• Vaalit ja verkko : verkkokampanjointi Sauli Niinistön eduskuntavaalikampanjassa 2007 

   Pirilä, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Opinnäytetyö käsittelee kampanjointiviestintää eduskuntavaaleissa 2007 painottuen kampanjointikeinoihin verkossa. Itse olin keskeisesti mukana Sauli Niinistön eduskuntavaalikampanjassa työskentelemällä hänen kampanjansa ...
  • Vaivaton viulisti : viulistin fyysisen ergonomian opas 

   Kneckt, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö on tehty oppaaksi kehonhuollosta kiinnostuneille viulunsoiton opiskelijoille, opettajille, harrastajille ja ammattilaisille. Opas kokoaa informaatiota muusikoiden vaivoista ja ergonomiasta viulunsoittajalle ...
  • Valmistalot ja niiden markkinatilanne Suomessa 

   Kaarlela, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
   Tällä hetkellä pientaloteollisuudessa on menossa erittäin vahva taloudellinen ja tuotannollinen tilanne. Ihmiset rakentavat tai rakennuttavat omakotitaloja joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien omakotitalojen ...
  • Vammapotilaan ensihoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : perustason sairaankuljettajien osaamisen arviointi ja posteri osaamisen arvioinnin keskeisistä tuloksista 

   Laine, Hanna-Mari; Piirainen, Virve (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.03.2008)
   Ensihoitaja AMK -tutkintoon kuuluu kaksi opinnäytetyötä. Ensimmäinen opinnäytetyömme on osa KUOSCE-hanketta ja sen tarkoituksena on arvioida perustason sairaankuljettajien osaamista vammapotilaan ensihoidossa. Toinen ...
  • Vanhan rakennuksen tietomallinnus linjasaneerauksessa 

   Haapasalo, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Insinöörityö on laadittu Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:lle linjasaneerauksiin kohdis-tuvaan IKE-PAP Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen kehityshankkeeseen. Tämän työn avulla verrataan nykyisen 2D AutoCADilla ...
  • Vanhemmat pienen suzukisoittajan tukena : vanhemman tuen merkitys oppimisessa 

   Ahlström, Marttiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee suzukimenetelmää ja siihen liittyvää vanhempainkoulutusta. Koska suzukimenetelmällä aloittavat lapset ovat alle kouluikäisiä, on vanhemman rooli soittoharrastuksen alussa merkittävä. Tämän takia ...
  • Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden toteutuminen päiväkoti Kotikalliossa 

   Tuominen, Minna; Vuorikivi, Heli; Wallenius, Siiri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuvatko vanhemmuuden roolikartan osa-alueet päiväkoti Kotikallion toiminnassa vanhempien näkemyksen mukaan. Vanhemmuuden roolikartassa roolit on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: ...
  • Vanhempien kokemuksia varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta Torpparinmäen perhetalossa 

   Paavilainen, Petra; Peuhkurinen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Torpparinmäen perhetalon vanhempien kokemuksia saamastaan varhaisen vuorovaikutuksen tuesta perhetalossa. Työn lähtökohtana oli perhetalon varhaisen vuorovaikutuksen toimintaperiaate. ...
  • Vanhempien käsihygieniaohjaus sairaalaolosuhteissa. Kirjallisuuskatsaus. 

   Leppälä, Henna; Nylander, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
   Opinnäytetyö on osa lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia ja se on tehty yhteistyössä Jorvin sairaalan lasten infektio-osasto L3:n kanssa. Työn tarkoituksena on kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa käsihygieniasta ...
  • Vapaa säestys viulupedagogisena mahdollisuutena 

   Lehtipuu, Aira Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2007)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten vapaan säestyksen opetuksen sisällöt ja työtavat soveltuvat viulunsoiton opetukseen. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen kartoittaa musiikkioppilaitosjärjestelmän nykytilan ...
  • Vastaanoton puhelinpalvelun laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys Helsingin kaupungin Sturenkadun työterveysasemalla 

