Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Johtaminen avainasemassa


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Nykyaikainen organisaatio ja johtamisperiaatteet takaavat kansalliskirjaston tavoitteellisen kehityksen. Päätöksenteko perustuu käytännön tarpeisiin ja tarpeen vaatiessa päätösvaltaa delegoidaan alayksiköille. Kunkin tason johtajan toimivallasta ja vastuualueesta on kuitenkin sovittava etukäteen. Kehitysohjelman mukaan kirjaston jokaisella toimintayksiköllä on omat tavoitteensa, joiden saavuttamiseksi laaditaan toimintasuunnitelma ja työohjelma. Kirjaston johto puolestaan käynnistää seuraavat toimenpiteet:
  • resurssien allokoinnin ja käytön analysoinnin toimintayksiköissä. Näin taataan resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.
  • työntekijöiden motivaation lisäämisen rahallisen ja ei-aineellisen palkitsemisen avulla.
  • henkilökunnan valmiuksien ja osaamisen lisäämisen koulutuksen avulla. Arvioidaan hankitun koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja vastaavuutta kunkin toimialueen edellyttämään pätevyyteen.
  • kirjaston etujen mukaisen kommunikaation kehittämisen sidosryhmäyhteistyössä sekä järjestötoiminnassa ja suhdetoiminnassa.
Kirjaston kehitysstrategian soveltaminen käytäntöön onnistuu, jos yhteiskunta täyttää seuraavat edellytykset:
  • kehitetään yhteiskunnan tarpeita ja yleisiä periaatteita vastaavaa kirjastoverkkoa.
  • hyväksytään kirjastojen palvelutasoa ja kehitystä takaava rahoitusjärjestelmä.
  • kehitetään kohderyhmien tarpeita vastaavia tietoresursseja ja palveluja. Kirjastojen monitoimisuuden asemesta tulisi kehittää sellaista kirjastoverkkoa, jossa kullakin kirjastolla on selkeästi määritelty tehtävä ja toimialue.
  • kunnostetaan Viron julkishallintoa ja määritellään julkisoikeudellisten instituutioiden (kansalliskirjasto mukaan luettuna) asema ja tehtävät tietoyhteiskunnassa.
  • laaditaan tieto-, kulttuuri ja sivistyspolitiikan selkeäpohjainen perusta ja sidotaan se kirjastolaitoksen kehityssuunnitelmiin, jotta yhteiskunnalliset prosessit saisivat tasapainoisesti kehittyä ja voitaisiin välttää tätä kehitystä vahingoittavia päätöksiä sekä byrokratian ja keskusvallan vaikutuspiirin lisääntymistä.
  • jatketaan julkishallinnon organisaatioiden desentralisomista, kirjastolaitos mukaan luettuna. Taataan, että julkishallintoa edustavien laitosten toiminta ja rahoitus olisivat julkisia ja että taloudellisesti olisi varmistettu näiden instituutioiden lainmukainen toiminta.

«  1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603