Uusimmat viitteet

 • Katsaus vennajäärän (Mesosa myops) esiintymiin Suomessa 

  Landvik, Matti (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2000, 2000)
 • Natura 2000 -verkoston ekologiset yhteydet Lounais-Lapissa ; Raportti 

  Sivonen, Sari (toim.)
  Raportteja : Raportteja 62/2017 (Lapin ELY-keskus, 11 / 2017)
  Vuonna 2012 käynnistyi kuusivuotinen NATNET Life+ -hanke (Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland), jonka tavoitteena oli ekologisten yhteyksien lisääminen ...
 • Kainuun bioindikaattoriselvitys 

  Seppänen, Anu (toim.); Laatikainen, Tarja; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Karhu, Jouni; Seppänen, Reijo; Kubin, Eero
  Elinvoimaa alueelle : 3/2017 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2017)
  Selvityshankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia. Käytössä olivat erilaiset bioindikaattorit, kuten mäntyjen neulaset, epifyyttijäkälät ja metsän pohjalla kasvavat sammalet. ...
 • Tuusulanjärven kunnostus vuosina 1999 - 2013 : Hoitotoimia ja seurantaa 

  Hietala, Jaana (toim.)
  Raportteja : 56/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 07.12.2017)
  Uudenmaan maakuntajärvi, Tuusulanjärvi on luonnostaan rehevä järvi. Asutuksen lisääntyminen ja lannoitteiden käytön voimistuminen Tuusulanjärven ympäristössä merkitsivät kuormituksen lisääntymistä. Järven tila huononi ...
 • Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 

  Heltimo, Juha; Lautala, Mikko
  Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 11 / 2017)
 • Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 

  Heltimo, Juha; Lautala, Mikko
  Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 11 / 2017)
 • Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 

  Kangaskokko, Juha; Hentilä, Hanna
  Raportteja : 4/2017 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Pohjois-Pohjanmaa on laaja maakunta, jonka eri osissa vesihuollon kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia. Oulun seudulla väestön-kasvu on erittäin voimakasta ja sen on ennustettu jatkuvan voimakkaana myös tulevaisuudessa. ...
 • Uudenmaan järvien kasviplanktonlajisto ja -biomassa vuonna 2016 

  Koivunen, Jonna; Palomäki, Arja; Nab Labs
  Raportteja : 55/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 24.11.2017)
  Osana Uudenmaan vesistöjen seurantaohjelmaa tarkasteltiin alueen 46 järven kasviplanktonyhteisöjä vuonna 2016. Järvistä otettiin yhteensä 55 kasviplanktonnäytettä. Vesistöjen seurantaohjelman tarkoituksena on kuvata vesien ...
 • Vesienhoidon ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen 

  Laine, Elina
  Raportteja : 59/2017 (Hämeen ELY-keskus, 22.11.2017)
  Keväällä 2017 tehtiin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta opinnäytetyö, jonka tarkoitus oli selvittää, miten vesienhoitoa edistävässä vesistökunnostuksessa huomioidaan jopa 100 vuoden takaiset ...
 • Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma 


  Raportteja : 60/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Merimetson toimenpidesuunnitelman on laatinut Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetson yhteistyöryhmä. Alueellinen yhteistyöryhmä päätti syksyllä 2016 aloittaa alueellisen toimenpidesuunnitelman laadinnan, ...
 • Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden 


  Raportteja : 61/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Åtgärdsplanen för skarv är framtagen av den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den regionala samarbetsgruppen beslöt på hösten 2016 att i avsaknaden av en färsk nationell ...
 • Metsäteollisuudessa syntyvien biohajoavien jätteiden hyötykäyttötilanne ja -mahdollisuudet 

  Virolainen, Pilvi
  Raportteja : 54/2017 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2017)
  Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on ottaa selvää kuinka metsäteollisuudessa syntyviä biohajoavia jätteitä tällä hetkellä hyödynnetään sekä miten hyötykäyttöä voidaan mahdollisuuksien mukaan kehittää jätteen hyödyntämisen ...
 • Varareittisuunnitelma Keski-Suomen tieverkolle : Reittisuunnitelma 

  Keski-Luopa, Kari; Lindholm, Sakari
  Raportteja : 57/2017 (Keski-Suomen ELY-keskus, 11 / 2017)
  Tässä reittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistukseen, reittisuunnitelmaa edeltäneeseen tarveselvitykseen sekä työn aikana järjestetyissä sidosryhmätilaisuudessa ja valmiusharjoituksessa käytyyn vuoropuhelu ...
 • Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma : Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Vieremä 

  Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi; Nikula, Minna; Översti, Kirsti; Leppäniemi, Marika
  Raportteja : 33/2017 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2017)
  Suunnitelma sisältää katsauksen seudun väestökehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Nykytilanteesta tehtyjen havaintojen ...
 • Laihia-Seinäjoki -kehittämisselvitys : Valtatien 18 palvelutasoanalyysi ja parantamistoimenpiteet 


  Raportteja : 42/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
  Laihia–Seinäjoki-kehittämisselvityksessä on määritelty keinot valtatien 18 liikenteen palvelutason parantamiseksi. Työssä selvitettiin vaiheittain toteutettavat toimenpiteet valtatien parantamiselle, rinnakkaistieverkon ...
 • Vekkari : Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle : 


  Lehdet (Kainuun ELY-keskus, 10 / 2017)
  Vekkari on Kainuun ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien tiedotuslehti 2017
 • Natura 2000-verkoston ekologisten yhteyksien ja yhtenäisyyden lisäämistä Lounais-Lapissa 

  NATNET Life+ Project
  Näkymiä (Lapin ELY-keskus, 15.09.2017)
  NATNET Life+ -hankkeen tavoitteena on edistää, ylläpitää ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on lisätä erityisesti Natura 2000-verkoston yhtenäisyyttä perustamalla uusia luonnonsuojelualueita Metso-ohjelman ...
 • Mt 815 Lentokentäntien kehittämisselvitys välillä Hailuodontie (Mt 816) - Pohjantie (Vt 4) 

  Hämäläinen, Jorma; Raappana, Juha; Isola, Riina; Paajanen, Laura
  Raportteja : 28/2017 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Suunnittelukohteena on Lentokentäntie (mt 815) välillä Hailuodontie (mt 816) - Kaakkurin (vt 4) eritasoliittymän ramppiliittymä (noin 4,7 km). Kohde sijoittuu Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan alueelle. Tie kulkee ...
 • Alavuden Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen : Velvoitetarkkailuraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 50/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.12.2012 päätöksellään luvan Alavuden Saarijärven pato- ja ruoppaushankkeeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen tavoitteena oli ...
 • Suojatieselvitys 

  Määttä, Venla
  Raportteja : 41/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2017)
  Riskikartoitus on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suojateistä tehty kartoitus, jossa nykyisiä suojateitä verrataan tämänhetkiseen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Riskikartoituksessa on ...

Näytä lisää