Ordföranden i Finlands Gymnastikförbund       9.9.1960 Herr Erkki Palolampi^2 Helsingfors

Personligen känner jag Er beklagligt litet, men någonting har jag mig bekant om Er, och så det faktum att Ni är ordförande i Finlands Gymnastikförbund. Med de internationella reglernas rätt representerar Ni hela Finlands gymnastik och ansvarar för densamma. Jag skriver i egenskap av gammal idrottsman och idrottsledare till Er efter det att till Finland har anlänt underrättelsen, att Finlands gymnaster i olympiska spelen placerat sig som sjätte.

Ni vet bättre än jag att Finland icke representerades av sitt bästa gymnastiklag.

Efter att ha framlagt ett medlingsförslag om enhetlig olympisk representation var jag övertygad om, att åtminstone Ni hyste samma åsikt som jag, att dess förverkligande för gymnastikens del skulle ställa det bästa möjliga laget till Ert förfogande för att försvara Finlands rykte och färger. Detta förslag stod också i samklang med t o m den strängaste tolkning av de internationella reglerna.

Emellertid avstyrde Ni med Er röst och Ert inflytande att mitt medlingsförslag blev godkänt. Ni ställde Brottningsförbundets ståndpunkt att vägra beordra två av sina brottare att på mattan kämpa mot två av AIF:s (=Arbetarnas Idrottsförbund) "dåliga brottare" om vem som var bättre, fosterländskt och idrottsligt högre än t ex att få det bästa gymnastlaget till Rom. Varför måste Ni göra Brottningsförbundets ståndpunkt till Er egen och medvetet motarbeta Er egen idrottsgren? Ni hade för gymnastikens del ansvaret för att Finlands namn som gymnastikland bevaras. Huru uppbar Ni det ansvaret? Då man visste att det i gymnastiken blev nödvändigt att ty sig till reserver, undrade jag redan då Ni fällde mitt medlingsförslag, huru mannen skall kunna svara för sin gärning inför sitt eget samvete och vad han tänker ta sig till om--vilket var att befara--vår framgång i gymnastik ej blir traditionsenlig. Ja, vad ämnar Ni göra? Jag hörde att Ni klandrade domarna för misslyckandet. En dylik undskyllan var ju vad man kunde vänta sig!

Detta brev är förbittrat, men bittert har det varit för en finsk sportsman att följa med de olympiska spelen. Ännu bittrare vore det, om de finländska idrottsledarna ej ens efter detta skulle sträcka sig till att söka en rejäl sportsmannaanda och visa på en i praktiken möjlig väg att få de bästa finländska idrottsmännen att representera landet i internationella tävlingar.

--------

2 Erkki Palolampi, f 1908, blev vida känd och läst i Finland för en bok som han år 1940 utgav om striderna på Kollaa-fronten under vinterkriget, i vilket han själv var med som reservofficer; före krigen journalist, efter dem verksam som socialchef inom industrin; uppträdde som funktionär inom idrottslivet och idrottspolitiker redan på 30-talet och fortsatte denna verksamhet efter krigen; bl a ordförande i Finlands Gymnastikförbund 1959-67.

--------