   Hiltunen, Anni; Sinisalo, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Opinnäytetyömme on osana Helsingin kaupungin laadunkehittämisprojektia, jossa kartoitetaan työterveysaseman palvelun laatua työterveyshuollon palvelujen osalta.Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vastaanoton ...
  • Vastasyntyneen varoitusmerkit : kotihoito-opas vanhemmille 

   Koivusaari, Saara; Löppönen, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaala Oy:n StaLT-hanketta. StaLT-hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla kehittämässä hoitotyötä yhtenäisemmäksi muiden ...
  • Verkkopelin synkronointi 

   Savolainen, Juuso (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Monen pelaajan nettipeleissä on ongelmana yhteyksien hitaudesta johtuva viive. Tästä on haittaa erityisesti reaaliaikaisissa peleissä, koska pelaajan liikkeet eivät päivity tarpeeksi nopeasti toisille pelaajille: kun pelaaja ...
  • Videokamera koulutyössä : miten kamera voisi olla kuin kynä? 

   Kiesiläinen, Ismo (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 18.04.2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin miten videokameraa voi käyttää oppimisen välineenä perusopetuksessa. Tutkielmani perustuu ajatukseen kamerasta audiovisuaalisen kulttuurin kynänä, monipuolisena kirjoittamisen, kuvittamisen ja ...
  • Videosignaalin väriavaruuden ja kehystaajuuden prosessointi teräväpiirtotelevisiossa 

   Laurila, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin teräväpiirtotelevisiossa käytettäviä videosignaalin prosessoimistekniikoita. Työssä esitellään HDTV:ssä käytössä olevat standardit sekä videosignaalin käsittelyyn käytettäviä tekniikoita. ...
  • Vieraskieliset tutkinto-opiskelijat opiskelijakunnan viestinnässä : suosituksia viestintätoiminnan toteuttamiseksi 

   Keränen, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.06.2008)
   Opinnäytetyössäni kartoitan vieraskielisten opiskelijoiden tarpeita opiskelijakunnan viestinnälle sekä sitä, muuttuvatko tarpeet opintojen edetessä. Lisäksi pyrin työssäni selvittämään, miten opiskelijakunnan tulisi järjestää ...
  • Viikon albumi -haastattelu osana YleX-kanavan ohjelmatarjontaa 

   Uusivuori, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.05.2006)
   Nuorille suunnatut lähetysvirtaradioasemat käyvät Suomessa koko ajan tiukempaa taistelua kuuntelijoidensa huomiosta. Kuuntelijalukuja tarkastellaan miltei viikoittain ja kuuntelijoille tarjottavaa tuotetta pyritään kilpailun ...
  • Viimeistelyohjelma Business Park -kohteissa 

   Eerola, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Työssä selvitettiin Business Park -kohteiden viimeistelyyn liittyviä ongelmia haastatteluin ja tutustumalla viimeistelyohjelmiin sekä aiempiin tutkimuksiin. Tässä insinöörityössä ...
  • Virtsa-avannepotilaan ohjauksen rungon suunnittelu 

   Lifländer, Iina; Mielonen, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Potilaan ohjaus korostuu nykypäivänä entistä enemmän. Potilaat tarvitsevat tutkimusten mukaan enemmän ohjausta liittyen sairauteen ja sen tuomiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Lyhentyneet sairaalassaoloajat ...
  • Virtuaalikoneiden hallinta ohjelmointirajapintaa käyttäen 

   Tuhkanen, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
   Työssä tutustutaan VMwaren Vix- ja VmCOM-rajapintoihin sekä luodaan ohjelmia, joilla käyttäjä voi hallita VMware Server -ohjelmaa rajapintojen avulla. Vix-rajapinnan avulla luodaan C++-kielellä komentoliittymä-ohjelma, ...