Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun Eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1967 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuullista tehtäväänsä.

Eduskunnan käsittelyä odottavat useat laajakantoiset lainsäädäntöuudistukset.

Viime istuntokaudelta ovat siirtyneet mm. esitykset oppisopimuslaiksi ja yksityismetsälaiksi, esitykset patenttilainsäädännön uudistamisesta ja merilain muuttamisesta sekä esitys uskontorikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Hallituksen piirissä on parhaillaan valmisteltavana joukko uusia lakiehdotuksia valtiopäiville kokoontuneelle Eduskunnalle annettavaksi.

Merkittävä osa näistä liittyy sosiaalilainsäädännön edelleen kehittämiseen. Laaja ja velvoittava kysymys huollon tarpeessa olevien rintamamiesten eläkkeistä tulee nyt avattavien valtiopäivien käsiteltäväksi. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläketurvan järjestämisestä itsenäisille yrittäjille sekä yleisen perhe-eläkkeen toteuttamisesta suunnitellaan esitystä Eduskunnalle. Niin ikään tullaan antamaan esitys valtion perhe-eläkelaiksi, jossa otetaan huomioon yleisten perhe-eläketurvajärjestelmien kehitys maassamme. Metsätyöntekijäin työturvallisuuden lisäämiseen ja asunto-olojen parantamiseen tähtäävä esitys laiksi metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista odottaa Eduskunnan käsittelyä. Hallituksessa on valmisteilla esitys alkoholilaiksi.

Hallituksen tarkoituksena on antaa alkavalla istuntokaudella eduskunnalle lakiesitykset koulujärjestelmän perusteista ja Jyväskylän Yliopistosta. Lisäksi annetaan Eduskunnalle hallituksen esitys Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen uudelleen organisointia koskevaksi laiksi, jolla pyritään tutkimuslaitoksen toiminta sopeuttamaan entistä paremmin suuresti kasvaneeseen tutkimustarpeeseen.

Maatalouden alalla hallitus suunnittelee esitystä laiksi maataloustuotteiden hintatasosta. Aikaisempiin hintatasolakeihin verrattuna esitys tähtää siihen, että reaalinen tulonlisäys maataloudessa olisi maatalouden oman tuottavuuden nousun varassa ja että hintoja tarkistettaisiin vain niiden ostovoiman pysyttämiseksi ennallaan. Eduskunnalle tullaan niin ikään antamaan esitykset lainsäädännöksi tilojen osittamisen rajoittamisesta, yhteismetsälaiksi sekä laiksi kotimaisen sokerintuotannon turvaamisesta, jolla osittain uusilla perusteilla uudistettaisiin aikaisempi määräaikainen laki.

Maatalouden tuloverotuksen uudistamisesta toivoo hallitus voivansa antaa esityksen. Tätä tarkoittaviin valmistelutöihin liittyen tutkitaan parhaillaan myös omaisuusverotusta koskevien säännösten uudistamista koko laajuudessaan.

Näille valtiopäiville tullaan antamaan esitys sakkorangaistuksen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Ehdotus pyrkii mm. olennaisesti vähentämään muuntorangaistusta kärsivien sakkovankien lukumäärää.

Eduskunnalle annettavaksi valmistellaan esitystä rannansuojelulaiksi, jonka tarkoituksena on suojata ranta-alueita epätarkoituksenmukaiselta rakentamiselta siksi, kunnes niiden käyttäminen voidaan järjestää rakennuslaissa tarkoitetulla kaavalla tai pysyväisluonteinen rannansuojelulainsäädäntö saadaan aikaan.

Eduskunnan käsiteltäväksi tulee lisäksi ehdotus laiksi kuntien kantokykyluokituksesta, joka voisi muodostua perustaksi, jolle valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarpeellinen uudistaminen nojautuu. Tämä kustannusten jakohan täytyy yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan saada nykyistä suuremmassa määrässä kuntien taloudellisesta kantokyvystä riippuvaksi.

EFTA-maiden muodostaman vapaakauppa-alueen piirissä poistettiin keskinäiset tullit vuoden vaihteessa paitsi Suomen osalta, jossa eräin poikkeuksin jäljellä olevat tullit poistetaan tämän vuoden lopulla. Kansainvälinen kilpailu tulee tällöin tiukentumaan ja kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi on sille luotava samat edellytykset kuin sen kanssa kilpaileville ulkomaisille yrityksille. Hallitus tulee tässä tarkoituksessa antamaan näiden valtiopäivien aikana Eduskunnalle uusia esityksiä tullitariffilain muuttamiseksi sitä silmällä pitäen, että varsinkin raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tullit saataisiin samalle tasolle kuin muissa EFTA-maissa. Hallitus tulee lisäksi antamaan esityksen kehitysmaita kiinnostaviin ns. trooppisiin tuotteisiin kohdistuvien tullien alentamisesta.

Tyydytyksellä voidaan todeta, että maamme suhteet muihin valtioihin kehittyvät jatkuvasti suotuisasti. Tasavallan Presidentin äsken suorittama virallinen vierailu Yhdistyneeseen Arabitasavaltaan vahvisti maamme yhteyksiä tähän sitoutumatonta ulkopolitiikkaa noudattavaan valtioon.