Uusimmat viitteet

 • En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen 

  Keränen, Mauri
  Opas : 3/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2018)
  Denna handbok är en översättning av Opas 3 | 2016: Opas kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen (URN:ISBN:978-952-314-749-2). Hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna ...
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

  Nummelin, Minna
  Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
 • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

  Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
  Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
  Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
 • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


  Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
 • Osallistun kaavoitukseen : Kuntalaisen opas 

  Haliseva-Soila, Merja (toim.)
  Opas : 5/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2016)
  Opas tarkistettu 6/2017 Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys. Fyysisen ympäristön muotoutumista ohjataan kaavoituksella. Kunnilla on itsehallintoon perustuen kaavoitusoikeus eli kaavoitusmonopoli. ...
 • Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus 

  Järvenpää, Lasse; Savolainen, Mika (toim.)
  Opas : 4/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
  Ilmastomallien mukaan sademäärät kasvavat kaikkialla suomessa. Sadeolojen ennustetaan äärevöityvän eli yhtäältä esiintyy pitkiä kuivia kausia ja toisaalta rankkasateet voimistuvat ja toistuvat nykyistä useammin. Etelä-Suomessa ...
 • Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen 

  Keränen, Mauri
  Opas : 3/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tulee säännöllisesti käsiteltäväksi ojitusta koskevia asioita. Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojtustoimitukselle ja kunnan ...
 • Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 1/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta ...
 • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
 • Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen : Käytännön opas 

  Tattari, Sirkka; Koskiaho, Jari; Tarvainen, Marjo
  Opas : 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
  Automaattisilla mittausjärjestelmillä voidaan saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Oppaassa keskitytään optisiin antureihin. Jatkuvatoimisista mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin tilanteissa, ...
 • Biotalouteen liittyvien innovaatioiden rahoitus Pohjois-Karjalssa 

  Kärkkäinen, Leena
  Opas : 6/2015 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2015)
  Oppaassa esitellään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Tekesin biotalouteen liittyvään innovaatiotoimintaan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalan näkökulmasta.
 • Luftkvaliteten vid planering 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 3/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.09.2015)
 • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
  Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
 • Handbok för dikningssammanslutningar : Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt 

  Leppiniemi, Outi
  Opas : 1/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
  Största delen av åkrarna i Finland har dikats redan före 1970-talet och åkerarealen som för närvarande odlas har grundtorrlagts åtminstone en gång. Vattenförvaltningen grundades år 1970 och torrläggningsärenden överfördes ...
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (korjattu painos) 

  Nummelin (toim.), Minna
  Opas : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
 • Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen 

  Leppiniemi, Outi
  Opas : 3/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2014)
  Suomen pelloista pääosa on ojitettu jo ennen 1970-lukua ja tällä hetkellä viljelyksessä oleva peltopinta-ala on ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Vesihallinto perustettiin vuonna 1970 ja kuivatustehtävät siirtyivät ...
 • Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии 


  Opas : 2/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
  Между Россией и Финляндией существуют различия в культуре предпринимательской деятельности, в порядке ведения бизнеса. Есть разница в трактовке некоторых терминов и в работе с официальными органами. В помощь предпринимателям ...
 • Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa 


  Opas : 1/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
  Venäjän ja Suomen välillä on eroja yrityskulttuurissa, liiketoiminnan käsitteissä ja viranomaistoiminnoissa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on toteuttanut venäläisen yrittäjän avuksi ...
 • Buller- och vibrationsbekämpning vid planering av markanvändningen 

  Airola, Hannu
  Opas : 8/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
  Planläggning är en central metod för att påverka buller- och vibrationsbekämpning. Genom planläggningen kan man förhindra eller bidra till uppkomsten av buller- och vibrationsproblem. Närings-, trafikoch miljöcentralen i ...
 • Maisemaselvitys : Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi : 

  Nyman, Marie
  Opas : 9/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 24.10.2013)
  Maisemassa ilmenee kulttuuri- ja luontoperintömme monimuotoisuus. Suomen maisemien vanhinta kerrostumaa edustavat luonnonhistoriallisten ilmiöiden, jääkauden ja muinaisen Itämeren vaiheiden jäljet tuhansien vuosien takaa. ...

Näytä lisää