XIX Tsekkoslovakian kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteerin ja Tsekkoslovakian sosialistisen tasavallan kansallisen rintaman puheenjohtajan Gustav Husakin virallinen vierailu Suomeen 16.-19.9.1974

172. Tasavallan presidentin puhe pääsihteeri Husakin kunniaksi tarjotuilla päivällisillä 16.9.1974

Herra Pääsihteeri

Hyvät Naiset ja Herrat

Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Teidät, Herra Pääsihteeri, sydämellisesti tervetulleeksi Suomeen.

Teidän vierailunne palauttaa minulle elävästi mieleen kunnioitetun presidenttinne, armeijankenraali Ludvik Svobodan käynnin täällä neljä vuotta sitten ja oman vierailuni Tsekkoslovakiaan vuonna 1969, jolloin minulla oli tilaisuus tavata Teidät ja vaihtaa kanssanne mielipiteitä. Niin ikään vierailunne palauttaa mieleeni kauniin maanne, jonka luontoon ja ystävällisiin ihmisiin sekä yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja sivistyksellisiin saavutuksiin saatoin monipuolisesti tutustua.

Suurella tyytyväisyydellä olen pannut merkille, että maittemme välinen kanssakäyminen on viime vuosina jatkuvasti laajentunut. Tästä ovat osoituksena lukuisat vierailut, joista mainitsen vain pääministerinne käynnin Suomessa vuosi sitten, Suomen ulkoministerin vierailun Tsekkoslovakiaan vuonna 1971, molempien maiden parlamenttien puhemiesten johtamien valtuuskuntien ja monet ministerien vierailut sekä yhteydenpidon mm. ammattiyhdistysliikkeen ja kulttuuripiirien välillä.

Suomen ja Tsekkoslovakian välillä ei ole poliittisia kiistakysymyksiä. Huolimatta maittemme erilaisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja erilaisesta asemastamme eurooppalaisessa niin yleis- kuin sotilaspoliittisessa asetelmassa Suomi ja Tsekkoslovakia ponnistelevat samansuuntaisesti rauhan ja turvallisuuden puolesta sodan vaaraa, väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Tämä onkin luonnollista ajateltaessa molempien maiden ja kansojen historiallisia kokemuksia.

Euroopan turvallisuuskehityksessä on viime vuosina voitu kirjata useita myönteisiä saavutuksia. Erityisen merkittävänä edistysaskeleena näemme täällä Suomessa samoin kuin Tsekkoslovakiassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin, jonka toisen vaiheen Genevessä toivomme saatavan lähitulevaisuudessa päätökseen. Haluamme Suomessa hartaasti, että turvallisuuskonferenssin työ jatkuu positiivisessa hengessä ja että se johtaa sellaisiin tuloksiin, että kolmas vaihe voitaisiin pitää Helsingissä korkeimmalla tasolla. Rauhanomaisen puolueettomuuspolitiikkansa mukaisesti Suomi tulee tekemään kaikkensa, jotta tämä tavoite saavutettaisiin ja että myös kolmannen vaiheen jälkeenkin voitaisiin tehokkaasti jatkaa työtä Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön lujittamiseksi.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta maanosamme sisältää edelleenkin räjähdysalttiita elementtejä. Mainitsen vain Kyproksen tapahtumat. Vaikka kriisi on voitu pitää paikallisena, se on vakava varoitus siitä, että laajemman aseellisen konfliktin mahdollisuus on edelleen olemassa. Tiedän, että tästä ollaan myös Tsekkoslovakiassa huolestuneita.

Tässä yhteydessä haluan lausua Teille, Herra Pääsihteeri, Suomen arvonannon Tsekkoslovakian ulkopolitiikkaa kohtaan. Näemme ensiarvoisen merkittvänä saavutuksena hiljattain ratifioidun Saksan liittotasavallan ja Tsekkoslovakian suhteita käsittelevän sopimuksen, jonka aikaansaaminen on poistanut erään olennaisen esteen koko maanosamme turvallisuuskehitykselle. Suomessa on myös pantu tyydytyksellä merkille, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin eri vaiheissa maanne on pyrkinyt ongelmien konstruktiiviseen ratkaisuun ja yhteisymmärryksen lisäämiseen eri osapuolten välillä. Näkyvästi tämä on tullut esille mm. konferenssin seurantakysymyksessä.

