• Uhkaava ennenaikainen synnytys: hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kokemana 

   Burakoff-Heinonen, Paula; Koskinen, Hanna-Kaisa; Laine, Meri; Saksa, Hanna; Uunila, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata miten hoitotyön prosessi etenee uhkaavassa ennenaikaisessa synnytyksessä Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia haasteita ...
  • Ulkomaalaistyövoiman hyvä hallinta rakennusliikkeessä 

   Järvirova, Pauli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin SRV Viitoset Oy:lle. Euroopan Unionin laajentuminen 1.5.2004 uusiin jäsenmaihin on aiheuttanut muutoksia ulkomailta tulevien työntekijöiden käytännöissä rakennustyömailla. Siirtymäaikalaki, lähetetyt ...
  • Ulkotilojen laatoitusten kestävyys 

   Väisänen, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:llä on ollut vuosien mittaan useita korjausrakentamisprojekteja, joissa on pohdittu laatoituksen käyttöä ulkona sijaitsevien rakenteiden pinnoitteena. Kasvavan kiinnostuksen myötä ulkotilojen ...
  • Ullakkorakentaminen 

   Multamäki, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on toimia käsikirjana ja innoittajana ullakkorakentamishankkeen eri osapuolille. Työhön pyrittiin kokoamaan keskeinen lähtötieto ullakkorakentamiseen ryhtymistä harkitseville taloyhtiöille, ...
  • Urologisen potilaan ohjaus : röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä 

   Kauranen, Mikael; Kemppi, Kristian; Pulkkinen, Piia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.09.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa potilasopas TUR-P eli eturauhasen höyläystoimenpiteestä toipuvalle. Työmme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan Keskussairaala Oy:n StaLT-yhteistyöhanketta. ...
  • User-driven community-based service development 

   Simpanen, Vilppu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
   This final thesis project was carried out in the Industrial Management department of University of Applied Sciences Stadia for Forum Virium Helsinki. The purpose of this study was to answer to the question of how companies ...
  • Uuden dramaturgian pirstaloitunut kokonaisuus : mitä ja miten ilmaisen 

   Eskelinen, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäyte tutkii mitä tapahtuu kun ajan, paikan ja tapahtuman ykseys poistuu ja astutaan niin sanotun uuden teatterin maailmaan. Miten esityksen kokonaisuus muodostetaan silloin? Opinnäytteessä käytetään pohjamateriaalina ...
  • Uuden musiikin äärellä : kokemuksia nykymusiikin opiskelusta 

   Rautio, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2007)
   Opinnäytteessäni tarkastelen uutta musiikkia osana muusikon koulutusta Stadiassa ja Hogeschool Gentissä Belgiassa. Uuden musiikin opiskelu on avartanut käsitystäni (klassisesta) musiikista ja omasta instrumentistani ...
  • Uupunut näyttelijä : ajatuksia teatteriammattilaisten työssäjaksamisesta 

   Antikainen, Essi. (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.06.2008)
   Opinnäytetyössäni käsittelen burnoutia, stressiä sekä työssäjaksamista teatterintekijän näkökulmasta. Pohjaan työni sekä lähdekirjallisuuteen että omiin kokemuksiini. Esittelen aluksi työuupumuksen ja stressiä ilmiöinä ja ...
  • Uusi Mazda2 ja lehdistö 

   Nikkilä, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Inchcape Motors Finland Oy:lle. Se on useassa maassa toimiva autoalan yritys ja toimii Suomessa muun muassa Mazda-autojen maahantuojana. Työssä selvitetään, miten suomalainen lehdistö on ottanut ...
  • Uusien tuotantotapojen haasteet : esimerkkitapauksina mobiili-TV ja monimediaisuus YLE Uutisissa 

   Rokka, Seppo; Siberg, Jukka-Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat uusien tuotantotapojen haasteet uudenlaiselle sisällöntuotannolle ja uutisympäristölle. Monimediaisen tuotannon esimerkkitapauksiksi rajattiin mobiili-TV ja YLE ...
  • Vaalit ja verkko : verkkokampanjointi Sauli Niinistön eduskuntavaalikampanjassa 2007 

   Pirilä, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Opinnäytetyö käsittelee kampanjointiviestintää eduskuntavaaleissa 2007 painottuen kampanjointikeinoihin verkossa. Itse olin keskeisesti mukana Sauli Niinistön eduskuntavaalikampanjassa työskentelemällä hänen kampanjansa ...
  • Vaivaton viulisti : viulistin fyysisen ergonomian opas 

   Kneckt, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö on tehty oppaaksi kehonhuollosta kiinnostuneille viulunsoiton opiskelijoille, opettajille, harrastajille ja ammattilaisille. Opas kokoaa informaatiota muusikoiden vaivoista ja ergonomiasta viulunsoittajalle ...
  • Valmistalot ja niiden markkinatilanne Suomessa 

   Kaarlela, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
   Tällä hetkellä pientaloteollisuudessa on menossa erittäin vahva taloudellinen ja tuotannollinen tilanne. Ihmiset rakentavat tai rakennuttavat omakotitaloja joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien omakotitalojen ...
  • Vammapotilaan ensihoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : perustason sairaankuljettajien osaamisen arviointi ja posteri osaamisen arvioinnin keskeisistä tuloksista 

   Laine, Hanna-Mari; Piirainen, Virve (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.03.2008)
   Ensihoitaja AMK -tutkintoon kuuluu kaksi opinnäytetyötä. Ensimmäinen opinnäytetyömme on osa KUOSCE-hanketta ja sen tarkoituksena on arvioida perustason sairaankuljettajien osaamista vammapotilaan ensihoidossa. Toinen ...
  • Vanhan rakennuksen tietomallinnus linjasaneerauksessa 

   Haapasalo, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Insinöörityö on laadittu Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:lle linjasaneerauksiin kohdis-tuvaan IKE-PAP Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen kehityshankkeeseen. Tämän työn avulla verrataan nykyisen 2D AutoCADilla ...
  • Vanhemmat pienen suzukisoittajan tukena : vanhemman tuen merkitys oppimisessa 

   Ahlström, Marttiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee suzukimenetelmää ja siihen liittyvää vanhempainkoulutusta. Koska suzukimenetelmällä aloittavat lapset ovat alle kouluikäisiä, on vanhemman rooli soittoharrastuksen alussa merkittävä. Tämän takia ...
  • Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden toteutuminen päiväkoti Kotikalliossa 

   Tuominen, Minna; Vuorikivi, Heli; Wallenius, Siiri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuvatko vanhemmuuden roolikartan osa-alueet päiväkoti Kotikallion toiminnassa vanhempien näkemyksen mukaan. Vanhemmuuden roolikartassa roolit on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: ...
  • Vanhempien kokemuksia varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta Torpparinmäen perhetalossa 

   Paavilainen, Petra; Peuhkurinen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Torpparinmäen perhetalon vanhempien kokemuksia saamastaan varhaisen vuorovaikutuksen tuesta perhetalossa. Työn lähtökohtana oli perhetalon varhaisen vuorovaikutuksen toimintaperiaate. ...
  • Vanhempien käsihygieniaohjaus sairaalaolosuhteissa. Kirjallisuuskatsaus. 

   Leppälä, Henna; Nylander, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
   Opinnäytetyö on osa lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia ja se on tehty yhteistyössä Jorvin sairaalan lasten infektio-osasto L3:n kanssa. Työn tarkoituksena on kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa käsihygieniasta ...