Uusimmat viitteet

 • Alhaisen volatiliteetin anomalia Tukholman osakemarkkinoilla 

  Salonen, Ida (2016)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Tukholman osakemarkkinoilla alhaisen volatiliteetin anomaliaa. Tutkielmassa tarkastellaan, onko alhaisemman volatiliteetin osakkeilla voinut saada parempia tuottoja ...
 • Kotitalouslaitteiden kysyntäjoustopotentiaalin selvittäminen 

  Perosvuo, Arimo (2017)
  Kandidaatintyössä tutkitaan, mikä on kotitalouslaitteiden tehollinen ja rahallinen kysyntäjoustokapasiteetti Pohjoismaisilla reservimarkkinoilla. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkittavia laitteita ovat ...
 • Satelliittikellon kotelorakenteen valmistusystävällisyyden analysointi 

  Vuorela, Sanni (2017)
  Tutkimus käsittelee satelliittikellon kotelorakenteen uudelleenmallinnusta siten, että tuotteesta saataisiin valmistusystävällisempi. Tutkimuksen pohjana käytetään tuotteesta aiemmin kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleja ...
 • Häivemateriaalin valinta purjelentokoneeseen 

  Piispa, Mikko (2017)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tutkasäteilyä absorboivia materiaaleja ja pohditaan niiden soveltuvuutta purjelentokoneeseen, jota käytettään sotilaalliseen tiedustelutarkoitukseen. Sopivan materiaalin valitsemiseksi on ...
 • Green marketing in running shoe industry 

  Laukkanen, Jenna (2017)
  The purpose of this bachelor’s thesis is to study green marketing and green marketing strategies. The aim of the research is to find out the role of the green marketing in running shoe industry. The theory part is based ...
 • Kirjallisuuskatsaus koskikalastuksen virkistysarvon rahamääräisestä arvottamisesta 

  Ehtamo, Jyri (2017)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan miten ja minkälaisilla menetelmillä koskikalastuksesta saatavaa virkistysarvoa voitaisiin rahamääräisesti arvioida. Sen lisäksi tutkimuksessa selvitetään mistä koskikalastajien ...
 • Reitinhaun toteuttaminen 2D-peleissä Unity3D:llä 

  Savolainen, Mika (2017)
  Unity3D ei tarjoa valmista keinoa toteuttaa reitinhakua 2D-pelinkehityksessä. Reitinhaun hyödyntämiseen täytyy käyttää joko ulkoista liitännäistä tai kehittää se itse. Monet liitännäiset ovat suunniteltuja sekä 2D-, että ...
 • Maakaapeloinnin asennustekniikat 

  Konttinen, Max (2017)
  Sähkömarkkinalain muutos (588/2013) asetti aiempaa tiukemmat sähkönjakelun keskeytykseen liittyvät laatuvaatimukset. Uuden sähkömarkkinalain mukaan haja-asutusalueen sähkönjakeluverkko ei saa olla poikki yli 36 tuntia ...
 • Taajuusmuuttajan kapasitanssien vaikutus moottorin laakerivirtoihin 

  Hulkkonen, Joona (2017)
  Tässä kandidaatintyössä tutkitaan taajuusmuuttajakäyttöisissä sähkömoottoreissa ilmeneviä laakerivirtoja. Tutkielma koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuusosiossa selvitettiin erilaisten laakerivirtojen ...
 • Viilusorvin reaaliaikainen monikappaledynamiikkamalli 

  Korpilahti, Heikki (2017)
  Koneiden ja mekanismien kasvavan monimutkaisuuden vuoksi, niiden käyttäytymistä tarkastellaan enenevässä määrin monikappaledynamiikan ja simulaatiomallien avulla. Mallit voivat olla joko ei-reaaliaikaisia tai reaaliaikaisia. ...
 • Loviisan voimalaitoksen AKZ-merkintäjärjestelmä 

  Pussinen, Miro (2017)
  Säteilyturvakeskuksen asettamassa ydinvoimalaitosohjeessa (YVL) määritetään, että ydinlaitoksissa huonetilojen sekä järjestelmien ja niihin liittyvien rakenteiden, laitteiden ja kaapeleiden tunnistaminen on toteutettava ...
 • Valuuttariskeiltä suojautuminen valuuttajohdannaisilla esimerkkinä Saga Furs Oyj 

  Larionov, Peter (2016)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan Saga Furs Oyj:n valuuttariskiltä suojautumista valuuttajohdannaisilla huutokaupan aikana. Yhtiön valuuttariskille altistumista kuvataan Value at Risk -menetelmän avulla. Tarkastelun ...
 • Kuivasahatavaran mittojen tilastollinen tarkastelu 

  Asikainen, Jussi (2017)
  Kuivasahatavaran mittojen tilastollisen tarkastelun kandidaatintyössä perehdytään eri mittaluokkien paksuus-, sekä leveysmittojen jakaumiin, sekä kosteusprosentin vaikutukseen sahatavaran mittoihin. Työ jakautuu ...
 • Gradient heat flux sensor and temperature sensor: a comparison of responses to fast heat transients 

  Levikari, Saku (2016)
  Direct heat flux measurement is an important task in various fields of industry. It can also be used in a multitude of medical applications. Traditional heat flux sensors typically generate voltage by Seebeck effect. Because ...
 • Linear prediction algorithm in coherent Raman spectroscopy 

  Härkönen, Teemu (2017)
  The aim of this thesis was to study the LOMEP line narrowing algorithm detailed by Kaup- pinen et al. 2001a and its applicability on CARS spectra. Experimental CARS spectra exhibit features such as varying spectral line ...
 • Paineilmavahvistimen asennuksen suunnittelu ja asennus kuumasaumauslaitteistoon, sekä korotetun saumauspaineen vaikutus suljennan onnistumiseen 

  Pouta, Tuomas (2017)
  Tämä kandidaatintyö käsittelee kuumasaumauspakkaustekniikan saumauspaineen vaikutusta kartonkivuoan suljentaan sekä paineilmavahvistimen asentamista käytössä olevaan laitteistoon. Työn tavoitteena oli suunnitella ja ...
 • Yritysvastuuraportointi kaupan toimitusketjussa 

  Hämäläinen, Jarmo (2017)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia yritysvastuuraportointia toimitusketjussa kaupan alalla ja tarkastella raportoinnin monipuolisuutta yrityksissä. Tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin ihmisoikeudet, ...
 • Tuulivoimamelun ominaispiirteiden määrittäminen 

  Härkönen, Pekka (2016)
  Kandidaatinopinnäytetyössä tutkittiin tuulivoimaloiden tuottaman melun taajuussisältöä ja analyysimenetelmiä amplitudimodulaation eli äänenvoimakkuuden jaksollisen vaihtelun havaitsemiseen ja voimakkuuden määrittämiseen. ...
 • Aaltovoimalaitoksien tekninen kehittyminen 

  Puikkonen, Markus (2017)
  Veden aaltoja sähköntuotannossa hyödyntävä aaltovoima on nouseva uusiutuvan energian muoto. Jatkuvasti aaltoileviin meriin sitoutunutta energiaa ei ole ennen 2000-lukua juurikaan hyödynnetty. Aaltojen energia on peräisin ...
 • Käyttöpääoman hallinnan vaikutus kannattavuuteen suomalaisissa liikelahjayrityksissä 

  Kämäräinen, Niina (2016)
  Käyttöpääoman optimaalisen hallinnan myötä on mahdollista parantaa yrityksen kannattavuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten käyttöpääoman hallinta vaikuttaa suomalaisten liikelahjayritysten kannattavuuteen. Tutkimus ...

Näytä lisää