Julkaisuarkisto

Etsintämenetelmien käyttö Suomen meripelastustoimessa

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Taktiikan laitos -
dc.contributor.author Träskelin, Otto
dc.date.accessioned 2012-11-05T14:11:23Z
dc.date.available 2012-11-05T14:11:23Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85084
dc.description.abstract Tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan meripelastuksen johtamisjärjestelmää. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, käskevätkö meripelastusjohtajat järjestelmällisesti etsintä- ja pelastusyksiköille etsintämenetelmien käytön. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa olivat alusyksiköille käsketyt etsintämenetelmät, niissä meripelastustapauksissa, joissa ihmisen voitiin olettaa joutuneen veden varaan. Tutkimustehtävän pääkysymykseen, onko etsintämenetelmien käyttö järjestelmällistä?, pyrittiin vastaamaan alakysymyksillä kuinka yleistä etsintämenetelmien käyttö on? ja mitä etsintämenetelmiä käytetään eniten? Empiirisen tutkimuksen päämenetelmänä käytettiin hypoteettis-induktiivista -menetelmää. Hypoteesia, jonka mukaan Suomen meripelastustoimessa etsintämenetelmien käyttö on yleistä ja käytetyin etsintämenetelmä on yhdensuuntaismenetelmä, pyrittiin koettelemaan mittauksella. Etsintään liittyvien tietojen keruu suoritettiin vuosien 2006–2010 meripelastusraporttien tapauksista, joissa oli määritetty kokonaisetsintäalue. Tutkimuksen rajausten ja tarkennusten perusteella näistä tapauksista 52:lle suoritettiin mittaus etsintämenetelmien käytöstä. Tuloksia pyrittiin yleistämään Suomen meripelastustoimen laajuuteen. Mittaustulosten perusteella etsintämenetelmiä käytetään vain kolmanneksessa tapauksista, ja käytetyin etsintämenetelmä on reittietsintä. Näin ollen hypoteesi, joka perustuu Meripelastusoppaaseen ja Rajavartiolaitoksen opetusmateriaaliin, on mittausten perusteella täysin paikkansa pitämätön. Mittaustuloksille pyrittiin löytämään tukea ja syitä asiantuntijahaastattelulla. Haastattelun mukaan todennäköinen syy odottamattomille mittaustuloksille ovat meripelastusraporttien osittain puutteelliset tiedot etsinnästä. Meripelastusraporttien mahdolliset vajavaisuudet perustuvat Etsintä -sovelluksen käytön erilaisiin toimintakäytänteisiin, jotka johtuvat sovelluksen kankeaksi koetuista käyttömahdollisuuksista. Etsinnän suunnitteluohjelman kehittämiselle tai uusimiselle saattaakin olla tarvetta. Johtuen erilaisiksi muodostuneista käyttötavoista, Etsintä-sovelluksen kirjaukset eivät todennäköisesti ole tarpeeksi faktisia ja kelpaavia tieteellisen tutkimuksen lähteeksi. Juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna dokumentoinnin puutteellisuus on huolestuttava piirre meripelastusjohtajan julkisen vallan käytössä. -
dc.format.extent 26 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.subject meripelastustoimi -
dc.subject etsintämenetelmä -
dc.subject meripelastusjohtaja -
dc.title Etsintämenetelmien käyttö Suomen meripelastustoimessa -
dc.subject.ysa meripelastus -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211059614 -
dc.identifier.kurssi 96. kadettikurssi -
dc.subject.opintosuunta Rajavartiolinja -
dc.subject.oppiaine Operaatiotaito ja taktiikka -
dc.type.mpkktaso Sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma -
dc.type.okmtaso Muu -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -

Näytä suppeat kuvailutiedot