• A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

   Ramezanian, Sara (06.06.2016)
   This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
  • Analyyttista geometriaa GeoGebralla 

   Muuttonen, Piia (13.03.2012)
   GeoGebra on ilmainen, Java-pohjainen, dynaaminen matematiikkaohjelmisto, jossa geometriaan on yhdistetty algebraa, funktio-oppia sekä diferentiaali- ja integraalilaskentaa. Tämän tutkielman aiheena on matematiikkaohjelma ...
  • Analyyttista geometriaa lukio-opetuksessa 

   Kuparinen, Eeva (07.05.2010)
  • Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa 

   Hämäläinen, Pauliina (23.02.2016)
   Tämä tutkielma liittyy Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen projektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen matematiikanoppikirja uuden opetussuunnitelman 2015 ...
  • Automaattien synkronisaatiosta 

   Kopra, Johan (04 / 2015)
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan eräitä synkronisoituviin automaatteihin liittyviä ongelmia. Pääpaino on Černýn konjektuurissa ja tienväritysongelmassa, joiden lisäksi käsitellään myös hybridikonjektuuria. Černýn ...
  • Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla 

   Palojärvi, Neea (15.06.2016)
   Catalanin konjektuurin mukaan Diofantoksen yhtälön xp-yq=1, missä p,q ≥2, ainoat nollasta eroavat ratkaisut ovat (x,y,p,q)=(±3,2,2,3). Yhtälöä xp-yq=1 kutsutaan Catalanin yhtälöksi. Konjektuuri on yritetty todistaa oikeaksi ...
  • Conformal invariants 

   Bhayo, Barkat Ali (14.05.2010)
   This master thesis investigates the moduli of families of curves and the capacities of the Gr¨otzsch and Teichm¨uller rings, which are applied in the main parts of this master thesis. The extremal properties of these rings ...
  • DNA-laskenta ja universaalisuus 

   Suutarinen, Nisse (Turun yliopisto, 2005)
  • Ensihoito: ambulanssien kiinteiden sijoituspaikkojen optimointitehtävän mallinnus 

   Heinonen, Jarmo (25.01.2011)
   Kun ihminen joutuu onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti, toivoo hän saavansa luotettavan hoidon riittävän nopeasti. Ensihoito pyrkii tarjoamaan tämän palvelun. Työssä aloitetaan tutkimusta ensihoidon mallinnuksesta ja ...
  • Epäyhtälöt 

   Aakula, Riikka (03.06.2013)
  • Geometrian perusteita 

   Lehtonen, Maria (06.04.2010)
  • Git-versiohallinnan matemaattiset perusteet 

   Suutari, Tuomas (21.11.2012)
   Työssä esitetään Git-versiohallintajärjestelmään liittyviä tietorakenteita ja toimintoja matemaattisesta näkökulmasta. Kuvaillaan Gitin käyttämä tietojen tallennustapa ja annetaan yleiskuva Gitin tärkeimmistä toiminnoista. ...
  • Hyperbolinen ja kvasihyperbolinen geometria 

   Glader, Markus (04.01.2012)
   Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee hyperbolista ja kvasihyperbolista geometriaa. Tutkielmassa tarkasteellaan hyperbolista geometriaa ylemmässä puolitasossa ja yksikkökiekossa. Sovelluksena tarjotaan kaava hyperbolisen ...
  • Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä 

   Karppinen, Arttu (21.04.2017)
   Tässä työssä tutkitaan kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan olemassaoloa ja säännöllisyyttä. Erityisesti osoitetaan, että minimoiva funktio on Hölder-jatkuva ja sen gradientille parempi integroituvuus. Kaksi ...
  • Konttilaivaston reittioptimoinnista 

   Ahola, Jaakko (30.11.2015)
   Työssä kerrotaan laajasti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän ...
  • Kuusi luonnehdintaa Sturmin sanoille 

   Peltomäki, Jarkko (11.01.2012)
   Tämä tutkielma käsittelee ns. Sturmin sanoja, äärettömiä ja jaksottomia binäärisanoja, jotka ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Sturmin sanat ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien olleet suosittu sanojen kombinatoriikan ...
  • Latinalaisten neliöiden muodostamisesta 

   Virtanen, Aleksi (25.04.2012)
  • Lukiokurssi matemaattisesta ohjelmoinnista Python-kielellä 

   Kulmala, Päivi (21.12.2010)
   Tässä tutkielmassa suunnitellaan lukion kolmannen vuoden opiskelijoille tarkoitettu syventävä kurssi, jossa opiskellaan ohjelmoinnin perusteita ja matemaattista ohjelmointia Python-kielellä. Tutkielma on laadittu siten, ...