Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1971 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.

Uudenvuodenpuheessani kiinnitin huomiota kansantaloutemme hyvien ja huonojen vuosien suureen vaihteluun. Tähän haluan nyt lisätä, että tällainen "sahaus", jota ilmaisua käytin, heijastuu varsin voimakkaana omaisuustuloissa ja yhteistöjen voitoissa.

Yhteisöjen voittojen merkittävä kasvu devalvaatioiden jälkeen synnyttää ymmärrettävistä syistä levottomuutta palkansaajien piirissä. Mutta nämä heilahtelut vaikuttavat myös muulla tavoin haitallisesti kansantalouteemme. Voimakkaasti kasvavien voittojen vanavedessä seuraa helposti muistakin syistä varsin suureksi nousevan tuonnin kohtuuton paisuminen, jolloin kansainvälinen maksuvalmiutemme heikkenee. Tämä puolestaan voi pakottaa kiristämään finanssi- ja rahapolitiikkaa sellaisessa suhdannevaiheessa, jossa ehkä toisenlaiset toimenpiteet olisivat tarpeen.

Parina viime vuotena on tätä tapahtumaketjua pyritty välttämään muun muassa vapaaehtoisilla suhdannetalletusjärjestelyillä, mitkä eivät kuitenkaan näytä osoittautuneen riittäväksi. Näin ollen lienee syytä jatkaa keinojen etsimistä, joilla tehokkaammin pystytään estämään voittojen yhteiskuntapoliittisesti epäsuotavat heilahtelut.

Hallituksen tarkoituksena on näillä valtiopäivillä antaa Eduskunnalle joukko huomattavia lakiesityksiä.

Sen johdosta, että Eduskunta hyväksyessään irtisanomissuojan tehostamista koskevat huoneenvuokralain säännökset edellytti toimenpiteitä nopean ja huokean menettelyn aikaansaamiseksi huoneenvuokrasuhteista johtuvien riita-asioiden käsittelyä varten, on kiireellisen valmistelutyön alaisena ehdotus asuntotuomioistuimia koskevaksi lainsäädännöksi.

Opetusministeriössä on laadittu luonnos laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. Tästä luonnoksesta ministeriö on pyytänyt viranomaisten ja eturyhmien lausunnot. Näiden saavuttua hallituksen tarkoituksena on antaa lakiesitys Eduskunnalle. Opetushallinnon alaan kuuluu myös esitys laiksi oppikoulujen kouluneuvostosta, joka tähtää ns. kouludemokratian toteuttamiseen tässä osassa koulujärjestelmäämme.

Ympäristönsuojelu on noussut yhdeksi kipeimmin ratkaisua vaativista kysymyksistä niin meidän maassamme kuin koko maailmassa. Valtioneuvoston piirissä on laadittavana esitys ympäristönsuojelua koskevaksi lainsäädännöksi, mutta valmistelut ovat vielä kesken. Tarkoituksena on kuitenkin, että näillä valtiopäivillä ryhdyttäisiin tällä alalla osittaisuudistukseen. Eduskunnalle tullaan antamaan esitys jo pahoin vanhentuneen luonnonsuojelulain uusimisesta sekä alusten öljyvahinkoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta tarkoittava esitys. Tähän liittyy myös sisäasiainministeriössä valmisteltavana oleva ulkoilulainsäädännön uudistaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalta on hallituksen aikomuksena antaa eräitä merkittäviä esityksiä. Tällaisia ovat esitykset laiksi kansanterveystyöstä ja laiksi lasten päivähoidosta. Edelleen on tarkoituksena antaa esitykset laiksi työntekijäin yleisestä irtisanomisajasta ja laiksi vähimmäispalkan määräämisestä sekä näihin liittyen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta.

Työvoimaministeriössä on valmisteltavana vuodelta 1963 olevan työllisyyslain kokonaisuudistus, jota koskeva esitys annetaan näillä valtiopäivillä. Maatalouden alalta on tarkoitus antaa esitys laiksi luopumiskorvauksista.