Överste Aimo Pajunen^1             10.12.1973 Helsingfors

Ni har tillsänt mig en publikation, som behandlar den nordiska säkerhetspolitiken. Jag ber att få tacka Er så mycket för den. Jag har genomläst Er artikel, vilken enligt vad jag förstår på ett särdeles konsekvent sätt presenterar de principiellt viktiga synpunkter, på vilka Finlands säkerhetspolitik har byggt och bygger.

Intressant är Er tanke, att möjligheter till en positivare behandling skulle kunna öppna sig på basen av det förslag jag år 1965 framlade om ett pacificeringsavtal rörande gränsområdet mellan Finland och Norge. Jag har en gång till och med diskuterat detta med en norsk militärperson i aktiv tjänst och därvid fått märka, att saken åtminstone ej då tedde sig tilltalande för de militära kretsarna i Norge.

Jag har i viss mån följt med den försvarspolitiska debatten i Norge, och särskilt har jag lagt märke till att den officielle norske opponenten mot Finlands utrikes- och försvarspolitik, herr Örvik, nog med hängivenhet har ägnat sig åt sin uppgift, och jag tror att han ej heller förmår avstå från densamma i detta livet. Men det är ju hans sak.

--------

1 Aimo Pajunen, f 1931, generalmajor, allmän sekreterare i försvarsrådet sedan 1971, dessförinnan innehavare av olika kommendörs och stabsbefattningar inom försvarsmakten samt befattningar inom statliga försvars- och säkerhetspolitiska organ, har framträtt som en ledande militär-, säkerhets- och försvarspolitisk författare och debattör inom efterkrigsgenerationen i Finland.

--------