Eräs merkillinen gallup.

Jokin aika sitten suoritettiin maassamme eräs Gallup-kysely, jonka tulokset antavat aihetta laajempaankin pohdintaan siitä, miten kansamme oikeastaan suhtautuu nähtävästi monitahoiseen ja vaikeasti määriteltävään kysymykseen demokratiasta. Kotimainen Gallupimme oli nimittäin `asiakaspiirilleen`, joka Gallup-teorian mukaan on erikoisesti valittu `edustavasti`, koko kansaa kuvaavaksi, tehnyt seuraavan kysymyksen:

"Eri puolueilla on nykyisin huomattava vaikutusvalta valtion asioihin ja toimintaan. - Onko tästä Teidän mielestänne pääasiassa etua vai pääasiassa haittaa?"

Yhteenvetona annetuista vastauksista voitiin todeta, että vain 15 % näki puolueitten vaikutusvallassa ja toiminnassa pääasiassa etua. 34 % näki siinä vain haittaa ja 22 % sanoi siitä olevan yhtä paljon etua kuin haittaa. 29 % ei ottanut kysymykseen mitään kantaa.

Jos vastaukset eritellään tarkemmin, ovat tulokset vieläkin yllättävämpiä. Kokonaista 49 % miehistä oli sitä mieltä, että puolueitten vaikutusvalta on haitaksi ja vain 19 % piti niitä hyödyllisinä. Kun vastaukset eritellään sivistystason, elinkeinoryhmityksen ja puoluekannan mukaan tultiin yhä oudompiin tuloksiin. Mitä korkeampi vastaajan sivistystaso oli, sitä negatiivisemmin hän suhtautui puoluetoimintaan. Siten saatiin seuraavat luvut puolueitten haitallisuudesta:

Ei mitään koulutusta (puolueista haittaa) 21 %

Kansakoulu 32 %

Keskikoulu 48 %

Ylioppilaat 46 %

Maatalous- ja metsätyöläiset 30 %

Muut työläiset 31 %

Maanviljelijät 31 %

Keskiluokka 38 %

Johtava henkinen työ 54 %

Koska täysin välinpitämättömien luku eli niiden, jotka eivät halunneet ottaa kysymykseen ollenkaan kantaa, oli melkein kaikissa ryhmissä 25 % tai yli, on vastauksia pidettävä varsin yllättävinä kansamme suhtautumisesta poliittisten puolueitten pohjalle rakentuvaan demokratiaan. Kun tutkimuksessa vielä oli eriteltynä eri puolueisiin kuuluvien kannanotto, on syytä tarkastella sitäkin. Haitallisina pitivät puolueitten toimintaa eri puolueita äänestävistä seuraavasti:

Sosiaalidemokraatteja äänestävistä 31 %

Skdl:ää " 45 %

Maalaisliittoa " 35 %

Kokoomusta " 51 %

Ruots. puoluetta " 21 %

Kansanpuoluetta " 38 %

Mitä johtopäätöksiä voimme vetää yllämainituista luvuista? Vaikka näille amerikkalaiselle tieteisopille perustuville tutkimusmetodeille ei antaisikaan täyttä arvoa, kun on kyseessä yleisen mielipiteen esillesaaminen, ovat po. vastaukset tällä kertaa siksi yllättäviä, ettei niitä voi vaiti ollen sivuuttaa. Mutta ensinnäkin täytyy itse kysymyksen muotoilua pitää epäonnistuneena. Mitä tarkoitetaan ".eri puolueitten vaikutusvallalla."? Sillä mikä olisi puolueitten merkitys, jos niillä ei olisi vaikutusvaltaa? Ja mikä on yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvassa kansaneduskunnassa vaihtoehto puoluejärjestelmälle? Minkälaisia vastaukset olisivat olleet, jos kysymys olisi kuulunut: "Mitä ajattelette yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, sen haitoista ja hyödystä?" Sillä äänioikeuden toteuttamisen edellytyksenähän on puoluejärjestelmä. Jos taas tässä mielipidetutkimuksessa a priori on lähdettävä siitä, että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on lähes kaikkien hyväksymä, olisi kysymyksen pitänyt kuulua: "Mitä ajattelette tämän hetken poliittisten puolueitten toiminnasta ja niiden suhtautumisesta valtion ja maan etuihin? Onko se ollut hyödyksi vai haitaksi?" Tällöin olisivat vastaukset tuoneet julki arvostelun, kritiikin puolueiden toiminnasta, eikä kuten nyt mielipiteen puoluejärjestelmästä sinänsä, ilman että vastaajalla oli tilaisuutta ilmaista mielipiteensä jostakin muusta vaihtoehdosta tälle järjestelmälle. Ajatuksena varsin epäselvä on myös käsite vaikutusvalta, joka nähtävästi on eksyttänyt monen vastaajan ottamaan negatiivisen asenteen, mikä merkitsee sitä, että hän välillisesti on tuominnut valtion vaikutusvallan paisumisen. Sillä puolueethan voivat lisätä vaikutusvaltaansa vain valtionelinten välityksellä. Mutta tässä tapauksessa antaa tämä Gallup lähinnä vastauksen kysymykseen eduskunnan ja hallituksen vaikutusvallan haitoista, olkoonkin, että po. kysymyksessä on myös oudolta tuntuva loppukaneetti" . vaikutusvalta valtion (pro maan) asioihn ja (kansan) toimintaan".

Olkoon kysymyksenlaatijan tarkoitusperä ollut mikä tahansa - kysymyksen muoto ei anna siitä selväpiirteistä kuvaa - paljastavat saadut vastaukset selvästi, että varsinkin sivistyneistömme ja oikeistolaistemme taholla suhtaudutaan kovin negatiivisesti ".puolueitten vaikutusvaltaan valtion asioihin ja toimintaan." Toisin sanoen - mitään muuta johtopäätöstä ei voida tehdä - pidetään kansalaisten osuutta puolueitten välityksellä maan asioiden hoidossa yleensä haitallisena. Tuntuu siltä kuin Suomen kansa - mikäli kotimaisen Gallupimme käyttämä tutkimusmetodi on luotettava - mieluiten näkisi, että tätä maata hallittaisiin ilman eduskunnan liiallista sotkeutumista hallituksen riitinkeihin. Tämä on tietysti musertava arvostelu maamme tämän hetken demokratiasta. Onhan varsin tyrmistyttävää, että esimerkiksi yli puolet niistä kansalaisista, jotka äänestävät esimerkiksi kokoomuspuoluetta, pitävät puoluetoimintaa eli "eri puolueitten vaikutusvaltaa" haitallisena - siis myös oman puolueensa.

Kaikki tämän Gallup-tutkimuksen yhteydessä paljastuneet kannanilmaisut ovat varsin vakava todistus siitä, että kansamme valtaosan keskuuteen puolueista riippumatta on levinnyt laajaa tyytymättömyyttä siitä tavasta millä valtion asioita hoidetaan. On varsin onnetonta, että tämä ilmaus po. Gallupin tekotavan johdosta pukeutui puoluejärjestelmän ja siten kansanvallan sinänsä tuomitsemiseen sitäkin suuremmalla syyllä, kun Gallup ei tarjonnut vastaajille tilaisuutta puoltaa jotakin muuta järjestelmää vaihtoehtona ja siten selventää käsitteitä perusteellisemmin ja selvästi. On nimittäin melkein uskomatonta, että tämän Gallupin tulokset todella ilmaisisivat kansamme tämän hetken mielipiteen hallitusjärjestelmästämme sinänsä puolueparlamentarismeineen ja yksikamarijärjestelmineen. Vastaajathan ovat eksyneet puhumaan vain puolueista ja siten joutuneet ottamaan kannan niiden tämän hetken tasosta, ".haitallisesta vaikutusvallasta". Totuus lienee lähinnä se, että yleinen mielipide yhdistämättä kysymykseen ollenkaan käsitystään demokratiasta, kansanvallasta, on tyytymätön poliittisiin puolueisiimme ja on viimeaikaisessa kehityksessä nähnyt puolueitten toiminnassa yhä kasvavaa itsetarkoitusta ja puoluejohdon itsekkyyttä sekä näiden seikkojen aiheuttamia haittoja, kun on kyseessä ".valtion asiat ja toiminta". Näin vaaliaikoina tämä kannanilmaus ei voi olla vaikuttamatta myös kansalaisten haluun lähteä vaaliuurnille antamaan hyljeksimilleen puolueille äänensä. Vaatiiko tämä yllättävä mielipiteenilmaus uudenlaista suhtautumista puoluepaavien taholta vastaista toimintaa suunniteltaessa, sen ratkaiskoon kukin omalta kohdaltaan omantuntonsa mukaan.