XX Eri tiedotusvälineille myönnettyjä haastatteluja

93. Tasavallan Presidentin lausunto neuvostoliittolaiselle Ogonjok-lehdelle 10.1.1970

"Kokemuksemme on saanut meidät syvästi vakuuttuneiksi siitä, että ainoastaan ottamalla mahdollisimman laajasti huomioon eri kansakuntien edut voidaan poistaa selkkauksien syyt, poistaa keskinäinen epäluottamus, poistaa kaikenlaisten juonittelun pelko ja herättää, varsinkin eri kieltä puhuvien työläisten ja talonpoikien kesken, sitä luottamusta, jota ilman ovat kerrassaan mahdottomia niin kansojen väliset rauhanomaiset suhteet kuin myös kaiken sen vähänkin menestyksellinen kehitys, mikä on arvokasta nykyaikaisessa sivilisaatiossa." (Lenin, Teokset, 33. osa, 2. 375)

Näillä sanoillaan V. I. Lenin hahmotteli ulkopoliittista toimintaohjelmaa, jonka merkitys kansainväliselle kehitykselle on käynyt yhä yleisemmäksi. Vaikka internationalismin periaate oli keskeinen Leninin ajattelussa, hän katsoi, että eri kansakuntien omien etujen huomioiminen, pyrkimys poistaa ristiriitoja ja pelon aiheita sekä tarve luoda yleistä luottamusta valtioitten välisissä suhteissa olivat kaikki välttämättömiä aineksia toteutettaessa sitä päämäärää, jota kutsutaan rauhanomaiseksi rinnakkaiseloksi.

Neuvostoliiton harjoittamalle rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikalle, ponnisteluille asevarustelun vähentämiseksi sekä muille rauhan edistämistä tarkoittaville toimenpiteille annetaan Suomessa arvoa. Pidämme myös Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden kehitystä oivallisena esimerkkinä kansainvälisen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen järjestelmien erilaisuus maissamme ei ole voinut olla esteenä luottamuksellisten ja ystävyyden sävyttämien naapuruussuhteiden luomiselle ja voimistumiselle.

Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa tapahtunut myönteinen kehitys on ollut molemmille maille varsin merkityksellistä. Mutta ystävyyssiteiden lujittuminen puolueettoman Suomen ja leniniläistä ulkopolitiikkaa harjoittavan Neuvostoliiton välillä on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan ulottunut laajemmallekin muodostaen arvokkaan panoksen yleisen jänn ityksen lieventämiseen ja rauhan edellytysten turvaamiseen tähtäävissä pyrkimyksissä. Tällaista rakentavaa ja rauhanomaista kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan kaikkialla maailmassa jos mieli ratkaista rauhan ja turvallisuuden vahvistamiseen liittyvät ongelmat tavalla, joka takaa ihmiskunnalle onnellisen tulevaisuuden.