Doktor Seppo Laakso              15.4.1975 Tammerfors

Jag tackar så mycket för Eder doktorsavhandling Hallituksen muodostaminen Suomessa (=Regeringsbildningen i Finland), som Ni vänligen tillsänt mig. Jag har diskuterat Edert arbete med några vänner till mig, vilka är experter på dessa frågor, och de har givit sitt fulla erkännande.

Mitt uppe i brådska och brevväxlingar har jag ännu ej hunnit läsa Eder avhandling, men jag har ögnat igenom vissa delar av den. En fragmentarisk bekantskap ger naturligtvis icke en fullständig bild av boken.

På sid 297 nämner Ni att "sex år tidigare (1961) betonade Kekkonen ännu riksdagens ställning såsom den första statsmakten". Och så citerar Ni mig ytterligare: "om mot presidentens vilja står riksdagsmajoritetens varaktiga och målmedvetna vilja, drar presidenten det kortare strået".

År 1961 hyste jag ännu den åsikten, att om det mellan riksdagen och presidenten uppstår en varaktig konflikt, slutar det med seger för riksdagen. Av samma åsikt är jag ännu fortsättningsvis. Om t ex den av utrikespolitiska orsaker föranledda motsättningen mellan socialdemokraternas och mina uppfattningar, vilken nämns på sid 269 i Eder bok, hade lett till att riksdagens majoritet skulle ha godtagit socialdemokraternas ståndpunkt, hade det enda ultima ratio för min del varit avgång från presidentämbetet.