Uusimmat viitteet

 • Alavuden Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen : Velvoitetarkkailuraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 50/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.12.2012 päätöksellään luvan Alavuden Saarijärven pato- ja ruoppaushankkeeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen tavoitteena oli ...
 • Suojatieselvitys 

  Määttä, Venla
  Raportteja : 41/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2017)
  Riskikartoitus on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suojateistä tehty kartoitus, jossa nykyisiä suojateitä verrataan tämänhetkiseen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Riskikartoituksessa on ...
 • Vettä hanasta! : Vesihuoltoyhteistyön kehittyminen Lounais-Suomessa 

  Lammila, Jyrki; Nummelin, Minna
  Näkymiä (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2017)
  Hyvän talousveden jakelu ja tehokas jäteveden puhdistaminen luovat edellytyksiä alueen vetovoimalle, kehittyville elinkeinoille, ihmisten hyvinvoinnille ja hyvälle ympäristölle. Kuntien ja vesihuoltolaitosten yhteistyöllä ...
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen solmu- ja liityntäpysäkkiselvitys 

  Mantila, Atte; Somerpalo, Sakari
  Raportteja : 48/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on selkeyttää pysäkkiverkkoa ja helpottaa matkaketjuja parantamalla tärkeimpien solmupaikkojen palvelutasoa yhteistyössä kuntien kanssa. Tätä tavoitetta edistääkseen ELY-keskus ...
 • Suojatieselvitys : Etelä-Pohjanmaa 

  Määttä, Venla
  Raportteja : 41/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Riskikartoitus on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suojateistä tehty kartoitus, jossa nykyisiä suojateitä verrataan tämänhetkiseen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Riskikartoituksessa on ...
 • Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelma Pirkanmaan maakunnan alueella 

  Kautiala, Christel; Yli-Halkola, Eija; Mattila, Taina
  Raportteja : 35/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2017)
  Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelman laatiminen on osa liikenneturvallisuustyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella. Suunnitelman päätavoitteena on ollut laatia alueen maantieverkolle toimenpideohjelma, jonka ...
 • Suurten erikoiskuljetusten taivoitetieverkon verkkoselvitys : Pohjois-Savon ELY-keskus 

  Mattila, Jaakko; Heikkilä, Kimmo; Laitinen, Kaisu
  Raportteja : 46/2017 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2017)
  Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) avulla pyritään varmistamaan mittojensa puolesta suurten erikoiskuljetusten liikkumisen mahdollistavat perusedellytykset Suomen tieverkolla. Samalla verkon avulla edesautetaan ...
 • Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto – Kalliola, Lahti ja Hollola : Aluevaraussuunnitelma 

  Puistovirta, Laura; Levä, Jukka; Kasari, Teuvo; Niemi, Kari; Nummelin, Ulrika; Niemi, Henry; Aitoaho, Hanna; (A-Insinöörit Suunnittelu Oy)
  Raportteja : 44/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Valtatie 24 on Lahden ja Jämsän välinen yhteys, joka yhdistää valtatiet 4 ja 9. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (10,7 km) koskee tien vilkasliikenteisintä alkuosuutta Lahdesta Hollolan Kalliolaan, valtatien 4 ja ...
 • Opiskelulla tehoa työllistymiseen : Omaehtoinen opiskelu ja ammatillinen työvoimakoulutus Uudenmaan TE-toimiston koulutuspalveluina 

  Sundvall, Santtu
  Raportteja : 43/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.10.2017)
  Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta on muutaman viime vuoden aikana muodostunut käyttäjämäärissä mitattuna Uudenmaan TE-toimiston suurin yksittäinen työvoimapalvelu. Kysyntää koulutuksellisille palveluille ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt : Velvoitetarkkailu vuonna 2016 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 47/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • Kantatien 51 parantaminen välillä Kirkkonummi - Inkoon raja, Kirkkonummi-Siuntio : Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 24/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 28.09.2017)
  Kantatie 51 on tärkeä itä-länsisuuntainen väylä, joka yhdistää läntisen Uudenmaan pääkaupunkiseutuun ja sen työssäkäyntialueeseen. Kantatie 51 on myös tärkeä tavaraliikenteen reitti mm. satamien tiekuljetuksille. ...
 • Vimpelinjoen tulvasuojelu ja kunnostus -hankkeen velvoitetarkkailu : Väliraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 45/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2017)
  Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 9.5.2003 antamallaan päätöksellä myöntänyt Vimpelin kunnalle luvan Vimpelinjoen alaosan perkaukseen ja veneväylän ruoppaamiseen. Lupamääräysten mukaan luvan saajan on tarkkailtava ...
 • Mitä töissä tänään ; Kertomuksia lappilaisesta työelämästä 

