• Lainattu todellisuus : tekijän huomioita ajankohtaisteatterista 

   Taskinen, Niko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee ajankohtaisteatteria. Tarkoituksenani on koettaa määritellä mitä käsite ajankohtaisteatteri tarkoittaa ja löytää niitä erityispiirteitä mitkä mahdollisesti erottavat ajankohtaisteatteriksi luettavat ...
  • Langan varassa : näyttelijä etsii oman esittämisensä eläytyviä ja teknisiä piirteitä 

   Pyykkönen, Paavo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Työn aihe on noussut kirjoittajan tarpeesta selvittää itselleen eroja erilaisten näyttelemisen tekniikoiden välillä. Hän kokee käyttävänsä rooliensa rakentamiseen aina samanlaista prosessia, joka ei ole minkään tietyn ...
  • Langattomat Ethernet-teknologiat ja niiden verkkoturva 

   Niemi, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan IEEE 802.11 -standardien perheeseen. Työssä esitellään WLAN-yhteyksien evoluutio nykypäivään asti ja niiden suojaus. Lisäksi esitellään kaksi muuta langattoman yhteyden standardia, IEEE ...
  • Langattomat tietoliikenneratkaisut mCastingin tarpeisiin 

   Sarjakivi, Pietari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin mCasting Oy:lle. Työn tavoitteena oli löytää mCastingin tarpeita parhaiten vastaava langaton tietoliikenneratkaisu kuluttajahintaisilta markkinoilta ja verrata sitä tällä hetkellä käytössä olevaan ...
  • Lappeenrannan yksityisten perhepäivähoitajien koulutustarpeen selvitäminen ja koulutustarjonnan parantaminen 

   Uski, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Opinnäytetyön aiheena on Lappeenrannan seudun yksityisten perhepäivähoitajien koulutustarpeen selvittäminen ja olemassa olevan koulutussuunnitelman parantaminen. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Etelä-Karjalan maa- ja ...
  • Lapsen,nuoren ja lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Savolainen, Heini; Sirviö, Niina; Tarvainen, Nora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa Lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjauksesta. Haastatteluaineisto (n=15) kerättiin ...
  • Lapsi kätilötyön oppikirjoissa 

   Oksman-Niemi, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2007)
   Tämä työ oli itsenäinen opinnäytetyö. Opinnäytteessäni analysoin kuutta englanninkielistä kätilötyön oppikirjaa, jotka on julkaistu vuoden 2000 jälkeen. Näkökulmana oli kätilö terveyden edistäjänä.Metodina käytettiin ...
  • Lapsiperheiden terveyden edistäminen projektin yhteistyöpäivä : terveydenhoitajille ja terveydenhoitajaopiskelijoille 

   Laine, Anne; Mäkilä, Tiina; Tammilehto, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää yhteistyöpäivä osalle Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia ja Helsingin ammattikoulu Stadian terveydenhoitajaopiskelijoille. Yhteistyöpäivässä ...
  • Lapsiperheiden terveyden edistämisen uudistettuja työmenetelmiä 

   Hakulinen, Mirka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.10.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa posteri vuoden 2007 Neuvolapäiville. Neuvolapäivät on Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jossa käsitellään äitiys- ja ...
  • Laser Doppler -vibrometrin käyttöönotto tärinämittauksissa 

   Wallin, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.11.2007)
   Tässä insinöörityössä otettiin käyttöön VTI Technologies Oy:lle hankittu laser Doppler - vibrometri, joka mittaa tärinää perustuen valon Dopplerin siirtymään. Työn tavoitteena oli perehtyä mittauslaitteistoon, muodostaa ...
  • Lasten hotovälineitä kohtaan tunteman pelon lievittäminen : pelilauta 

