Siirtoväen asiasta:

Vapaaehtoiset siirtymiset tänä keväänä.

Useassa yhteydessä on talven mittaan siirtoväen taholta esitetty toivomus, että maatalousväestöön kuuluvat siirtokarjalaiset voisivat päästä jo tänä keväänä siirtymään kukin siihen kuntaan, mikä tulee olemaan heidän lopullinen sijoituskuntansa. Tätä on perusteltu erityisesti sillä, että maanviljelijäperheen on hyödyllistä tutustua tulevan kotipaikkansa oloihin ja ihmisiin jo ennen kuin saa pika-asutustilansa. Edelleen on korostettu sitä, että mikäli siirtoväen viljelystoiminta tulevan kesän aikana kunnollisesti järjestetään, tulevat viljelijät syksyllä saamaan varsin huomattavan sadon. Sadon kuljetus talvella uusille asuinpaikoille tuottaa tuntuvaa hankaluutta ja sadon myynti siirron tapahtuessa tarpeettomia tappioita. Sen vuoksi olisi ensi kesän viljelystoiminta voitava suorittaa niissä kunnissa, jotka ovat kunkin siirtokarjalaisen lopullinen asuinpaikka.

Tällainen järjestely on kyllä mahdollinen, sillä se pika-asutuksen viljelyssuunnitelma, jossa siirtoväen lopulliset sijoituskunnat on määrätty, on laadittu niin yksityiskohtaiseksi, että kunkin menetetyllä alueella olevan kylän asukkaat sen perusteella tietävät, mistä kunnasta he tulevat pika-asutustilansa saamaan. Näin ollen voitaisiin jo nyt koota eri puolille maata hajaantunut maataloussiirtoväki niihin kuntiin, jotka tulevat sen kotipaikoiksi. On selvää, että vain sattumalta tosin voi siirtoväki nyt joutua tulevan tilansa lähistölle asumaan, niin että kysymyksessä on yhäkin väliaikainen siirto, mutta joka tapauksessa uusi siirto lopulliseen asuinpaikkaan ei enää ole kovin pitkä.

Tähän asti on viime kesästä lähtien ollut voimassa sellainen käytäntö, että väliaikaisia siirtoja ei suoriteta kuin aivan pakottavissa tapauksissa. Tarkoituksena on siis ollut, että siirtoväki jäisi nykyisille sijoituspaikoilleen aina siihen saakka, kunnes kukin perhe erikseen siirtyy pika-asutustilalleen.

Kun maataloustuotantokomitea on pitänyt tarpeellisena siirtoväen siirtoa tänä keväänä lopullisiin sijoituskuntiin, siirtoväen huoltoviranomaiset ovat järjestäneet siirtoväelle mahdollisuuden siirtymiseen. Siirto on luonteeltaan vapaaehtoinen. Tämä on tarpeellista sen vuoksi, ettei pakotettaisi siirtymään niitä, jotka viihtyvät nykyisillä asuinpaikoillaan ja ovat siellä saaneet asunto- ja viljelysolonsa järjestetyiksi.

S i i r t o a  o n  h a e t t a v a  k u l u v a n  v i i k o n  a i k a n a. Hakemus siitä on kunkin tehtävä oleskelupaikkansa siirtoväen huoltojohtajan luona.

Siirrot on tarkoitus suorittaa huhtikuun loppuun mennessä. Mutta on tarpeen mainita, että hakemuksen jättäminen ei vielä merkitse sitä, että asianomaiselle voidaan siirtymislupa antaa, sillä saapuneiden hakemusten perusteella on ensin selvitettävä, voiko asianomainen kunta tarjota asunto- ja viljelysmahdollisuuksia kaikille niille, jotka ovat sinne pyrkineet.

Monella paikkakunnalla ei varmaankaan tämä kevätsiirtyminen saa suurtakaan osanottoa. Vuoden kuluessa ovat siirtoväki ja paikallinen väestö niin hyvin oppineet toisiinsa, ettei siirtoväki haluaisi muuttaa minnekään, ei edes oman tilansa saatuaan muualta. Väliaikaista siirtoa se ei halua lainkaan. Ja tällaisessa tapauksessa onkin parasta, että nyt tarjottua siirtymistilaisuutta ei käytetä. Mutta on tietenkin tapauksia, että lopulliselle sijoituspaikkakunnalle siirtyminen näyttää edulliselta, jolloin siihen on mahdollisuus olemassa järjestetyn vapaaehtoisen siirtymisen yhteydessä.

Tämän jälkeen ei väliaikaisia siirtoja suoriteta eikä mielellään sallitakaan, sillä kesän työtoiminnan järjestämisen kannalta on välttämätöntä, että satokauden aikana ei suurempia työväestön siirtymisiä tapahdu. Tietenkin niissä tapauksissa, jolloin siirtoväkeen kuuluva henkilö kesän kuluessa siirtyy saamalleen pika-asutustilalle, on tämä mahdollista, mutta muutoin yleensä ei.