Viitteet 1-20 / 108159

  • Tutkimus- ja kehitysmenoihin vaikuttavat sisäiset tekijät 

   Tikkanen, Marko (2018)
   Tällä tutkielmalla pyritään selvittämään, mitkä yrityksen sisäiset tekijät vaikuttavat sen tutkimukseen ja kehitykseen kohdistettujen varojen määrään. Teoriaosassa sisäiset tekijät jaetaan taloudellisiin, fyysisiin ja ...
  • Design of soft actuator based hand-exoskeleton for rehabilitation and activities of daily living 

   Rai, Kshitiz (2018)
   As a result of aging, hand strength reduces significantly. This leads to insufficient grab and pinch strength needed to perform daily activities such as preparing tea and holding cups. Subsequently, personal assistant for ...
  • Keskipalkkaisen suomalaisen ostovoiman kehitys 2000-luvulla 

   Heiskanen, Santeri (2018)
   Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia keskipalkkaisen suomalaisen ostovoimaa 2000-luvulla. Työssä ostovoimaa tutkitaan seuraamalla suomalaisten reaaliansioiden kehitystä. Reaaliansioilla viitataan palkkaan, ...
  • Konsernien koron vähennysoikeuden hyödyntäminen Suomen lainsäädännön näkökulmasta 

   Metsäranta, Mikko (2018)
   Verosuunnittelu on ollut viime vuosina laajalti esillä eri medioissa. Kansainvälisten markkinoiden kehittyminen on luonut yrityksille monia erilaisia mahdollisuuksia järjestää rahoitustaan. Verosuunnittelussa on tarkoituksena ...
  • Hajautettujen energiaresurssien rooli sähköjärjestelmän kehittämisessä 

   Ratilainen, Miika (2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään maailmanlaajuisesti, millainen on hajautettujen energiaresurssien rooli sähköjärjestelmän kehittämisessä, sekä mitä uhkia ja mahdollisuuksia niihin liittyy. Tarkasteltavia energiaresursseja ...
  • AC/DC taistelu 

   Laine, Olli (2018)
   1900-luvulla sähkön käytön yleistyessä haluttiin sähköä myös kaupunkien ulkopuolella oleviin kotitalouksiin. Ongelmaksi muodostui tasasähkön lyhyt siirtomatka, mutta vaihtosähkön idea toi tähän ratkaisun. Vaihtosähkö alkoi ...
  • The environmental Kuznets curve at different levels of economic development: a counterfactual quantile regression analysis for CO2 emissions 

   Yaduma, Natina; Kortelainen, Mika; Wossink, Ada
   Journal of Environmental Economics and Policy : Volume 4, Issue 3 (2015)
   This paper applies the quantile fixed effects technique in exploring the CO2 environmental Kuznets curve within two groups of economic development (OECD and non-OECD countries) and six geographical regions – West, East ...
  • Do Urban Neighborhoods Benefit from Homeowners? Evidence from Housing Prices 

   Kortelainen, Mika; Saarimaa, Tuukka
   The Scandinavian Journal of Economics : Volume 117, Issue 1 (2015)
   Homeownership is heavily subsidized in most countries. The adverse effects of this policy on economic efficiency and income distribution are well documented in the economics literature. The main argument in favor of ...
  • Talouskasvun vaikutus ympäristöongelmiin maakunnittain Suomessa 

   Tuunainen, Valeri (2018)
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia talouskasvun ja ympäristön tilan suhdetta. Tutkimuksessa keskitytään tarkemmin ympäristöongelmien Kuznets-käyrään ja sen hypoteesiin, jonka mukaan talouskasvun ...
  • Yrityskaupan vaikutus tutkimus- ja kehitysmenoihin korkean teknologian toimialalla Euroopassa 

   Koli, Mikael (2018)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitysmenot kehittyvät yrityskaupan jälkeen korkean teknologian alalla. Tutkimuksessa on mukana 70 eurooppalaista yritystä, jotka ovat olleet yrityskaupan ...
  • Joko Suomessa koittaisi satunnaiskokeiden aika? 

