Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.author Rouhelo, Anne
dc.date.accessioned 2009-01-12T06:41:03Z
dc.date.available 2009-01-12T06:41:03Z
dc.date.issued 2009-01-30
dc.identifier ISBN 978-951-29-3768-4 en
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/43242
dc.description.abstract <b>Academic Career Paths. The early career phases of generalists in the fields of humanities, social science and education in the 1980’s and 1990’s</b> This doctoral thesis analyses how generalist graduates of master’s degree have attached to the labour market in two different time periods, and how their career paths in the first eight years following graduation have shaped up. The thesis also analyses the channels of employment through which the generalists have got employed in their early career path. By generalists I am referring to graduates of studies in academic fields which have not qualified the person in a specific profession but rather offered a more general readiness for working life. I address two groups of generalist master’s degree graduates of The University of Turku; one including graduates of the year 1985 and the other consisting of graduates of 1995. All subjects have graduated in the field of humanities, social studies or education. 71 respondents from the group of 1985 and 80 respondents from the group of 1995 answered a survey, which provided the data for the thesis. I interpret the data through the theoretical approaches of changing working life, model of normal employment, transitional labour markets, linear life path, overlapping life courses, hidden labour market and social capital. The conclusion of the thesis is that societal era is connected with employment and career paths of academic generalists. Between the two groups there were differences especially in attachment to labor market, in forms of employment (permanent full-time job vs. temporary job) and in employment channels. Compared to the situation the 1985 group had been in after their graduation, the 1995 group - after getting their degree - became more often unemployed and/or employed in duties below their level of education. Their mobility was also greater and their contracts were often temporary, whereas the graduates of 1985 had been employed in more permanent positions. I demonstrate that the career paths of generalists can be categorized in five career types: steady state, transitory, linear, unsteady and diverging career. Graduates of 1985 have been treading on more stable paths than the latter group. The channels of employment they used were roughly equally divided between formal (e.g. newspaper advertisement and employment office) and informal (e.g. personal contacts and unprompted search for work) channels, whereas amongst the 1995 group employment happened through more varied channels and mostly through informal channels. Regardless of their year of graduation the generalists’ careers had begun to evolve already while they were still in the university and had started working at the same time. The thesis displays how the model of normal employment has weakened and career paths have become unsteady as a consequence of temporary positions. What is also evident in employment when turning from the 1980’s towards the succeeding decade is the rise of significance of the hidden labour market and social capital. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan, miten erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet generalistit ovat kiinnittyneet työmarkkinoille, millaiseksi valmistumisen jälkeinen kahdeksanvuotinen urapolun alkuvaihe on muodostunut ja millaisia työllistymiskanavia pitkin generalistit ovat urapolullaan oleviin työsuhteisiin työllistyneet. Generalisteilla tarkoitetaan niiltä akateemisilta aloilta valmistuneita, joiden opinnot eivät anna spesifiä ammattipätevyyttä, vaan tarjoavat ennemminkin yleisiä valmiuksia työelämään. Tarkastelen vuosina 1985 ja 1995 ylemmän korkeakoulututkinnon Turun yliopiston humanistiselta, yhteiskuntatieteelliseltä ja kasvatustieteelliseltä alalta suorittaneita generalisteja. Tutkimusaineistona on toimintahistoriakysely, johon vastasi 71 vuonna 1985 valmistunutta ja 80 vuonna 1995 valmistunutta. Tuloksia tulkitaan työelämän muutoksen, normaalityösuhdemallin, siirtymien työmarkkinoiden mallin, lineaarisen ja limittäisen elämänkulun, piilotyömarkkinoiden ja sosiaalisen pääoman näkökulmista. Tutkimuksen tuloksena on, että sosiaalinen aika on yhteydessä akateemisten generalistien työllistymiseen ja urapolkuihin. Eri vuosina valmistuneiden välillä oli eroja varsinkin työmarkkinoille kiinnittymisessä, työsuhteissa sekä työllistymiskanavissa. Vuonna 1995 valmistuneilla oli valmistumisen jälkeen enemmän työttömyyttä ja he työskentelivät useammin koulutustasoaan alhaisemmissa tehtävissä kuin vuonna 1985 valmistuneet. Lisäksi vuonna 1995 valmistuneilla liikkuvuus oli suurempaa kuin vuonna 1985 valmistuneilla ja he työllistyivät usein määräaikaisiin työsuhteisiin. Vuonna 1985 valmistuneet työllistyivät paremmin pysyviin työsuhteisiin. Generalistien urapolut voidaan tyypitellä viiteen uratyyppiin: vakaa, liikkuva, epävakaa, nousujohteinen ja poikkeava työura. Vuonna 1985 valmistuneet kulkivat myöhemmin valmistuneisiin verrattuna useammin vakaampia urapolkuja. Vuonna 1985 valmistuneet työllistyivät suunnilleen yhtä usein formaalien (mm. lehti-ilmoitus ja työnvälitystoimisto) ja informaalien (mm. kontaktit ja oma-aloitteinen työnhaku) työllistymiskanavien kautta. Vuonna 1995 valmistuneet työllistyivät monipuolisemmin erilaisten työllistymiskanavien kautta ja useimmiten informaalien kanavien kautta. Valmistumisvuodesta riippumatta generalistien työurat alkoivat rakentua jo opiskeluaikaisen työssäkäynnin myötä. Tutkimuksessa on nähtävillä normaalityösuhdemallin heikkeneminen ja urapolkujen epävakaistuminen määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisen seurauksena. Lisäksi työllistymisessä on nähtävillä piilotyömarkkinoiden ja sosiaalisen pääoman merkityksen kasvu 1980-luvulta 1990-luvulle tultaessa. fi
dc.language.iso fi en
dc.publisher Annales Universitatis Turkuensis C 277 en
dc.title Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-29-3768-4

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot