Riksdagsman Pekka Vilmi^1            9.6.1964 Simo

Bäste Broder,

Det har berättats mig, att Du i olika sammanhang har yttrat bl a följande: "Det här blir ingenting, här är det ryssen som bestämmer. Kekkonen leder landet in i kommunismen".

Detta är uppskakande och förfärande för mig att höra. Min överraskning var desto större, emedan jag betrakat Dig som min gode vän ända sedan de år då vi samarbetade till fromma för agrarförbundet, för norra Finland och dess mindre bemedlade befolkning och för att föra vår nationella utrikespolitik till seger. Jag hade inbillat mig att ingen, med undantag för Ehrnrooths, Junnilas och Leskinens gäng, längre skulle sprida smädelser om mig såsom verksam för att skapa ett kommunistiskt Finland. Jag trodde att dylikt hörde hemma i slutet av 1940-talet, då Paasikivi och jag drabbades av denna anklagelse från våra utrikespolitiska motståndare. Men man blir nog förfärad något annat ord finner jag icke -- när detta tema nu börjar odlas av gamla goda vänner, tillsammans med vilka man under svåra år har varit med om att lägga grunden till vår utrikespolitik, som vunnit erkännande världen över.

För övrigt har jag från olika delar av landet nåtts av muntliga och skriftliga underrättelser om, huru man i vissa agrara kretsar i samband med ordförandekonflikten börjat "ryssbonika", precis som "på den gamla goda tiden". Det ser ut som om det i partiets led skulle hålla på att återuppstå en viss sorts fanatisk högerrörelse, som försöker undergräva grundvalen för vår utrikespolitik. Det är med ängslan jag tänker på landets framtid, då dylika paroller sprides inom det enda parti som på grund av det förtroende och den aktning det åtnjutit har kunnat framgångsrikt i olika väderstreck företräda landets neutralitetspolitik. Ni som tror att ni med "rysseriet" främjar landets bästa, kommer säkert att märka -- om ni lyckas sprida er anda till en dominerande riktning här -- vem det är som leder landet in i kommunismen.

Det har varit outsägligt svårt för mig att skriva detta brev till en gammal arbetskamrat och god vän, av vilken jag ej hade väntat ett sådant tack, som jag nu fått.

--------

1 Pekka Vilmi, f 1915, jordbrukare, verksam som centerpartistisk kommunal- och rikspolitiker samt inom lantbrukets organisationsliv, invald i riksdagen 1963.

--------