• Varustamobarometri. Joulukuu 2008 

   Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 158, 30.11.2008)
   Edellisessä barometrissä todettiin korkeasuhdanteen taittuneen ja ennustettiin kehityksen kääntyvän lievästi negatiiviseksi. Lähitulevaisuudesta esitettiin kuitenkin voimakkaasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Toteutunut ...
  • Rederibarometern. December 2008 

   Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 159, 30.11.2008)
   I förra barometern konstaterades att högkonjunkturen vikit och prognosen var att utvecklingen vänds och blir svagt negativ. Det förekom dock vitt skiljda uppfattningar om den närmaste framtiden. Under den genomförda ...
  • Transforming Maritime Safety Culture. Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland 

   Lappalainen, Jouni (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja A 46, 01.12.2008)
   The purpose of the METKU Project (Development of Maritime Safety Culture) is to study how the ISM Code has influenced the safety culture in the maritime industry. This literature review is written as a part of the Work ...
  • Externalities of Shipping in the Gulf of Finland until 2015 

   Kalli, Juha; Tapaninen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku A 47, 2008, 01.12.2008)
   During the last few years, the discussion on the marginal social costs of transportation has been active. Applying the externalities as a tool to control transport would fulfil the polluter pays principle and simultaneously ...
  • Maritime transportation in the Gulf of Finland in 2007 and in 2015 

   Kuronen, Jenni et. al. (Publications from the centre for maritime studies University of Turku A 45. 2008, 03.12.2008)
   The Gulf of Finland is said to be one of the densest operated sea areas in the world. It is a shallow and economically vulnerable sea area with dense passenger and cargo traffic of which petroleum transports have a share ...
  • Ulkoisen liiketoimintatiedon hallinta ja kehittämistarpeet suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa meriteollisuusalan yrityksissä 

   Makkonen, Teemu; Saurama, Antti; Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 160, 05.12.2008)
   Yritysten käytettävissä olevan tiedon määrä on viime vuosikymmeninä moninkertaistunut monista syistä. Samalla tiedon merkitys yritysten välisessä kilpailussa korostuu koko ajan enemmän. Erityisen haasteen kehitys asettaa ...
  • Porin ja Rauman satamien aluetaloudelliset vaikutukset 

   Holma, Elisa; Yliskylä-Peuralahti, Johanna (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 161, 06.02.2009)
   Porin ja Rauman satamat ovat merkittäviä sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Alueellisella tasolla ne ovat paitsi tärkeitä liikenteen kauttakulkupisteitä, myös huomattavia työllistäjiä. Satamien alueellista ...
  • Satamalainsäädännön ja satamanpidon sääntelykenttään liittyvien käytäntöjen kartoitus tietyissä Euroopan maissa 

   Karvonen, Tapio; Tikkala, Hannu (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 162, 09.03.2009)
   Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on uudistaa Suomen satamalainsäädäntöä ajantasaiseksi, toimivaksi ja alan erityispiirteet huomioon ottavaksi. Ministeriön toimeksiannosta Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ...
  • Suomen kaupan ja teollisuuden rakenne kuljetusten näkökulmasta 

   Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 163, 27.03.2009)
   Tässä selvityksessä on tarkasteltu Suomen kaupan ja teollisuuden rakennetta tarkoituk-sena löytää SPC Finlandin tärkeimmät kohderyhmät tuojien ja viejien joukosta. Samalla tavoitteena on ollut muodostaa kokonaiskuva kaupan ...
  • Tralia –transitoliikenteen lisäarvopalvelut 

   Posti, Antti; Ruutikainen, Pentti; Haapakangas, Eeva-Leena; Tapaninen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 164, 01.04.2009)
   Venäjän taloudellisella kehityksellä on keskeinen merkitys Suomen transitoliikenteelle. Venäjän bruttokansantuote on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta noin 5–10 % vuodessa. Venäjä onkin yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ...
  • Rederibarometern. Juli 2009 

   Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 166, 17.07.2009)
   Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland som främjar närsjofart publicerar den sjätte rederibarometern i samarbete med den finländska rederinäringen. Utöver hela den finländska rederinäringen finns även de andra transportformerna ...
  • Varustamobarometri. Heinäkuu 2009 

   Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 165, 17.07.2009)
   Vuoden 2008 lopulla alkanut laskusuhdanne on jatkunut viimeisen puolen vuoden aikana erittäin voimakkaana. Neljä viidesosaa vastaajista arvioi, että suhdanteet ovat heikentyneet viimeisen puolen vuoden aikana huomattavasti. ...
  • Safety Culture and Maritime Personnel’s Safety Attitudes: Interview Report 

   Lappalainen, Jouni; Salmi, Kim (Publications from the Centre for Maritime Studies A 48, 14.09.2009)
   ”METKU –projektissa” (Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen) tutkitaan kansainvälisen turvallisuusjohtamiskoodin (ISM-koodin) vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen ja etsitään kehittämiskohteita merenkulun ...
  • Logistiikka-alan työvoima- ja koulutustarpeet Vakka-Suomessa, Raisiossa ja Raumalla 

   Holma, Elisa; Saurama, Antti (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 168, 16.09.2009)
   Työvoiman saatavuudesta on logistiikka-alalla puhuttu viime vuosina paljon. Suurten ikäluokkien eläköityminen, nuorten houkutteleminen alalle sekä muuttuvat koulutus- ja osaamistarpeet ja -vaatimukset ovat keskeisiä työvoiman ...
  • TUKKE – Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa 

   Pulli, Hennariina; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 167, 25.09.2009)
   Logistiikka-alalla toimivien yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut globalisaation myötä maailmanlaajuiseksi ja entistä dynaamisemmaksi. Tämä on lisännyt ajantasaisen ja virheettömän tiedon välityksen merkitystä ...
  • Maritime Safety in the Gulf of Finland. Review on Policy Instruments 

   Kuronen, Jenni; Tapaninen, Ulla (Publications from the Centre for Maritime Studies A 49, 19.10.2009)
   Suomenlahden lisääntynyt meriliikenne on herättänyt huolta meriliikenteen turvallisuuden tasosta, ja erityisesti Venäjän öljyviennin kasvu on lisännyt öljyonnettomuuden todennäköisyyttä Suomenlahdella. Erilaiset kansainväliset, ...
  • Natural Science in the Bothnian Sea During 1975-2008: A Review 

   Saikku, Reetta; Alhosalo, Minna; Repka, Sari; Erkkilä, Anne (Publications from the Centre for Maritime Studies A 50, 04.11.2009)
   The Baltic Sea is one of the most studied areas in the world. However, parts of its northernmost reach, the Bothnian Sea, seem to be under represented in the natural scientific literature compared to other parts of the ...
  • Lounais-Suomen meriklusteri 2009 

   Karvonen, Tapio; Holma, Elisa (Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 171, 17.11.2009)
   Lounais-Suomen meriklusteri kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Ensimmäinen alueellisen meriklusterin perusselvitys valmistui vuonna 2006. Tämän tutkimusraportin pääsisältönä on Lounais-Suomen meriklusterin ...
  • Development of Russian Ports in The Gulf of Finland 

   Ruutikainen, Pentti; Tapaninen, Ulla (Publications from the Centre for Maritime Studies A 51, 20.11.2009)
   Russia has been one of the fastest developing economic areas in the world. Based on the GDP, the Russian economy grew evenly since the crisis in 1998 up till 2008. The growth in the gross domestic product has annually been ...
  • Rederibarometern. November 2009 

   Sundberg, Pekka (Publikationer av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet B 173, 26.11.2009)