Viitteet 8240-8259 / 11958

  • S500 Suurlujuusteräksestä valmistettujen rakenneputkiliitosten lujuusominaisuudet 

   Kojo, Antti (2013)
   Nykyinen Eurocode 3 suunnitteluohjeen rakenneputkiliitoksia käsittelevä osio vaatii S500 suurlujuusteräksestä valmistettujen liitosten mitoituksen yhteydessä käytettäväksi reduk-tiokerrointa 0.8. Tämä on varsin konservatiivinen ...
  • S960 QC teräksisen I-palkin äärikestävyyden määrittäminen 

   Leino, Ville (2015)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää eurooppalaisen teräsrakenteiden suunniteltustandardin, Eurokoodi 3:n, soveltuvuus ultralujille teräksille. Tällä hetkellä kyseinen standardi pitää sisällään teräslajit vain S700-teräslajiin ...
  • SaaS and Public Cloud from Custom Application Provider’s Perspective 

   Kosonen, Mikko (2012)
   The main objective of this master’s thesis is to provide a comprehensive view to cloud computing and SaaS, and analyze how well CADM, a unit of Capgemini Finland Ltd., would fit to the cloud-based SaaS business. Another ...
  • SaaS-ohjelmiston asiakastuki 

   Mäntynen, Juha (2010)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda palvelumallit, valita sopivat työkalut ja prosessit erään SaaS-ohjelmiston asiakastuelle. Esitettävät ratkaisut tuli valita niin, että ne mahdollistavat laadukkaan ja ...
  • Sadevälkkeen mallinnus ilmavalvontatutkajärjestelmää varten 

   Ellonen, Ilkka (2003)
   Tutkat muodostavat Suomen rauhanajan ilmavalvonnan rungon. Ilmatilassa on lentokoneiden lisäksi paljon muitakin kohteita, jotka ilmavalvontatutka havaitsee. Naita ei toivottuja kaikuja kutsutaan välkkeeksi. Sadevälke on ...
  • Safety assessment of interim spent nuclear fuel storage 

   Tynys, Hanna (2017)
   This master's thesis focuses on safety of interim spent nuclear fuel storages and presents thermal hydraulic safety analyses which are performed for a wet pool storage. Advantages and challenges of two storage types, a wet ...
  • Safety study of hydrogen peroxide direct synthesis 

   Nyman, Tuija (2013)
   Kandidaatintyön johdantokappaleessa esitellään vetyperoksidi ja mihin sitä käytetään teollisuudessa. Työssä vertaillaan antrakinoniprosessia ja suoraa prosessia sekä selvitetään nykyisin enemmän vetyperoksidituotantoon ...
  • Sahalaitosprojektien kustannussuunnittelu 

   Heinonen, Kimmo (2010)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia teoriatasolla projektien kustannussuunnittelua ja ottaa käyttöön case-yrityksen tarpeisiin sopivat menetelmät ja apuvälineet sahalaitosprojektien kustannussuunnitteluun, -seurantaan ...
  • Sahalaitosten häiriömittauskäytännön yhtenäistäminen 

   Kaprio, Tiina Marika (2005)
   Työn tavoitteena oli selvittää kahdeksan sahalaitoksen häiriöseurannan nykytila sekä selvittämisen jälkeen ehdottaa sahalaitoksille otettavaksi käyttöön yhtenäinen samoihin häiriön luokitus- ja kirjaamisperiaatteisiin ...
  • Sahan kustannustenjakomalli toimintolaskentaa apuna käyttäen 

   Rautio, Jarkko (2001)
   Työn tavoitteena oli rakentaa sahan kustannuksille laskentamalli, jolla kustannukset voidaan kohdistaa markkinasegmenteille. Työssä käytettiin toimintolaskentaa, joka kohdistaa kustannuksia tarkemmin, kuin perinteiset ...
  • Sahan lämmöntuotannon ohjaus 

   Kujanpää, Juho (2007)
   Sahalaitoksilla käytetään lämpöenergiaa sahatavaran kuivauksessa. Lämpö tuotetaan pääasiassa polttamalla sivutuotteita, kuten kuorta ja purua. Hyvän kuivauslaadun saavuttamiseksi kuivausilman lämpötilan ja kosteuden on ...
  • Sahan ohjausjärjestelmä myynti- ja toimitusketjun apuvälineenä sahan kannattavuuden kehittämisessä 

   Räty, Pia Susanna (2011)
   Diplomityössä tarkasteltiin sahalaitokselle investoidun tuotannon ohjausjärjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä. Tutkimuksessa vertailtiin aikaisemmin suunnittelun apuna toimineita järjestelmiä uuteen ohjausjärjestelmään. ...
  • Saharan eteläpuolisen Afrikan suoriutuminen globaalin talouskriisin aikana 

   Kuningas, Antti (2014)
   Saharan eteläpuolinen Afrikka on kokenut monia talouskriisejä. Kuitenkin ne talouskriisit, jotka eivät lähde tai pääosin koske Saharan eteläpuolista Afrikkaa, voivat tarjota sille tilaisuuksia. SSA ei yleisen käsityksen ...
  • Sahatavaran kuivauksen kehittäminen 

   Vainikka, Tomi Kalevi (2002)
   Diplomityö tehtiin UPM-Kymmene puuteollisuuteen kuuluvalle Heinolan sahalle, joka valmistaa korkealaatuisia erikois- ja perussahatavaroita kotimaan ja ulkomaiden markkinoille. Sahatavarat kuivataan sahan lämminilmakuivaamoissa ...
  • Sahatavaran tilaus-toimitusketjun kehittäminen 

   Juhola, Virva (2016)
   Kiinassa elintaso on voimakkaasti nousemassa ja samalla kysyntä korkealaatuiselle sahatavaralle on kasvanut viime vuosina. Kiinaan suuntautuva sahatavaran vienti on viime vuosina ollut selkeässä kasvussa ja sen odotetaan ...
  • Sahatavarasta valmistetun pienpalkin tuotekehityksen esiselvitys 

   Kilpeläinen, Jukka Marko Antero (2002)
   Työn tavoitteena oli selvittää markkinalähtöiset mahdollisuudet erään puurakentamisen tuoteperheen kehittämiseksi pienpuusta valmistettavalla palkilla. Työssä käsiteltiin Suomen puupalkkimarkkinoita. Lisäksi työn tavoitteena ...
  • Sahateollisuuden jätteiden hyötykäyttö menetelmät ja viranomaisraportoinnin kehittäminen 

   Wallin, Sanna-Mari (2014)
   Yritysten ympäristönsuojelua ohjailevat kansalliset lait ja asetukset kuten ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja jätelaki (646/2011) sekä Euroopan unionin lainsäädäntö. Ympäristönsuojelu on yrityksille yhä tärkeämpi osa ...
  • SAHAUSTEKNOLOGIA TEOLLISILLA SAHALAITOKSILLA NYT JA TULEVAISUUDESSA 

   Kauppinen, Tuomo (2002)
   Diplomityössä on selvitetty teollisen sahaustekniikan nykytilaa ja sahausprosessissa käytettävien sahakoneiden teknistä kehitystä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Sahakonevalmistajia on tutkittu niiden tuottamien laitteiden ...
  • Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus 

   Perttola, Tapio (2006)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää sahayrityksen tuotantokapasiteetin laajentamisen taloudellisia edellytyksiä, rajoitteita ja seurauksia. Teoriaosassa määritellään ensimmäiseksi kasvukykyinen yritys, joka on kannattava, ...