Eduskunnan Herra Puhemiehelle.

Herra Puhemiehelle annetussa, tammikuun 16 päivälle 1945 päivätyssä kirjelmässä ovat kansanedustajat Kauko Andersson y.m. valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentin nojalla esittäneet Herra Puhemiehen välityksellä asianomaisen Hallituksen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko Hallitus ryhtynyt toimenpiteisiin 4 päivänä heinäkuuta 1944 sotaväen rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamiseksi?

Vastaukseksi tähän kysymykseen, joka koskee oikeusministeriön toimialaa, esitän kunnioittavasti seuraavaa:

Kysymyksessä olevat sotaväen rikoslain muutetut säännökset tulevat uudelleen harkittaviksi siinä komiteassa, jonka Valtioneuvosto viime tammikuun 11 päivänä on asettanut valmistamaan ehdotuksen muun muassa sotaväen rikoslain uudistamiseksi. Komitea tulee varmaankin tässä yhteydessä tekemään ehdotuksen sellaiseksi mainitun lain muutoksen tarkistamiseksi, kuin näyttää aihetta olevan. Tämän vuoksi ja kun puheena olevilla säännöksillä ei tätä nykyä ole käytännöllistä merkitystä, ei asian erikseen valmistelemiseen ole syytä, vaan voidaan jäädä siinä suhteessa odottamaan komitean työn tulosta.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1945.

Oikeusministeri Urho Kekkonen.