Herra Pääsihteeri

Totesin neljä vuotta sitten puhuessani tällä samalla paikalla presidentti Svobodan kunniaksi järjestetyllä illallisella, että kanssakäymisen edellytykset ovat olleet suotuisat lukuisiin maittemme välisiin yhteistoimintamuotoihin. Niin ikään esitin toivomuksen, että taloudelliset ja kultturelliset suhteet Suomen ja Tsekkoslovakian välillä voisivat entisestään kehittyä ja laajentua.

Tarkastellessamme nyt tapahtunutta kehitystä voimme havaita merkittävää edistymistä. Pääministeri Strougalin vierailun aikana allekirjoitetun kulttuurisopimuksen puitteissa maittemme väliset, jo keskiajalta juontuvat kulttuurisuhteet ovat niin sanoakseni saaneet tuulta purjeisiinsa. Tästä on myös osoituksena tänä vuonna Prahassa allekirjoitettu kulttuurivaihtopöytäkirja, jonka toteuttaminen merkitsee konkreettisia saavutuksia ja edistystä. Muistamme niin ikään, että viime vuoden joulukuussa meillä suomalaisilla oli tilaisuus monipuolisesti tutustua maanne rikkaaseen sivistyselämään tsekkoslovakialaisen kulttuuriviikon aikana. Jo vuonna 1976 on sitten Suomen vuoro pyrkiä laajemmin esittelemään oman maamme kulttuurisaavutuksia Tsekkoslovakiassa. Vaikka kansainvälisessä politiikassa ei aina kiinnitetä suurta huomiota kulttuuriyhteistyön merkitykseen, on syytä korostaa, että etenkin pienten maiden kannalta sillä on tärkeä tehtävä myös niiden ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kokonaisuudessa.

Suomen ja Tsekkoslovakian taloudellisissa suhteissa ollaan juuri nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen. Vielä tämänkertaisen vierailunne aikana allekirjoitettavat sopimukset, sopimus kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta ja pitkäaikainen kauppasopimus, luovat aivan uuden perustan maittemme välisten taloudellisten suhteitten kehittämiselle. Käsitykseni on, että vaikka maittemme välinen kauppa on hiljakseen kääntynyt kasvuun tämän vuosikymmenen alkupuolella, läheskään kaikkia mahdollisuuksia ei ole käytetty hyväksi. Myös tulokset, joita on jo saavutettu taloudellis-teollis-teknisen yhteistyösopimuksen puitteissa tapahtuneessa selvitystyössä, osoittavat, ettei käyttämättömistä mahdollisuuksista taloudellisen yhteistyön lisäämiseen ole puutetta. Tämä kuitenkin vaatii - sanottakoon se suoraan - vielä paljon käytännön työtä ja ponnisteluja yritysten ja kaupankäynnin toteuttamisesta vastaavien elinten välillä. Kokemus on näet osoittanut, ettei pelkkä poliittinen tahto vielä sinänsä takaa konkreettisia saavutuksia. Sen vuoksi haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni toivomukseni siitä, että Teidän vierailunne, Herra pääsihteeri, johtaisi nykyistä aktiivisempaan ja määrätietoisempaan toimintaan kauppavaihdon laajentamiseksi.

Haluankin vakuuttaa Teille, Herra Pääsihteeri, Suomen vilpittömästi pyrkivän Suomen ja Tsekkoslovakian välisten suhteiden ja yhteistyön kehittämiseen. Olemme valmiit jatkamaan ja syventämään jo säännölliseksi tullutta kanssakäymistä valtiollisella tasolla. Toivomme myös, että tämä yhteydenpito heijastuisi edelleen laajenevana yhteistyönä talouden, kulttuurin ja turismin aloilla, jolloin myös Suomen ja Tsekkoslovakian kansat pääsisivät vielä nykyistä paremmin ja vapaamuotoisemmin tutustumaan toisiinsa ja toistensa elämään niin juhlana kuin arkenakin. Herra Pääsihteeri.

Sallikaa minun ilmaista vielä kerran mielihyväni siitä, että Te olette saapunut vieraaksemme Suomeen sekä meidän suomalaisten tuntema kunnioitus sitä määrätietoista ja arvokasta työtä kohtaan, jota Te suoritatte isänmaan ja kansanne hyväksi. Samalla kun toivon, että veisitte täältä myönteiset muistot kotimaahanne, pyydän saada kohottaa maljani Teidän, Herra Pääsihteeri, henkilökohtaiseksi onneksenne ja terveydeksenne, Tsekkoslovakian kansan menestykseksi sekä Suomen ja Tsekkoslovakian suhteiden ja ystävyyden jatkuvalle kehitykselle.