Uusimmat viitteet

 • Vesienhoidon ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen 

  Laine, Elina
  Raportteja : 59/2017 (Hämeen ELY-keskus, 22.11.2017)
  Keväällä 2017 tehtiin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta opinnäytetyö, jonka tarkoitus oli selvittää, miten vesienhoitoa edistävässä vesistökunnostuksessa huomioidaan jopa 100 vuoden takaiset ...
 • Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma 


  Raportteja : 60/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Merimetson toimenpidesuunnitelman on laatinut Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetson yhteistyöryhmä. Alueellinen yhteistyöryhmä päätti syksyllä 2016 aloittaa alueellisen toimenpidesuunnitelman laadinnan, ...
 • Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden 


  Raportteja : 61/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Åtgärdsplanen för skarv är framtagen av den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den regionala samarbetsgruppen beslöt på hösten 2016 att i avsaknaden av en färsk nationell ...
 • Metsäteollisuudessa syntyvien biohajoavien jätteiden hyötykäyttötilanne ja -mahdollisuudet 

  Virolainen, Pilvi
  Raportteja : 54/2017 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2017)
  Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on ottaa selvää kuinka metsäteollisuudessa syntyviä biohajoavia jätteitä tällä hetkellä hyödynnetään sekä miten hyötykäyttöä voidaan mahdollisuuksien mukaan kehittää jätteen hyödyntämisen ...
 • Varareittisuunnitelma Keski-Suomen tieverkolle : Reittisuunnitelma 

  Keski-Luopa, Kari; Lindholm, Sakari
  Raportteja : 57/2017 (Keski-Suomen ELY-keskus, 11 / 2017)
  Tässä reittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistukseen, reittisuunnitelmaa edeltäneeseen tarveselvitykseen sekä työn aikana järjestetyissä sidosryhmätilaisuudessa ja valmiusharjoituksessa käytyyn vuoropuhelu ...
 • Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma : Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Vieremä 

  Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi; Nikula, Minna; Översti, Kirsti; Leppäniemi, Marika
  Raportteja : 33/2017 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2017)
  Suunnitelma sisältää katsauksen seudun väestökehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Nykytilanteesta tehtyjen havaintojen ...
 • Laihia-Seinäjoki -kehittämisselvitys : Valtatien 18 palvelutasoanalyysi ja parantamistoimenpiteet 


  Raportteja : 42/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Laihia–Seinäjoki-kehittämisselvityksessä on määritelty keinot valtatien 18 liikenteen palvelutason parantamiseksi. Työssä selvitettiin vaiheittain toteutettavat toimenpiteet valtatien parantamiselle, rinnakkaistieverkon ...
 • Mt 815 Lentokentäntien kehittämisselvitys välillä Hailuodontie (Mt 816) - Pohjantie (Vt 4) 

  Hämäläinen, Jorma; Raappana, Juha; Isola, Riina; Paajanen, Laura
  Raportteja : 28/2017 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Suunnittelukohteena on Lentokentäntie (mt 815) välillä Hailuodontie (mt 816) - Kaakkurin (vt 4) eritasoliittymän ramppiliittymä (noin 4,7 km). Kohde sijoittuu Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan alueelle. Tie kulkee ...
 • Alavuden Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen : Velvoitetarkkailuraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 50/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.12.2012 päätöksellään luvan Alavuden Saarijärven pato- ja ruoppaushankkeeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen tavoitteena oli ...
 • Suojatieselvitys 

  Määttä, Venla
  Raportteja : 41/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2017)
  Riskikartoitus on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suojateistä tehty kartoitus, jossa nykyisiä suojateitä verrataan tämänhetkiseen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Riskikartoituksessa on ...
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen solmu- ja liityntäpysäkkiselvitys 