  Rantala, Pälvi (toim.)
  Elinvoimaa alueelle : 5/2017 (Lapin ELY-keskus, 19.09.2017)
 • Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille 

  Dubrovin, Tanja; Isid, Diar; Kumpumäki, Miia; Mustajoki, Jyri; Jakkila, Juho; Marttunen, Mika
  Raportteja : 26/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 15.09.2017)
  Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanke (PIRSKE) toteutettiin vuosina 2015–2017. Hankkeessa päivitettiin aikaisemmassa kehittämisselvityksessä (1999–2003) esitetyt suositukset Näsijärven, Vanajaveden, ...
 • Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille : Taustaselvitykset 

  Dubrovin, Tanja (toim.); Kuoppala, Minna; Aroviita, Jukka; Turunen, Jarno; Laamanen, Tiina; Riihimäki, Juha; Keskinen, Tapio; Kulo, Katja; Lilja, Juha; Lantto, Johanna; Isid, Diar; Väisänen, Sari; Hjerppe, Turo; Dubrovin, Tanja; Leminen, Mikko
  Raportteja : 27/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 15.09.2017)
  Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeen (2015-2017) yhteydessä tehtiin kolme luontoselvitystä ja kyselytutkimus. Pyhäjärven pohjaeläintutkimuksen tavoitteena oli arvioida erityisesti vedenkorkeuden ...
 • Ympäristölupien valvonnan kehittäminen : Loppuraportti 

  Lillunen, Anu
  Elinvoimaa alueelle : 4/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2017)
  Ympäristölupien valvonnan kehittämishanke (2/2015-2/2017) toteutettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) ympäristöministeriön OHKE-rahoituksella. Tavoite oli kartoittaa ELY-keskusten ...
 • Vaasan satamatie : alustava yleissuunnitelma 

  Ramboll Finland Oy
  Raportteja : 7/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2017)
  Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on sisältynyt Vaasan liikenneverkon kehittämisvisioihin usean vuosikymmenen ajan. Läpiajoliikennettä Vaskiluotoon ja sen aiheuttamaa ruuhkautumista on jo pitkään pidetty Vaasan ...
 • Vasa hamnväg : preliminär utredningsplan 

  Ramboll Finland Ab
  Raportteja : 8/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2017)
  Utvecklandet av en vägförbindelse till Vasa hamn har funnits med i utvecklingsvisionerna för Vasa trafiknät i flera årtionden. Genomfartstrafiken till Vasklot och den trängsel som den åstadkommer har redan en längre tid ...
 • Rv 8 delen Kuni – Martois, Korsholm / Vt 8 välillä Kuni – Martoinen, Mustasaari : Lokaliseringsutredning / Pääsuuntaselvitys 

  Ramboll Finland Oy (sv & fi); Hytönen, Klas (sv)
  Raportteja : 34/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2016)
  Förbättring av riksväg 8 genom att anlägga Vasas förbifart på delen Helsingby – Vassor har ingått som ett mål för utvecklingen av trafiknätet i Vasa regionen sedan 1990-talet. Uppgörandet av lokaliseringsutredningen har ...
 • Luopajärven kesätulvien torjuntahankkeen vesistötarkkailu : Yhteenvetoraportti 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 38/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2017)
  Luopajärven kesätulvien ehkäisemiseksi vuosina 2011–2014 tehtyjen Matoluoman vesistöalueeseen kohdistuneiden vesistötöiden vaikutuksia Matoluoman ja Jalasjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin tarkkailtiin töiden ajan ja kolme ...

Näytä lisää