Uusimmat viitteet

 • Eliittilukioiden vaikutukset ylioppilaskirjoitusten tuloksiin 

  Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
  VATT Tutkimukset : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2017)
  Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia vaikutuksia eliittilukioon pääsyllä ja siellä opiskelulla on ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Analyysi keskittyy viiteen pääkaupunkiseudun lukioon, joiden yleislinjojen keskiarvorajat ...
 • Suomen talous 2015–2030: Laskelmia politiikkatoimien vaikutuksista 

  Honkatukia, Juha; Lehmus, Markku
  VATT Tutkimukset : 183 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.05.2016)
  Raportissa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä vuoteen 2030 sen valossa, miltä kehitys näyttäisi ilman politiikkamuutoksia ja toisaalta sen jälkeen, kun otetaan huomioon jo päätetyt politiikkamuutokset sekä keskeiset ...
 • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

  Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
  VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
  Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
 • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

  Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
  VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
 • Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012 

  Viitamäki, Heikki; Riihelä, Marja
  VATT Tutkimukset : 180 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.02.2015)
  Tutkimuksessa on arvioitu veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Veromuutosten seurauksena ansiotuloverotus on merkittävästi keventynyt. Vaikutukset ...
 • Lukioiden väliset erot ja paremmuusjärjestys 

  Pursiainen, Heikki; Kortelainen, Mika; Pääkkönen, Jenni
  VATT Tutkimukset : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2014)
  Tutkimuksessa selvitetään Suomen päivälukioiden tuottamia arvonlisiä ja arvonlisiin pohjautuvia paremmuusjärjestyksiä vuosille 2002-2013. Lukioiden välinen vertailu perustuu arvonlisämenetelmään, jossa kontrolloidaan ...
 • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

  Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
  VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
  Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
 • Julkisen talouden kestävyysvaje ja eläkeiän nostaminen 

  Oksanen, Heikki
  VATT Tutkimukset : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2014)
  Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuuseläkeiän merkittävää nostamista, ensin viidellä vuodella 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen sen sitomista elinajan pitenemiseen. Selvitystä tarvitaan, jotta saadaan perusteltu kokonaiskuva ...
 • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

  Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
  VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
  Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
 • Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  VATT Tutkimukset : 175 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2013)
  ARA-asuntotuotannon keskeinen tavoite on pienituloisten kotitalouksien asumiskustannusten alentaminen. Lisäksi erityisesti Helsingissä ARA-asuntoja pidetään tärkeänä keinona asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä. Tämänkin ...
 • Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan 

  Ropponen, Olli
  VATT Tutkimukset : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.10.2013)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyvien perintöveroseuraamusten vaikutuksia yrityksen voitonjakoon, rahoitukseen ja suorituskykyyn. Suorituskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kasvua ja ...
 • Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista 

  Pursiainen, Heikki; Seppälä, Timo
  VATT Tutkimukset : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2013)
  Suurten ikäluokkien vanhushoivan rahoitus on ajankohtainen kysymys. Koska verotulojen tuntuva lisääminen vanhushoivan rahoittamiseksi ei ole mahdollista, on luultavaa, että suuret ikäluokat joutuvat itse maksamaan suuren ...
 • Vuoden 2011 energiaverouudistuksen kansantaloudelliset vaikutukset 

  Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
  VATT Tutkimukset : 172 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.05.2013)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti vuosina 2011–2015 toteutettavan energiaverouudistuksen vaikutuksia kansantalouteen. Energiaverojen korottamista verrataan ensin kontrafaktuaaliseen vertailuskenaarioon, jossa ...
 • 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset 

  Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Lehtilä, Antti
  VATT Tutkimukset : 170 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2013)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan EU:n alkuperäistä 20 prosentin päästötavoitetta tiukemman 30 prosentin päästötavoitteen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa toimialojen, koko kansantalouden, valtiontalouden ja kuluttajien ...
 • Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen – Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012–2030 

  Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
  VATT Tutkimukset : 169 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.09.2012)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä ja talouskasvun edellytyksiä globaalin finanssikriisin jälkeen. Tutkimus on osa neljän ministeriön ja VATT:n yhdessä toteuttamaa talouden ennakointityötä. Kysyntä- ja ...
 • Ikääntymisen vaikutukset taloudelliseen kehitykseen Suomen maakunnissa ja Keski-Suomen seutukunnissa - kuinka vastata kuntatalouden menopaineiden kasvuun? 

  Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi
  VATT Tutkimukset : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2011)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen alueellista kehitystä laskennallisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa pyritään ennakoimaan kuntatalouden rahoitustilanteen kehityksen alueellisia eroja ...
 • Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 

  Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
  VATT Tutkimukset : 166 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2011)
  Tässä raportissa esitellään työvoiman tarpeen maakunnittaiset ennusteet vuoteen 2025 asti. Työvoiman tarpeen ennakointi on keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan erilaisia ...
 • Energia- ja ilmastopoliittisen toimenpidekokonaisuuden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen vuoden 2013 jälkeisessä päästökauppajärjestelmässä 

  Honkatukia, Juha; Forsström, Juha; Pursiheimo, Esa
  VATT Tutkimukset : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.08.2011)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida päästökaupan ja erityisesti erihintaisten päästöoikeuksien vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä kansantalouteen osana energia- ja ilmastopoliittista toimenpidekok ...
 • Selvitys Suomen nykyisestä ja tulevasta puunkäytöstä 

  Honkatukia, Juha; Simola, Antti
  VATT Tutkimukset : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
  Tässä julkaisussa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. ...
 • Lapin ja Kainuun sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutus yritysten työllisyyteen, palkkoihin ja kannattavuuteen 

  Korkeamäki, Ossi
  VATT Tutkimukset : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.04.2011)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan Lapin ja Kainuun yritysten alueellisen sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutusta yritysten työllisyyteen, palkkasummaan ja voittoihin sekä näissä yrityksissä työskentelevien tuntipalkkoihin. ...

Näytä lisää