympäristöarvot, hyvälaatuinen ...
 • Järvikunnostukset : intressiryhmien ja kunnostajien näkemykset sekä ympäristöhallinnon rooli 

  Reunanen, Sami (Uudenmaan ympäristökeskus, 05 / 2005)
  Julkaisussa selvitetään järven virkistyskäyttöön ja kunnostukseen liittyviä intressejä kolmessa kohteessa, jotka eroavat pinta-alaltaan ja väestörakenteeltaan toisistaan. Tarkasteltavat kohteet ovat Jusolanlampi (Lohja), ...
 • Ympäristön tila muuttuu : Uudenmaan ympäristökeskuksen seurantaraportti 

  Enckell, Emelie; Airola, Hannu; Tornivaara-Ruikka, Riitta; Villa, Leena; Salasto, Riitta (toim.) (Uudenmaan ympäristökeskus, 04 / 2002)
  Julkaisussa esitetään ympäristön tilassa tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella. Ympäristön tilaa voidaan pitää tyydyttävänä ihmisen terveyden ja henkisen ...
 • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2004 

  Koskentalo, Tarja; Kousa, Anu; Aarnio, Päivi (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2005)
  Vuonna 2004 ilmanlaatua seurattiin ja arvioitiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueella edellisvuonna laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitattiin jatkuvasti ...
 • Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella : Sukellustutkimukset 2008 

  Ilmarinen, Karoliina; Oulasvirta, Panu (Uudenmaan ympäristökeskus, 03 / 2009)
  Vuollejokisimpukka (Unio crassus) on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja kansallisella luonnonsuojelulailla (1996/1096). Virtavesien kunnostuksilla voi olla vaikutusta vuollejokisimpukoiden elinoloihin ...
 • Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Isojärven, Saarenniitynojan ja Savijoen-Rapuojan valuma-alueilla 

  Koppelmäki, Kari (Uudenmaan ympäristökeskus, 10 / 2009)
  Porvoonjoen vesistöalueella sijaitsevien Isojärven, Saarenniitynojan ja Savijoen-Rapuojan valuma-alueille laadittiin maatalousalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma kesällä 2009. Kartoituksessa löytyi yhteensä yli ...
 • Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

  Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 01 / 2009)
  Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteisprojektia jatkettiin tekemällä Inkoon Linkullasjönille kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
 • Kunnostustöiden aiheuttama samennus Koskenkylänjoella 

  Lempinen, Pasi (Uudenmaan ympäristökeskus, 03 / 2009)
  Uudenmaan ympäristökeskus kunnosti viisi koskea Koskenkylänjoella vuosina 2006 ja 2007. Kunnostuksissa koskia kivettiin ja soraistettiin kalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on saada ...
 • Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuosina 2004–2008 

  Aarnio, Päivi; Kousa, Anu; Lounasheimo, Johannes; Koskentalo, Tarja (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2009)
  Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueen ilmanlaatu oli vuosina 2004–2008 enimmäkseen hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatu heikkeni kuitenkin ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi, kun hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ...
 • Hangon Furuvikin luonnonsuojelualueen seuranta ja hoito 

  Aspelund, Paula (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
  Furuvikin luonnonsuojelualue sijaitsee Hankoniemen etelärannalla. Se perustettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä vuonna 2008 harvinaisten ja uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojelemiseksi. Furuvikissä ...
 • Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu : Taustaraportti - Biohajoavat jätteet 

  Finnlund, Matts; Idström, Laura (1-6); Salmenperä, Hanna (7); Stén, Sirje (toim.) (Uudenmaan ympäristökeskus, 01 / 2010)
  Biohajoavat jätteet - raportti on yksi Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman (ELSU) kuudesta painopisteestä. Siihen kootut tiedot ovat lähtötietoina asetettaessa jätesuunnitelman biohajoavia jätteitä koskevia ...
 • Långvassfjärdenin ruovikon yleissuunnitelma 

  Suikkari, Eeva (Uudenmaan ympäristökeskus, 10 / 2009)
  Viron ja Suomen yhteisen ruokohankkeen päätavoitteena on luoda perusteet rannikkoalueiden ruovikoiden kestävän kehityksen mukaiselle käytölle. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan valituille pilottialueille ...
 • Nummi-Pusulan lintuvesien kasvillisuusselvitys 

  Ahola, Aapo (Uudenmaan ympäristökeskus, 03 / 2009)
  Nummi-Pusulan lintuvedet on kuuden lähekkäisen osa-alueen muodostama lintuvesikokonaisuus, joka on luokiteltu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaaksi. Kohteen osa-alueet sijaitsevat osin Lohjan, osin Nummi-Pusulan ...
 • Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma 

  Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
  Siuntion kunta lähti kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan mukaan vuonna 2007 ja tällöin kohteeksi valittiin Karhujärvi (Björnträsk). Samalla sovittiin ohjelman jatkamisesta alavirtaan mentäessä eli seuraavaksi kohteeksi ...

Näytä lisää