• Bassossa Erik Lindström 

   Nurmi, Arto (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2006)
   Opinnäytetyössäni tavoitteena on saada tietoa Erik Lindströmistä basistina, sekä selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen menestyksekkääseen basistin uraansa. Esitän hypoteesina, että ominaisuudet, joita ...
  • Betoniraudoituksen piirustuksen ohjelmallinen luominen 

   Aspiala, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli uuden toiminnallisuuden lisääminen suureen ERP-järjestelmään. Asiakasyritykselle suunniteltiin ratkaisu, jonka avulla voidaan tulostaa loppukäyttäjälle tekninen piirustus betoniin ...
  • Betuliinijohdannaiset 

   Metsälä, Erkki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
   Opinnäytetyön aiheena oli betuliinijohdannaiset. Tavoitteena oli tehdä synteesisarja, jossa betuliiniin ja betulonihappoon liitettiin esteröintireaktiolla erilaisia happoja, terpeenialkoholeja ja fenoleja. Lisäksi tavoitteena ...
  • Big band -sovitus kappaleesta "(Surrounded by) Zip-Zip" : Sovituksen analysoiminen puhallinsektioiden näkökulmasta 

   Lipponen, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyö käsittelee big bandia sekä sille sovittamista. Keskityn tarkastelemaan ennen kaikkea 1930-40-lukujen musiikillista murrosta, jolloin syntyi uusi tapa käsitellä useasti suurimpien orkestereiden kokoonpanoon ...
  • Blogit median työvälineenä 

   Kemppainen, Karoliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee blogeja median työvälineenä. Tarkoituksenani oli tutkia, miten media voi hyödyntää blogeja eli verkkopäiväkirjoja työssään. Pohdin myös, miten blogit ja internet haastavat ja muuttavat perinteistä ...
  • Building an Access Network for Triple-Play Services 

   Doktar, Jan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   This final project was made for the Broadband department of TeliaSonera. This project gives an overview on how internet service provider might build an access network so that they can offer triple-play services. It also ...
  • Citrix-terminaalipalvelujen perusteet ja hyödyt yritykselle - esimerkkinä Aurinkomatkat Oy 

   Sinkko, Sami (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.12.2006)
   Tämän insinöörityön lähtökohtana on lähestyä Citrix-tekniikkaa ja sen tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab:n kannalta. Työssä tarkastellaan Citrix-tekniikkaa, joka luo pohjan ...
  • CityCab taka-akselin ohjauselektroniikka 

   Niskanen, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulun CityCab-kaupunkitaksiautoprojektin osana. CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää ...
  • CityCabin itsekantavan hiilikuitukorin valmistus 

   Tiainen, Vesa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tässä insinöörityössä käydään läpi Stadiassa syksyllä 2006 valmistuneen konsepti-auto CityCabin itsekantavan hiilikuitukorin suunnittelu- ja valmistusprosessi. CityCabin itsekantava hiilikuitukori koostuu viidestä osasta. ...
  • Confronting a victim of intimate partner violence in nursing care : a literature review 

   Koistinen, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.11.2006)
   Intimate partner violence is a growing problem in health care. The purpose of this thesis was to find ways of confronting a victim of intimate partner violence in nursing care and methods how nurses can encourage the victim ...
  • Conworx POCceleratoretävalvontaohjelma vierianalytiikan kehittäjänä 

   Pohjala, Sirpa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.02.2008)
   Vierianalytiikan (POCT = point-of-care testing) käyttäjämäärien lisääntyminen, resurssien puute ja kiire osastoilla lisäävät virhemahdollisuuksia vierianalytiikassa. Saksalainen Conworx yhtiö on kehittänyt vierianalytiikan ...
  • Dementiaosaston henkilökunnan näkemyksiä asukkaiden fyysistä aktiivisuutta tukevasta ja toimintakykyä edistävästä ympäristöstä 

   Kyttälä, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, miten asukkaiden fyysinen aktiivisuus toteutuu Kontulan vanhustenkeskuksen dementiaosastolla henkilökunnan näkökulmasta, ja mitkä ovat henkilökunnan näkemykset toimintakykyä edistävästä ...
  • Dementoituneen ja hänen omaisensa mielekäs arki kotona 

   Palanne, Tiia; Syrjämäki, Kirsi; Tuovinen, Marja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.04.2007)
   Tämän opinnäytetyön tuotos on kirjallinen opas Viroon, Länsi-Tallinnan sairaalan alueella asuville dementiaa sairastavien omaishoitajille. Työn lähtökohtana on ollut Länsi- Tallinnan sairaalan tarve saada omaisille jaettava ...
  • Diabeetikoiden erityisjalkineiden käyttökokemus ja -tyytyväisyys kyselylomake 

   Liljeström, Linda; Rauhala, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2006)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tehdä kyselylomake, jossa selvitettiin diabeetikoiden erityisjalkineiden käyttökokemuksia ja -tyytyväisyyttä. Kyselylomakkeemme pohjana on Englannissa Manchesterissä tehdyn tutkimuksen ...
  • Digitarina voimaannuttamista edistävänä työskentelykeinona : tapaus Aurinkolahden peruskoulun harjaantumisluokka 

   Baraka, Josefiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.06.2008)
   Digitarina (DigiTales) on digitaalinen tarinankerrontaprojekti, jossa osallistujat työstävät media-alan ammattilaisen opastuksella digitaalisesti tuotetun ja levitettävän tarinan tai lyhytelokuvan tekijän itsensä kuvaamasta ...
  • DNA:n eristysmenetelmien vertailu elintarvikenäytteille erilaisilla näytematriiseilla 

   Palva, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Tullilaboratorion Biokemian jaoston GMO-työryhmälle, joka valvoo elintarvikenäytteissä esiintyviä geneettisiä muunnoksia. Työn tarkoituksena oli ver-tailla DNA:n eristysmenetelmiä erilaisilla ...
  • Doe-menetelmän käyttö kilpa-auton testityön vähentämiseksi 

   Ruoho, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö käsittelee eri kilpa-autoluokkien testityötä ja Doe-menetelmän soveltuvuutta tämän testityön helpottamiseksi. Työssä syvennytään ralliautoilun N-ryhmään perinpohjaisesti auton rakentamisesta varsinaiseen ...
  • Dokumenttielokuva - journalismia vai taidetta? : tutkimuskohteena Lapinlahden Arvo 

   Schuth, Paula (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 10.05.2006)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, joka koostuu Lapinlahden sairaalasta kertovasta dokumenttielokuvasta ja kirjallisesta tutkielmasta, jossa perehdyn taiteen ja journalismin väliseen maastoon selvittääkseni, mikä audiovisuaalisesta ...
  • Draaman ja teatterin sovelluksia nuorten työpajaympäristössä : kuvaus Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnan muotoutumisesta 

   Partanen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyö on kuvaus Lahden kaupungin nuorisopalveluiden Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnasta. Kirjoittaja on työskennellyt draamapajan työvalmentajana Dynamon ensimmäisellä projektikaudella vuosina 2006-2008. Nuorten ...
  • DVB-T-testilähetyksen lähettäminen Stadian radiolaboratorion laitteistolla 

   Puhakka, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.12.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään DVB-Tstandardiin perustuvan lähetyslaitteiston kokoonpanoa ja testaamista. Työ perustuu standardeihin, opetusmateriaaliin ja käytännön kokemuksiin. ...