Uusimmat viitteet

 • Liikenneympäristön, sään, kelin ja kunnossapidon vaikutukset jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin : Case st 110 välillä Turku-Kaarina, vaiheen I tulokset 

  Klang, Jaakko; Roselius, Erica; Peltonen, Pietari
  Raportteja : 36/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään liikenneympäristön, sään, kelin ja kunnossapidon vaikutuksia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin sekä tien käyttäjämääriin. ...
 • Maantien 140 aluevaraussuunnitelma välillä Koivukylänväylä – maantie 1452 : Aluevaraussuunnitelma 

  Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Soosalu, Laura; Rahikainen, Laura; Mattila, Taina
  Raportteja : 24/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2018)
  Maantie 140 eli Vanha Lahdentie on keskeinen alemman tieverkon pohjois-eteläsuuntainen yhteys Vantaan ja Järvenpään välillä. Tie on tärkeä työmatkaliikenteen yhteys, jonka nykytilanteen mukaiset liikennemäärät aiheuttavat ...
 • Varsinais-Suomen maaseututilastot 2017 

  Pyhäranta, Mikko (toim.)
  Raportteja : 35/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Varsinais-Suomen ELY-keskus on kerännyt raporttiin tietoja Varsinais-Suomen maataloudesta, maaseudusta sekä maaseutuelinkeinoista. Raportissa on keskeisiä tietoja ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön ja kunnallisen ...
 • Mt 6112 Kuokkalantien parantaminen, Jyväskylä : Aluevaraussuunnitelma 

  A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  Raportteja : 23/2018 (Keski-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Jyväskylässä sijaitseva maantie 6112 Kuokkalantie on osa ns. Kuokkalan kehäväylää. Maantie on tarkoitus muuttaa kaduksi kaavoituksen edetessä. Kuokkalantien pohjoispään liittymät ovat valo-ohjaamattomia kolmi- tai nelihaaraisia ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt : Yhteenveto vuosien 1996–2017 velvoitetarkkailutuloksista 

  Tolonen, Mika; Koivisto, Anna-Maria; Huovinen, Teemu; Teppo, Anssi; Majuri, Pekka (Latvasilmu osk); Honka, Miia
  Raportteja : 33/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2018)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasoselvitys vuosille 2019–2022 

  Weiste, Henriika; Mantila, Atte
  Raportteja : 31/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2018)
  Työssä on määritetty joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueelle: Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Työtä on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa ...
 • Länsivyöhykkeen vedenjakelun turvaaminen – alueellinen yleissuunnitelma 

  SWECO YMPÄRISTÖ OY
  Raportteja : 34/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2018)
  Alueellinen yleissuunnitelma laadittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana suunnittelualueen kuntien ja laitosten sekä Varsinais-Suomen liiton edustajista kootun työryhmän kanssa. Työn toteuttajaksi valittiin ...
 • Tehottomia tukia vai talouskasvua ja osaamista : Katsaus rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteutukseen Kainuussa 

  Tabell-Jokelainen, Eija; Mustonen, Verna; Jokinen, Jarmo; Immonen, Heikki; Vilhu, Eero
  Raportteja : 26/2018 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2018)
  Euroopan unionin ohjelmakausi 2014–2020 on edennyt yli puoleen väliin. Kainuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta on kanavoitu alueen kehittämisorganisaatioille ja yrityksille ...
 • Työttömien määräaikaishaastattelut TE-toimiston asiakaspalvelun perustana : Kokemuksia määräaikaishaastatteluiden lisäämisestä Uudellamaalla 

  Sundvall, Santtu; Mayer, Minna
  Raportteja : 27/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 17.05.2018)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, miten vuoden 2017 alussa hallituksen tekemä päätös lisätä työ- ja elinkeinotoimistojen toteuttamia työttömien määräaikaishaastatteluja on vaikuttanut Uudenmaan TE-toimiston palveluprosesseihin. ...
 • Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 : Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