   Hämäläinen, Kari; Verho, Jouko
   VATT Policy Brief : 1-2017 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.03.2017)
   Perustulokokeilu on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta. Monet ovat tietoisia myös siitä, että perustulokokeilun osallistujat on poimittu satunnaisotannalla. Kaikille ei kuitenkaan ole välttämättä selvää, miksi tähän ...
  • Epäsuoran ja suoran asuntosijoittamisen erot tuotoissa ja riskeissä 

   Lillomäki, Anssi (2018)
   Työn tarkoituksena on tutkia eroavaisuuksia suoran ja epäsuoran asuntosijoittamisen välillä Suomen markkinoilla. Suoralla asuntosijoittamisella tarkoitetaan tässä työssä asunnon ostamista ja vuokraamista, kun taas epäsuoralla ...
  • Yhteiskuntavastuun ympäristödimension ja yrityksen kannattavuuden välinen yhteys 

   Herttuainen, Iida (2018)
   Ympäristötietoisuuden lisääntyessä yhteiskuntavastuun ympäristödimensio on kasvattanut rooliaan osana yritysten liiketoimintaa, mutta siihen tehtyjen panostuksien hyödyistä ei olla päästy yksimielisyyteen aihepiirin ...
  • Kohtuuhintaisuuspolitiikka ei ole lääke asumisen kalleuteen 

   Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
   VATT Policy Brief : 3-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.12.2016)
   Julkisessa keskustelussa asumisen kalleudesta asumistukimenojen kasvua pidetään ongelmana ja kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon lisäämistä ongelman ratkaisuna. Keskustelua kuitenkin vääristää se, että näistä kahdesta ...
  • Sähköisen rahtikirjan muutos kuljetusalan yrityksen talousnäkökulmasta 

   Hasu, Emmi (2017)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sähköistäminen, lainsäädäntö ja maksupalveludirektiivi vaikuttavat rahtikirjan muutokseen. Tutkimus on toteutettu kirjallisuustutkimuksena. Paperinen rahtikirja on edelleen ...
  • Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä 

   Tamminen, Saara; Ollikka, Kimmo; Laukkanen, Marita
   VATT Policy Brief : 2-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2016)
   Suomen energiaverotusta kiristettiin 2011. Samalla polttoaineiden ja sähkön verotus muutettiin aiempaa enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Energiaintensiivisen teollisuuden verotusta kuitenkin huojennettiin jo ...
  • Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat 

   Pekkarinen, Tuomas; Sarvimäki, Matti
   VATT Policy Brief : 1-2016 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.04.2016)
   Korkeakoulujen opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Ylioppilasarvosanoihin, keskitettyyn hakurekisteriin ja ...
  • Energia- ja ilmastopolitiikan uudet tuulet 

   Hokkanen, Topi; Ollikka, Kimmo
   VATT Policy Brief : 3-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.12.2015)
   Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiajärjestelmien muuttumista hiilineutraaleiksi. Kyseessä on valtaisa muutos fossiilisista energialähteistä kohti uusiutuvia energiatuotannon muotoja. Suomessa ollaan huolissaan ...
  • Rakenteellisen työttömyyden riski kasvaa 

   Tuomala, Juha; Ostbaum, Meri
   VATT Poliy Brief : 2-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.06.2015)
   Keskustelu rakenteellisen työttömyyden lisääntymisestä viriää aina, kun työttömyysaste nousee tai pysyy kauan korkeana. Rakenteellisen työttömyyden taso antaa suuntaviivat hallituksen talous- ja työvoimapolitiikalle. Viime ...
  • Mihin perintöveroa tarvitaan? 

   Eerola, Essi; Ropponen, Olli
   VATT Policy Brief : 1-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.02.2015)
   Perintö- ja lahjaverolla verotetaan perintönä, testamentilla ja lahjana saatuja omaisuuksia. Vaikka perintövero on oma veromuotonsa, sen toimivuus ja vaikutukset riippuvat myös muista veroista. Erityisesti perintöveron ...