  Mantila, Atte; Somerpalo, Sakari
  Raportteja : 48/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on selkeyttää pysäkkiverkkoa ja helpottaa matkaketjuja parantamalla tärkeimpien solmupaikkojen palvelutasoa yhteistyössä kuntien kanssa. Tätä tavoitetta edistääkseen ELY-keskus ...
 • Suojatieselvitys : Etelä-Pohjanmaa 

  Määttä, Venla
  Raportteja : 41/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Riskikartoitus on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suojateistä tehty kartoitus, jossa nykyisiä suojateitä verrataan tämänhetkiseen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Riskikartoituksessa on ...
 • Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelma Pirkanmaan maakunnan alueella 

  Kautiala, Christel; Yli-Halkola, Eija; Mattila, Taina
  Raportteja : 35/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2017)
  Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelman laatiminen on osa liikenneturvallisuustyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella. Suunnitelman päätavoitteena on ollut laatia alueen maantieverkolle toimenpideohjelma, jonka ...
 • Suurten erikoiskuljetusten taivoitetieverkon verkkoselvitys : Pohjois-Savon ELY-keskus 

  Mattila, Jaakko; Heikkilä, Kimmo; Laitinen, Kaisu
  Raportteja : 46/2017 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2017)
  Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) avulla pyritään varmistamaan mittojensa puolesta suurten erikoiskuljetusten liikkumisen mahdollistavat perusedellytykset Suomen tieverkolla. Samalla verkon avulla edesautetaan ...
 • Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto – Kalliola, Lahti ja Hollola : Aluevaraussuunnitelma 

  Puistovirta, Laura; Levä, Jukka; Kasari, Teuvo; Niemi, Kari; Nummelin, Ulrika; Niemi, Henry; Aitoaho, Hanna; (A-Insinöörit Suunnittelu Oy)
  Raportteja : 44/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 09.10.2017)
  Valtatie 24 on Lahden ja Jämsän välinen yhteys, joka yhdistää valtatiet 4 ja 9. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (10,7 km) koskee tien vilkasliikenteisintä alkuosuutta Lahdesta Hollolan Kalliolaan, valtatien 4 ja ...
 • Opiskelulla tehoa työllistymiseen : Omaehtoinen opiskelu ja ammatillinen työvoimakoulutus Uudenmaan TE-toimiston koulutuspalveluina 

  Sundvall, Santtu
  Raportteja : 43/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.10.2017)
  Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta on muutaman viime vuoden aikana muodostunut käyttäjämäärissä mitattuna Uudenmaan TE-toimiston suurin yksittäinen työvoimapalvelu. Kysyntää koulutuksellisille palveluille ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt : Velvoitetarkkailu vuonna 2016 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 47/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • Kantatien 51 parantaminen välillä Kirkkonummi - Inkoon raja, Kirkkonummi-Siuntio : Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 24/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 28.09.2017)
  Kantatie 51 on tärkeä itä-länsisuuntainen väylä, joka yhdistää läntisen Uudenmaan pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen. Kantatie 51 on myös tärkeä tavaraliikenteen reitti mm. satamien tiekuljetuksille. ...
 • Vimpelinjoen tulvasuojelu ja kunnostus -hankkeen velvoitetarkkailu : Väliraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 45/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 9.5.2003 antamallaan päätöksellä myöntänyt Vimpelin kunnalle luvan Vimpelinjoen alaosan perkaukseen ja veneväylän ruoppaamiseen. Lupamääräysten mukaan luvan saajan on tarkkailtava ...
 • Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille 

  Dubrovin, Tanja; Isid, Diar; Kumpumäki, Miia; Mustajoki, Jyri; Jakkila, Juho; Marttunen, Mika
  Raportteja : 26/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 15.09.2017)
  Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanke (PIRSKE) toteutettiin vuosina 2015–2017. Hankkeessa päivitettiin aikaisemmassa kehittämisselvityksessä (1999–2003) esitetyt suositukset Näsijärven, Vanajaveden, ...

Näytä lisää