Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Käyttäjien tarpeet


Kirjallisen kulttuuriperinnön digitaalinen tulevaisuus
1 Aluksi
2 Käyttäjien tarpeet
3 Asiakaslähtöisyys
4 Helppokäyttöiset hakupalvelut
5 Sisällöt keskeisiä
6 Yhteinen digitointipolitiikka
7 Koetinkivestä viisasten kiveksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Euroopan Unionin Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta –ohjelmassa on käynnissä kansalliskirjastojen kulttuuriperinnön digitointia edistävä tutkimushanke Minerva, Ministerial Network for valorising activities in digitisation 2002-2005. Minerva-hankkeessa on kartoitettu tietoja potentiaalisista kulttuuriperinnön käyttäjistä Euroopassa. Minervan Benchmarking-työryhmän vastuutahona on ollut Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus ja konservointilaitos, joka on tehnyt keväällä 2003 kulttuuriperinnön digitointiin liittyvän laajan kyselytutkimuksen kirjastoille (Minerva 2003).

Kyselyyn saatiin yli sata vastausta EU-maista runsaan kuukauden aikana. Vastausten perusteella suurimmat kulttuuriperinnön käyttäjäryhmät ovat toisaalta akateemiset tutkijat ja toisaalta laaja yleisö. Pienempiä kohdealueita olivat vapaa-aika ja turismi. Elinikäisen opiskelun edistämistä digitoinnin avulla pidettiin Iso-Britanniassa tärkeänä tekijänä. Onkin nähtävissä, että kulttuuriperinnön digitointi on merkittävä ja laajeneva resurssi koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Yli 70 prosenttia vastanneista ilmoitti ottavansa huomioon käyttäjien tarpeet jo projektisuunnitteluvaiheessa ja yli 20 prosenttia arvioi olevansa eteviä arvioimaan asiakkaiden tarpeita.

Digitaalisia palveluja kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon myös haja-asutusalueiden käyttäjät. Esimerkiksi Australian kansalliskirjaston tekemässä kartoituksessa on käynyt ilmi, että 40 % tutkimuskirjastonhoitajan www-tietopalvelun (Research librarian on line) asiakkaista tulee isojen keskusten ulkopuolelta. Käyttäjät edustavat alueellisesti koko Australiaa ja kaikkia ikäryhmiä. (Cameron, 2003, s.8). Käyttäjien tasa-arvoisuutta asuinpaikan, koulutuksen ja fyysisten ominaisuuksien, kuten vammaisuuden suhteen, tähdennetään myös eri EU-ohjelmissa ja suomalaisissa tietoyhteiskuntaohjelmissa (esimerkiksi Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta, 2001; Digimaan kartta, 2002; KULDI, 2003).


«  1  2  3  4  5  6  7  *  »
URN:NBN:fi-fe20031621