Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Pienten askelten taktiikka


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Lähivuosina kirjaston kehitysstrategioiden toteuttaminen ei kuitenkaan ole resurssien niukkuuden vuoksi täysin mahdollista, joten vuosiksi 2002 – 2003 on laadittu toimeentulo-ohjelma. Tämän ohjelman päämääränä on nykyisten henkilöresurssien, toimintamäärärahojen ja kehitysvalmiuksien säilyttäminen sekä eri asiakasryhmien hyvä palvelu. Kirjasto pitää tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeänä:
  • tietopalvelun laatutason säilyttämistä ennallaan. Rahoitusta vaativat palvelut (tiedon analysointi, median monitorointitutkimus) jäävät toistaiseksi toimintaohjelman ulkopuolelle.
  • varastotilojen olosuhteiden pitämistä ainakin nykyisellä tasolla ja kansallisaineiston tallentamista mikrofilmille mahdollisuuksien mukaan.
  • hankittavien julkaisujen kappalemäärän supistamista.
  • Kansallisbibliografian laatimisen jatkamista mahdollisuuksien mukaan ja vastaavan tietokannan perustamista.
  • henkilökunnan ammatillisten valmiuksien säilyttämistä ja kehittämistä.
Tiedonkulku avoimessa yhteiskunnassa toimii usealla eri tasolla: henkilöiden ja instituutioiden välillä, mutta myös yhteiskunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Viron kansalliskirjaston tehtävä on huolehtia tietoaineiston saatavuudesta, suojelemisesta, säilyvyydestä ja analysoimisesta. Kirjastolaitoksen on yhä suuremmassa määrin otettava huomioon yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi. Kirjastolaitos on osa valtiollista viestintäinfrastruktuuria ja yhteistoiminta tämän struktuurin muiden osien kanssa parantaisi tiedon saatavuutta ja helpottaisi sen suojelemista ja säilyttämistä. On löydettävä parhaat organisatoriset ja tekniset ratkaisut:
  • kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden alan instituutioiden virtuaalisten tietoresurssien yhdistämiseksi,
  • kansalliskirjaston hyväksymän asiasanoituksen ottamiseksi käyttöön myös valtionhallinnossa,
  • julkisen tietopalvelun periaatteiden yhtenäistämiseksi riippumatta siitä, keneltä nämä palvelut saadaan ja miten tätä toimintaa rahoitetaan.
Tietoyhteiskuntaa voidaan vauhdittaa lainsäädännön avulla. Tästä syystä kehitteillä on uusi tietopalvelulakiesitys, joka säätäisi tietopalvelun ehdot koko maassa ja määrittelisi sovellettavat standardit. Tässä laissa tulisi käsitellä elektronista kirjastoa laajemminkin, toisin sanoen, laissa määriteltäisiin, miten tiedon haltijoiden tulee toimia julkispalvelujen yhteydessä. Tärkeänä tehtävänä on myös informaatiosektorin kehityksen harmonisointi Euroopan Unionin vastaavien alueiden kanssa, koska muutoin kanssakäyminen Eurooppa-tasolla ei oikein onnistu.

«  1  2  3  4  5  6  7
URN:NBN:fi-fe20031603