Uusimmat viitteet

 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

  Nummelin, Minna
  Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
 • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

  Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
  Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
  Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
 • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


  Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
 • Osallistun kaavoitukseen : Kuntalaisen opas 

  Haliseva-Soila, Merja (toim.)
  Opas : 5/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2016)
  Opas tarkistettu 6/2017 Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys. Fyysisen ympäristön muotoutumista ohjataan kaavoituksella. Kunnilla on itsehallintoon perustuen kaavoitusoikeus eli kaavoitusmonopoli. ...
 • Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus 

  Järvenpää, Lasse; Savolainen, Mika (toim.)
  Opas : 4/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
  Ilmastomallien mukaan sademäärät kasvavat kaikkialla suomessa. Sadeolojen ennustetaan äärevöityvän eli yhtäältä esiintyy pitkiä kuivia kausia ja toisaalta rankkasateet voimistuvat ja toistuvat nykyistä useammin. Etelä-Suomessa ...
 • Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen 

  Keränen, Mauri
  Opas : 3/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tulee säännöllisesti käsiteltäväksi ojitusta koskevia asioita. Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojtustoimitukselle ja kunnan ...
 • Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 1/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta ...
 • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
 • Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen : Käytännön opas 

  Tattari, Sirkka; Koskiaho, Jari; Tarvainen, Marjo
  Opas : 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
  Automaattisilla mittausjärjestelmillä voidaan saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Oppaassa keskitytään optisiin antureihin. Jatkuvatoimisista mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin tilanteissa, ...
 • Biotalouteen liittyvien innovaatioiden rahoitus Pohjois-Karjalssa 

  Kärkkäinen, Leena
  Opas : 6/2015 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2015)
  Oppaassa esitellään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Tekesin biotalouteen liittyvään innovaatiotoimintaan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalan näkökulmasta.
 • Luftkvaliteten vid planering 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 3/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.09.2015)
 • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
  Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
 • Handbok för dikningssammanslutningar : Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt 

  Leppiniemi, Outi
  Opas : 1/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
  Största delen av åkrarna i Finland har dikats redan före 1970-talet och åkerarealen som för närvarande odlas har grundtorrlagts åtminstone en gång. Vattenförvaltningen grundades år 1970 och torrläggningsärenden överfördes ...
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (korjattu painos) 

  Nummelin (toim.), Minna
  Opas : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
 • Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen 

  Leppiniemi, Outi
  Opas : 3/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2014)
  Suomen pelloista pääosa on ojitettu jo ennen 1970-lukua ja tällä hetkellä viljelyksessä oleva peltopinta-ala on ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Vesihallinto perustettiin vuonna 1970 ja kuivatustehtävät siirtyivät ...
 • Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии 


  Opas : 2/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
  Между Россией и Финляндией существуют различия в культуре предпринимательской деятельности, в порядке ведения бизнеса. Есть разница в трактовке некоторых терминов и в работе с официальными органами. В помощь предпринимателям ...
 • Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa 


  Opas : 1/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
  Venäjän ja Suomen välillä on eroja yrityskulttuurissa, liiketoiminnan käsitteissä ja viranomaistoiminnoissa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on toteuttanut venäläisen yrittäjän avuksi ...
 • Buller- och vibrationsbekämpning vid planering av markanvändningen 

  Airola, Hannu
  Opas : 8/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
  Planläggning är en central metod för att påverka buller- och vibrationsbekämpning. Genom planläggningen kan man förhindra eller bidra till uppkomsten av buller- och vibrationsproblem. Närings-, trafikoch miljöcentralen i ...
 • Maisemaselvitys : Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi : 

  Nyman, Marie
  Opas : 9/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 24.10.2013)
  Maisemassa ilmenee kulttuuri- ja luontoperintömme monimuotoisuus. Suomen maisemien vanhinta kerrostumaa edustavat luonnonhistoriallisten ilmiöiden, jääkauden ja muinaisen Itämeren vaiheiden jäljet tuhansien vuosien takaa. ...
 • LIV I VASSEN : Anvisningar om strandskötsel 

  Javanainen, Kati; Kemppainen, Ritva; Orjala, Mika; Perkonoja, Marjo; Saarni, Kati
  Opas : 7/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2013)
  Svunna tiders öppna strandområden är numera en sällsynt syn. Betesdjur håller inte längre nere vegetationen vid stränderna, och man slår inte växter som vinterfoder till boskapen. Täta vassruggar har lagt beslag på tidigare ...

Näytä lisää