  Rannikko, Heikki; Lahtinen, Henri; Korhonen, Teemu; Jalava, Janne; Timonen, Antti; Joutsensaari, Riikka; Volanen, Pirja; Mäkinen, Tuula; Salkoaho, Urpo
  Raportteja : 22/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 05 / 2018)
  Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 – Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ramboll Management Consulting ...
 • Joukoliikenteen palvelutaso Itä-Suomessa 2018−2020 

  Weiste, Henriika
  Raportteja : 28/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 07.05.2018)
  Pohjois-Savon ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueella vuosina 2018−2020. Palvelutasosuunnitelma ...
 • Hanhijärven valuma-alueen vedenlaatu- ja kuormitusselvitys 

  Kotanen, Juho; Hirvonen, Jukka; Pulkkinen, Jani; Haapala, Antti
  Raportteja : 21/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
  Tämä raportti pyrkii selventämään Mikkelin Hanhijärven ja sen valuma-alueen vesistöjen vedenlaatua ja kuormitusta vesienhoidon jatkotoimenpiteitä varten. Hanhijärven tila on heikentynyt ja tilassa ei pidemmällä aikavälillä ...
 • Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma 

  Syrjänen, Jukka; Heinimaa, Petri; Sivonen, Olli; Valkeajärvi, Pentti
  Raportteja : 17/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 04 / 2018)
  Tämän suunnitelman tavoitteena on kirjata toimenpiteet, jotka edesauttavat Rautalammin reitin yläosan villin järvitaimenkannan elpymistä. Rautalammin reitti kuuluu Kymijoen vesistöön. Se on sisävesiemme suurin vapaana ...
 • Liikenneturvallisuustarkastus ja nopeusrajoitusselvitys seututielle 192 

  Klang, Jaakko; Roselius, Erica; Leppäniemi, Marika
  Raportteja : 16/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2018)
  Seututie 192 on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kulkeva maantie Raision ja Kustavin välillä. Tie on pituudeltaan noin 67 kilometriä. Tien vilkkaimmilla osuuksilla Raisiossa liikkuu yli 10 000 ajoneuvoa/vrk. Kesäajan ...
 • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2019 - 2023 

  Aarnio, Päivi; Myllynen, Maria
  Raportteja : 18/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2018)
  Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2019 – 2023. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
 • Pääteiden leveys 2040 

  Hätälä, Johanna; Koukkula, Minna
  Raportteja : 5/2018 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2018)
  Tässä työssä on määritelty pääteiden leveydet vuonna 2040 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Tuloksia käytetään lähtötietoina muun muassa tienpidon suunnittelussa. Päivityksen pohjana on käytetty vuonna 2013 määritettyjä ...
 • Kyrönjoen pohjaeläimistön nykytila : Vuoden 2017 tulosten vertailu aiempiin selvityksiin 

  Majuri (Latvasilmu osk), Pekka
  Raportteja : 19/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli kuvata Kyrönjoen uomajatkumon pohjaeläinyhteisöjen nykytilaa sekä analysoida yhteisöissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Lisäksi pyrkimyksenä oli tuoda esiin, kuinka Kyrönjoen rakentamisen ...
 • Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojituksen yhteydessä 

  Autio, Olli; Jämsén, Juha; Rinkineva-Kantola, Leena; Joensuu, Samuli
  Raportteja : 10/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2018)
  Veden palauttaminen on uusi, kustannustehokas tapa ennallistaa suojelurajausten ulkopuolisten ojitusten kuivattamia suojelusoita. Vesi voidaan palauttaa kuivuneelle suojelusuolle kunnostusojituksen yhteydessä sopivaan ...
 • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2018 

  Horppila, Petri
  Raportteja : 20/2018 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2018)
  Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2018. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
 • Mäkien rinteiltä peltojen laidoille : Kaskiin maisemanhoitosuunnitelma 

  Puustjärvi, Eeva
  Raportteja : 12/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
  Kaskii on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty kylämaisema, jonka arvotekijöitä ovat mm. hyvin säilynyt perinteinen mäkikylän ja rantakylän asutusrakenne, kylän rinteiltä aukeavat avarat, metsien ja Sulajärven rantojen ...

Näytä lisää