   Tolonen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
   Opinnäytetyöni on lautapeli, jonka tarkoituksena on hälventää lasten pelkoa hoitovälineitä kohtaan. Työni on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, HUS Lasten ja nuorten sairaalan sekä Turun yliopiston hoitotieteen ...
  • Lasten toimintamahdollisuuksien itsearviointi (COSA, version 2.1) : toimintaterapeuttien kokemuksia COSA:n käytöstä ja toimivuudesta 

   Shemeikka-Oubella, Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää uuden, asiakaslähtöisen Lasten toimintamahdollisuuksien itsearviointi COSA:n (version 2.1) käyttöönottoa Suomessa. COSA on Inhimillisen toiminnan malliin perustuva arviointimenetelmä, ...
  • Lastenkulttuuripoliittisesta ohjelmasta tilanvuokraustoimintaan : lastenkulttuuritarjonnan muodostuminen Helsingin alueellisissa kulttuurikeskuksissa 

   Silvasto, Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 21.11.2006)
   Then aim of this thesis is to investigate children's culture in the regional cultural centres of Helsinki, namely Stoa, Malmitalo and Kanneltalo. The main objective was to identify how the center's repertoire for children ...
  • Laulaen iloa saamme : lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikin keinoin 

   Paaso, Jenni; Rekki, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.03.2008)
   Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Tikkurilan neuvolan kanssa. Työn tarkoituksena on kannustaa vanhempia käyttämään musiikkia arjen toiminnassa lapsen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin monimuototyönä. Se sisältää ...
  • Lauluinstrumentin rakennus : harjoituksia laulavan kehon muokkaukseen 

   Thum, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.12.2007)
   Opinnäytetyötäni varten tutkin viime vuosina tekemiäni venyttely-, lämmittely-, aktivointi- ja hengitysharjoituksia. Halusin ymmärtää niitä paremmin; sitä, mihin kehonosiin ne kohdistuvat ja miksi ne auttavat. Tavoitteenani ...
  • Laulumaikat ratsastusareenalla : terveempi ääni ratsastuksenopettajan työssä 

   Haavisto, Reetta; Molnár, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2007)
   Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä ratsastuksenopettajan äänenkäytöllisiin haasteisiin. Perehdyimme virhetoimintojen tuomien ongelmien ehkäisyyn sekä ratsastuksenopettajien omatoimiseen äänenhuoltoon. Tutkimuskohteina ...
  • Laulunopettajista puheopettajiksi 

   Siirala, Elina; Salovaara, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2008)
   Opinnäytetyömme on kehityskertomus kahden laulupedagogiopiskelijan pyrkimyksistä laajentaa ammattitaitoaan täyteen kapasiteettiinsa. Keskitymme työssämme laulunopettajan mahdollisuuksiin toimia myös puheäänen kehittämisen ...
  • Leikki, laulu ja luovuus 

   Lauri, Pulakka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2008)
   Työn tavoitteena oli määritellä mistä pop/jazz-laulajan luovuus saa alkunsa ja miten laulun opettaja voi omalla tekemisellään ja olemisensa tavalla kasvatettua oppilasta luovuuteen. Luovuus nähdään työssä laajemmassa ...
  • Leikki-ikäisen 2 - 3-vuotiaan lapsen selviytymiskeinot kivusta 

   Bui, Thu; Heinonen, Hanne; Koivisto, Laura (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 01.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia selviytymiskeinoja 2 - 3 -vuotias lapsi käyttää selviytyäkseen kivusta sairaalassa. Työ on tehty systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen. Tavoitteena ...
  • Leikki-ikäisen lapsen haastattelun erityispiirteet : osa 1 : Miten haastatella lasta? osa 2 : Artikkeli Terveydenhoitaja-lehteen 

   Aalto, Hennariikka; Pönni, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.05.2008)
   Leikki-ikäisen lapsen haastattelu on osa hoitotyötä monilla vastaanotoilla ja osastoilla. Aihetta on kuitenkin toistaiseksi tutkittu vain vähän. Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa leikki-ikäisen lapsen haastattelun ...