• Kyrönjoen pohjaeläimistön nykytila : Vuoden 2017 tulosten vertailu aiempiin selvityksiin 

   Majuri (Latvasilmu osk), Pekka
   Raportteja : 19/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli kuvata Kyrönjoen uomajatkumon pohjaeläinyhteisöjen nykytilaa sekä analysoida yhteisöissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Lisäksi pyrkimyksenä oli tuoda esiin, kuinka Kyrönjoen rakentamisen ...
  • Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojituksen yhteydessä 

   Autio, Olli; Jämsén, Juha; Rinkineva-Kantola, Leena; Joensuu, Samuli
   Raportteja : 10/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2018)
   Veden palauttaminen on uusi, kustannustehokas tapa ennallistaa suojelurajausten ulkopuolisten ojitusten kuivattamia suojelusoita. Vesi voidaan palauttaa kuivuneelle suojelusuolle kunnostusojituksen yhteydessä sopivaan ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2018 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 20/2018 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2018)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2018. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Väliarvio Kainuun alueellisen maaseutusuunnitelman toteutuksesta 2014–2017 

   Määttä, Juha S
   Näkymiä (Kainuun ELY-keskus, 03 / 2018)
  • Mäkien rinteiltä peltojen laidoille : Kaskiin maisemanhoitosuunnitelma 

   Puustjärvi, Eeva
   Raportteja : 12/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
   Kaskii on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty kylämaisema, jonka arvotekijöitä ovat mm. hyvin säilynyt perinteinen mäkikylän ja rantakylän asutusrakenne, kylän rinteiltä aukeavat avarat, metsien ja Sulajärven rantojen ...
  • Valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvitys Jyväskylä – Keuruu : Jyväskylä, Petäjävesi, Keuruu 

   A-Insinöörit Suunnittelu Oy
   Raportteja : 14/2018 (Keski-Suomen ELY-keskus, 03 / 2018)
   Kehittämisselvityksessä on muodostettu kokonaisnäkemys valtateiden 18 ja 23 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista välillä Jyväskylä – Keuruun Haapamäki. Lähtökohtana on ollut palvelutasolähtöinen ajattelu, jossa keskeisimpien ...
  • Riista-aitaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen moottoriteille 

   Carlstedt, Maija; Oksman, Sonja; Tuominen, Rauno; Väre, Seija
   Raportteja : 13/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2018)
   Riista-aitaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää edellytyksiä täydentää Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien moottoriteiden ja kaksiajorataisten maanteiden riista-aitoja. Tarkastelussa ovat olleet mukana ...
  • Porokello – porovaroittaminen liikenteessä älyteknologian avulla : Loppuraportti 2016–2017 

   Timo-Huhtala, Maria
   Raportteja : 4/2018 (Lapin ELY-keskus, 02 / 2018)
   Loppuraportti koskee Porovaroittaminen liikenteessä älyteknologian avulla -hanketta, joka alkoi 31.1.2016 ja päättyi 31.12.2017. Tässä raportissa käsitellään kyseisenä aikana tehtyjä toimenpiteitä, jotka koostuvat neljästä ...
  • Uudenmaan kulttuuriympäristöstrategia 2018 - 2020 

   Wager, Henrik (Uudenmaan ELY-keskus, 01.03.2018)
  • Sammutusjätevesien hallinta ja niiden ympäristövaikutukset 

   Flood, Johanna (toim.); Rintala, Ida; Nyman, Pia; Aarnos, Hanna
   Raportteja : 8/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Tässä selvityksessä tarkasteltiin sammutusjätevesiin liittyviä ympäristönsuojelukysymyksiä. Selvitys laadittiin Hämeen ELY-keskuksessa. Hankkeessa tarkasteltiin sammutusjätevesien ympäristövaikutuksia ja hallintaa. Hankkeen ...
  • Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Herranen, Anne; Kinnunen, Teemu
   Raportteja : 81/2017 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2017)
   Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustaja kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ...
  • Maantien 2012 liikenneturvallisuustarkastus välillä Turku-Vahto 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Reimi, Petra; Roselius, Erica
   Raportteja : 11/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Maantie 2012 kulkee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Turusta kantatien 40 pohjoispuolelta Vahtoon. Tiejaksolla toteutettiin liikenneturvallisuustarkistus tien turvallisuustilanteen edistämiseksi. Varsinais-Suomen ...
  • Nestemäisten kemikaalivuotojen hallinta ympäristönsuojelun kannalta 

   Flood, Johanna
   Raportteja : 6/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Nestemäisten kemikaalivuotojen hallintahankkeessa oli tavoitteena muodostaa ympäristönsuojelun kannalta perusteltua näkemystä hyvästä nestemäisten kemikaalivuotojen hallinnan tasosta. Tähän hankeraporttiin koottiin tietoa ...
  • Kooste vuotojen hallinnan hyvistä käytännöistä ympäristönsuojelun kannalta 

   Flood, Johanna
   Raportteja : 7/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Tähän koosteeseen on kerätty suosituksia nestemäisten kemikaalivuotojen hallinnan hyvistä käytännöistä. Niiden avulla saavutetaan ympäristönsuojelun kannalta hyvä vuotojen hallinnan taso, joka on aina vähintään lainsäädännön ...
  • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

   Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
   Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
   Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
  • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


   Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
  • Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland : En fallstudie av wicked problems 

   Nordberg, Kenneth
   Raportteja : 5/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2018)
   Konsekvenserna av den häckande storskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) snabba tillväxt har framförallt undersökts genom naturvetenskapliga studier av beroendeförhållanden mellan skarvens diet, fiskbestånd och vattenkvalitet, ...
  • Närpiönjoen tarkkailu : Vuosien 2013-2016 tulokset 

   Bonde, Anna
   Raportteja : 68/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2017)
   Närpiönjoen vedenlaatua on seurattu 1980-luvulta lähtien. Vuosille 2013–2022 laadittu tarkkailusuunnitelma sisältää Närpiönjoen ja tekojärvien vedenlaadun tarkkailua, tekojärvien kalojen elohopeapitoisuuksien seurantaa ...
  • Varareittisuunnitelma valtateille 3, 9, 11 ja 12 : Pirkanmaan ELY-keskus 

   Soisalo, Antti; Udd, Antti
   Raportteja : 1/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 01 / 2018)
   Tässä varareittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistuksen mukaiset varareitit valtateille 3, 9, 11 ja 12 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle. Suunnitteluosuuden pituus on yhteensä noin 445 km. Suunnitelmaraportin ...
  • Kymenlaakson ympäristöstrategia 2012-2020 

   Skippari, Sirpa
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)